Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Науково-технічні розробки

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

Добірка науково-технічних розробок учених ІБОНХ НАН України як pdf-презентація.


Зроблено в Україні. Ресурси із відходів

https://www.youtube.com/watch?v=0JSFyfgd3eY

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України.

Сьогодні для більшості галузей науки важливим завданням є пошук ресурсів для різних промислових сфер. В інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України вивчають енергетичний і ресурсний потенціал, який мають відходи, що містять органічні речовини.

Біодизельне паливо на основі біовідновлювальної сировини

Запропоновано спосіб гомогенно-каталітичної етанольної переестерифікації рослинних олій (повністю біовідновлювальної і продукованої в Україні сировини) та розроблено оригінальну технологію одержання етилових естерів жирних кислот, що можуть бути використанні в ролі альтернативного моторного палива біологічного походження для дизельних двигунів (біодизельного палива). Перевагою даної технології над класичною є заміна високотоксичного метилового спирту, що одержується з природного газу, на екологічно-безпечний біоетанол, що робить сировинну базу цього процесу повністю біологічно відновлювальною, а синтезоване етанольне біодизельне паливо – екологічно безпечнішим.
Синтезоване за розробленою технологією на укрупненій дослідній установці ІБОНХ НАН України біодизельне паливо показало унікальні енергоекологічні характеристики: у сумішах з дизельним паливом нафтового походження в концентраціях 20-80 % синтезований продукт переважає нафтове дизпаливо підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ дещо (до 1 %) більшими значеннями максимальної потужності двигуна, на 2-7 % більшими величинами максимального крутного моменту, на 1-3 % вищими коефіцієнтами корисної дії двигуна, характеризується на 1-5 % меншими значеннями викидів в атмосферу діоксиду вуглецю, меншими в 1,3-1,5 рази значеннями викидів оксидів азоту, в 1,2-1,3 рази - оксиду вуглецю, в 1,9-3,3 разів - продуктів неповного згоряння, в 1,1-2 рази нижчою димністю, причому останні чотири характеристики поширюються на весь діапазон концентрацій, і на чисте біодизельне паливо включно.
Синтезований продукт за моторно-екологічними показниками роботи двигуна перевершує паливо на метанольній основі і є єдиним з відомих на сьогодні біодизельних палив, у результаті спалювання яких у циліндрах двигунів внутрішнього згоряння вміст оксидів азоту не зростає, а, навпаки, суттєво зменшується, що робить його екологічно повністю прийнятним.
На сьогодні аналогів біодизельного палива етанольної переестерифікації олій, як і технології його одержання, в Україні не існує.

Керівник розробки: д.х.н. Патриляк Любов Казимирівна, тел. (044) 559-71-60.


Технологія зневоднення осадів стічних вод з використанням елементів технології GeoTube


Розроблено технологію глибокого зневоднення осадів стічних вод (на прикладі Бортницької станції аерації БСА) за допомогою контейнерної технології (елементів технології GeoTube) та досліджено можливості застосування такої технології в реальних умовах. Показано її висока ефективність при зневодненні аеробно-стабілізованих осадів та очищенні зворотної надмулової води. Розроблено технологічну схему процесів, впровадження яких дозволить вирішити вкрай гостру екологічну проблему Києва: зменшити навантаження на мулові майданчики за рахунок більш повного зневоднення мулів і ліквідувати потенційну загрозу прориву загороджувальних дамб та катастрофічного забруднення Дніпра; суттєво покращити якість надмулової води, що повертається з мулових майданчиків у „голову” процесу біологічного очищення.

Створено пілотну лабораторну установку, на якій відпрацьовано процес зневоднення різних за природою осадів в режимі «осад зовні контейнера > вода через геотекстильний матеріал всередину контейнера з постійним її відведенням». На даній пілотній установці проведено серію дослідів по зневодненню осадів у цеху аеробно-стабілізованих осадів (ЦАСО) Бортницької станції аерації. Характеристики одержаної води у процесів фільтрування наведено у таблицях. Відпрацьовано режими регенерації фільтрувальної геотканини та визначено продуктивність пілотної установки.

Докладніше на постері:

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.

Розроблено технологію очищення промислово-побутових стічних вод для малих міст і населених пунктів шляхом анаеробного зброджування в психрофільних умовах. Технологія основана на концепції модернізації існуючих очисних споруд біологічного очищення комунальних стічних вод, яка передбачає:
- заміну первинних відстійників на анаеробні психрофільні EGSB-реактори (expanded granular sludge bed) з розширеним шаром гранул;
- застосування для аеробного ступеню очищення споруд, які мають ознаки аерофільтрів з полегшеним завантаженням і аеротенків відстійників;
- забезпечення постійного виносу частково деструктованої органіки з EGSB-реактору на наступну стадію очищення; - забезпечення скиду надлишкового мулу зі стадії аеробного очищення в EGSB-реактор;
- забезпечення доочищення стічної води від азотовмісних сполук (денітрифікація);
- використання анаеробного реактора (ABR) для денітрифікації стоків;
- використання високонавантажених мулових площадок;
- використання струменевої аерації із застосуванням занурюваних мулових насосів для більш глибокого насичення мулу киснем безпосередньо в аераторі.
Очистка комунальних стоків в психрофільних умовах здійснюється анаеробними мікроорганізмами, які проводять біодеградацію розчинних у воді органічних сполук (полюантів). Застосування таких агробіоценозів дозволило провести очистку стоків та зменшити кількість осадів та надлишкових мулів в десятки разівВтілення цієї технології забезпечує наступне:
- впровадження на існуючих спорудах психрофільного EGSB-реактора розвантажить і поліпшить роботу аеротенків при незначних витратах на реконструкцію і модернізацію;
- створення недорогих проектів КОС при новому будівництві з питомими витратами електроенергії (не більше 0,2-0,5 квт . год/м3 стоків;
- зменшення кількості мулу по сухій речовині, який характеризується хорошими водовіддаючими властивостями, високою зольністю і стабільністю, а, відтак, суттєве зменшення площі мулових майданчиків у порівнянні з існуючими технологіями в 4-5 разів;
- можливість одержання біогазу для власних потреб КОС (опалення, гаряче водопостачання); - стійкість системи до змін гідравлічних режимів та відсутність потреби у спорудах по усередненню стоків;
- децентралізацію очищення стоків в населених пунктах; - можливість автоматизації технологічного процесу очищення стоків. - можливість дистанційного керування.
Технологію впроваджено на каналізаційно-очисних спорудах м. Канева, наслідком чого стало збільшення глибини очищення стічних вод і зменшення кількості осадів (мулу) приблизно в 50 раз, що дозволило зменшити площу мулових майданчиків з 2,0 до 0,12 га.
Широке впровадження згаданої технології при мінімальних фінансових і ресурсних затратах може істотно поліпшити екологічну ситуацію в Україні.

Докладніше на постері:

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.

Створено лабораторне обладнання для дослідження процесу вибухового автогідролізу рослинної біомаси в широкому діапазоні температур і тисків. Проведені дослідження показали, що всі вихідні матеріали рослинного походження, які були оброблені в умовах процесу вибухового автогідролізу, зазнали розволокнення своєї структури, а суміш кінцевих продуктів мала кашоподібний вигляд. Подальша обробка отриманої суміші дозволила розділити її на такі складові: мікрокристалічну целюлозу, геміцелюлозу, водорозчинні цукри та лігнін. Встановлено, що попередня обробка лозовидного проса в умовах вибухового автогідролізу сприяє інтенсифікації процесу ферментації (бактерія Clostridia acetobytylicum) у напрямку одержання біобутанолу, що обумовлено, на наш погляд, розволокненням рослинного матеріалу, тобто розкриттям його структури, що в свою чергу, полегшує доступ бактерій до поживних речовин. За результатами ферментації лозовидного проса, обробленого в умовах автогідролізу, вихід бутанолу становив 3,0 г/л. У той же час світові досягнення знаходяться на рівні 2,0-2,5 г/л.

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.


Розроблено гнучку технологічну схему безвідходної переробки органовмісних відходів, включаючи осади комунальних стічних вод, з одержанням ліквідних продуктів.

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.


Безвідходний спосіб переробки рисової лузги у ліквідні продукти


Рисова лузга відноситься до багатотоннажних техногенних відходів. На сьогодні існуючі технології не забезпечують їх комплексну утилізацію. В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України розроблено безвідходний спосіб переробки рисової лузги у ліквідні продукти: целюлозу, горючий газ із теплотворною здатністю 3600–4000 ккал/кг, діоксид кремнію чистотою 99,98%.

Докладніше на постері:

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.

Діоксид кремнію високої чистоти з відходів техногенного походження

Розроблено технологію одержання високочистого аморфного діоксиду кремнію із кремнієвмісних відходів техногенного походження, який включає стадії: підготовки сировини та її змішування з фторуючим агенту; нагріву суміші до заданої температури; сублімації утвореного гексафторсилікату амонію; його гідроліз в лужному середовищі; фільтрації і сушки діоксиду кремнію; регенерації вихідного фторуючого агенту і аміачного розчину. переробку утвореного після одержання діоксиду кремнію залишку у напрямку вилучення з нього інших оксидів або шляхом використання такого залишку при будівництві доріг, плануванні промислових майданчиків, створенні матеріалів різного призначення.
Спосіб відпрацьовано на різній кремнієвмісній сировині. Аморфний кремнезем високої чистоти одержано із золи Трипільської ТЕС, зольних залишків після спалювання осадів Бортницької станції аерації і Калитнянського свинокомплексу, а також піску кар’єрного і кварцового. Відпрацьовано всі технологічні параметру процесу та підібрано необхідне обладнання. Створено технологічну схему дослідно-промислового та промислового виробництва аморфного діоксиду кремнію.

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.


Технологія комплексної переробки фільтрату твердих побутових відходівСпеціалістами Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України разом із Державною науково-виробничою корпорацією “Київський Інститут автоматики” та НВП “Альфа Стевія” розроблено високоефективну технологію комплексної переробки фільтрату полігону № 5 київського міського звалища ТПВ. Технологічна схема повністю адаптована до існуючої інфраструктури полігону № 5, розрахована на переробку до 1000 м3 фільтрату щодобово і передбачає наступні стадії:
• глибоке попереднє каталітично-окиснювальне очищення фільтрату;
• знесолення за допомогою мембран;
• доочищення на біоставках до існуючих нормативних показників і скид чистої води в довкілля;
• знешкодження концентрованих залишків, одержаних в процесі каталітично-окиснювального очищення фільтрату і його знесолення мембранними методами шляхом створення матеріалу для ізолюючого шару полігону ТПВ, матеріалу для будівництва доріг або планування промплощадок або будівельних матеріалів технічного призначення. Технологія може бути застосована на інших подібних об’єктах.
Розроблена технологія комплексної переробки фільтрату пройшла санітарно-епідеміологічну експертизу в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Мазаєва АМН України, цим же Інститутом погоджене розроблене на основі вищезгаданої технології техніко-економічне обґрунтування “Впровадження модернізації технологічного комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці”. Як результат – одержано Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи від 14.08.2008 р. за № 05.03.02-07/52262 згідно якого означене ТЕО відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути використано в заявленій сфері (комунальне господарство) застосування.Процес ущільнення сміття і утворення внаслідок розкладу органічних сполук так званого фільтрату, який містить велику кількість токсичних речовин. На полігоні №5 (с. Підгірці) об’єм фільтрату перевищує 500 тис. м3.Накопичування утворюваного токсичного фільтрату і попадання його в грунтові води може стати причиною екологічної катастрофи.
Розроблена технологія передбачає повну очистку фільтрату, яка включає стадії реагентно-окислювальної очистки фільтрату, його доочистки системою зворотнього осмосу та скид води через біоплато в навколишнє середовище і вирішує проблему утвореного в процесі очистки концентрованого осаду.

Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.


Керівник відділу хіміко-технологічних досліджень:
Леонід Миколайович Шкарапута
, доктор технічних наук, професор
Адреса: Харківське шосе, 50, Київ-160, 02160, Україна
Тел. / факс: 559-66-47, 559-98-00
Е-mail: lnshk@rambler.ruРозроблено водонерозчинні протонні йонні рідини, які включають катіони 1-алкілімідазолію, 2-алкіламіноімідазолінію, N-бутилгуанідинію і аніон біс(трифторметил-сульфоніл)імід. Встановлено, що такі сполуки термічно стійкі до 370-400 оС і мають високу питому йонну провідність, яка досягає 10-2 См/см при температурі 180 оС. Отримані йонні рідини є перспективними електролітами для застосування в безводних протонпровідних системах, зокрема в полімер-електролітних мембранах для паливних елементів.

Керівник розробки: Рогальський Сергій Петрович, тел.: (044) 559-46-22.

На основі курячого жиру розроблено низку функціональних екобезпечних ПАР, біопалив і мастильних матеріалів. Добрі змащувальні властивості забезпечують технологічним рідинам, з їх використанням, високі триботехнічні характеристики, хороші миючі й охолоджуючі властивості, що дозволяє рекомендувати їх не лише як біопалива, а й функціональні додатки до технологічних систем для різноманітних сфер з підвищеними токсиколого-гігієнічними і екологічними вимогами.
Літійове пластичне мастило на базі курячого жиру, як загусника, за показниками пенетрації, температури крапання, механічної стабільності та інших вимог технічних умов не поступається товарному мастилу Літол-24 (ГОСТ 21150), комплексне кальційове – мастилу Уніол-2М/1 (ГОСТ 1033, ТУ 38.5901243), гідратоване кальційове – мастилу «Солідол жировий» (ГОСТ 1033). Водночас за біорозщеплюваністю нові мастила на 10-20 % переважають існуючі товарні аналоги, що відкриває шлях до здешевлення і подальшої екологізації технології виробництва і використання мастильних матеріалів.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: 559-60-59, 558-87-21.


Запропоновано спосіб надкритичної конверсії водних суспензій бурого вугілля Олександрійського родовища для отримання синтетичного аналогу природного газу. Експериментально відпрацьовано стадію отримання метану. Розраховано річні економічні показники установки потужністю 8400 тис. т бурого вугілля. Оцінена собівартість отримання метану за кращим і гіршим сценаріями становить 105 і 130 у.о. за 1000 м3.

Керівник розробки: к.х.н. Бортишевський Валерій Анатолійович, тел.: (044) 559-04-95.

З використанням сульфурвмісних етилових естерів ВЖК олій розроблено композиції мастильно-холодильних рідин мікроемульсійного типу, що відрізняються термодинамічною, седиментаційною і термічною стікістю, а також трансмісійні оливи й протизадирні мастила породоруйнівного інструменту, які за трибологічними, антиокснювальними і захисними характеристиками не поступаються, а за органолептичними, токсикологічними і екологічними характеристиками (біорозкладуваність впродовж 21 доби складає 93%) суттєво перевершують промислові аналоги.
Розроблені оливи, пластичні мастила і мастильно-холодильні рідини відповідають кращим світовим аналогам. Їх практична значимість підтверджена патентами і заявками на винаходи.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: 559-60-59, 558-87-21.

Технологія одержання високотемпературних протонопровідних матеріалів

Призначення: одержання високотемпературних протонопровідних мембран для нафтохімічних каталітичних процесів і паливних елементів.
Опис розробки: Розроблено ефективні протонопровідні матеріали на основі продуктів дегідрополіконденсації ацетилену, гомополіконденсації карбаміду і дегідрохлорування полівінілхлориду, які при 200-460°С забезпечують протонну провідність 10–5–10–4 См/см (таблиця). На їх основі розроблено мембранні каталітичні контакти (рис.) для здійснення ряду кислотно-каталітичних процесів одержання синтетичних моторних палив і їх компонентів: конверсії синтез-газу, гідратації олефінів, дегідратації спиртів, а також гідрокрекінгу алкілароматичних вуглеводнів.
Характеристики протонопровідних матеріалів

Рис. Протонопровідний матеріал, нанесений на керамічну пористу трубку (а, б) і кевларову підкладку (в)
Керівник розробки: к.х.н. Бортишевський Валерій Анатолійович, тел.: (044) 559-04-95.


Одностадійний процес одержання диметилового етеру як дизельного палива конверсією синтез-газу

Призначення: Одержання диметилового етеру як замінника дизельного палива.
Опис розробки: Розроблено одностадійний процес конверсії синтез-газу до диметилового етеру як альтернативного дизельного палива (таблиця).
Хіммотологічні характеристики диметилового етеру та його аналогівВ рамках виконаних досліджень змонтовано пілотну установку з реактором об’ємом 10 л, на якій відпрацьовано основні технологічні параметри. Умови процесу: каталізатор мідно-цинковий трифункціональний у вигляді тонкошарових мембран; температура 240–260°С; тиск 4,0 МПа; витрати сировини 110-160 л/год.; співвідношення Н2:СО = (3-5)/1. Вихід ДМЕ в каталізаті досягає 44-52%, селективність по відношенню до ДМЕ 50-52%, загальна конверсія СО на рівні 75-88%. Порівняння показників розробленого процесу з продуктивністю за ДМЕ (110-125 г/(мл•год)) технології Y. Lv., T. Wang, C. Wu зі співроб. [Biotechnology Adv., 2009, 27, 551-554], здійсненої на пілотній установці за умов витрат сировини 600-3000 л/год., свідчать про перспективність технології, розроблюваної в Лабораторії цеолітних каталізаторів і сорбентів.
Керівник розробки: к.х.н. Бортишевський Валерій Анатолійович, тел.: (044) 559-04-95.


Технології одержання компонентів бензинівПризначення: Покращення антидетонаційних властивостей бензинів
Опис розробки: Одним із шляхів покращення антидетонаційних властивостей бензинів є введення оксигенатних добавок.
Розроблено процес одержання компонента моторних палив шляхом гідратації пропанпропенової фракції з установки каталітичного крекінгу в присутності мембранних каталізаторів на основі «Нафіон». Умови процесу: температура
140–160°С; тиск 2,0 МПа; витрати пропан-пропенової фракції 6 год-1; співвідношення Н2О:С3Н6 = 3,5/1. Продуктивність каталізатора по відношенню до ізопропанолу становить 85 г/(гкат•год), селективність 100%. Порівняння показників розробленого процесу з даними, отриманими в присутності гранульованого каталізатора свідчить про п’ятикратне нарощування продуктивності процесу.
Розроблено процес одержання діізопропілового етеру як антидетонаційної добавки до бензинів шляхом дегідратації ізопропанолу. Умови процесу: «Нафіон»-вмісні мембранні каталізатори; температура 140–160°С; тиск 2,0 МПа; витрати ізопропанолу 3 год-1. Продуктивність каталізатора по відношенню до етеру становить 0,46 г/(гкат•год), селективність 52%. Здійснення реакції міжмолекулярної дегідратації спиртів на мембранних каталізаторах порівняно з гранульованим дозволяє підвищити продуктивність процесу по відношенню до етерів у 2-3 раз порівняно з продуктивністю промислових гранульованих каталізаторів MSC-H і Dowex 50W-X8.
Керівник розробки: к.х.н. Бортишевський Валерій Анатолійович, тел.: (044) 559-04-95.

Низькотемпературний каталізатор гідрокрекінгу вакуумних газойлів

Призначення: Низькотемпературний каталізатор гідрокрекінгу вакуумних газойлів, виконаний у вигляді тонкошарових мембран.
Опис розробки: На основі промислового алюмонікельмолібденового каталізатора гідрокрекінгу розроблено трифункціональний мембранний каталізатор для процесу гідрокрекінгу важких вакуумних газойлів, який характеризується наступними показниками:
Порівняльна характеристика каталізаторів гідроочищення дистилятних фракційРозроблений каталізатор досліджено в процесі гідрокрекінгу алкілароматичних сполук. Умови: температура 240 – 290°С; тиск 4,0 МПа; витрати вуглеводнів 12 год-1; співвідношення Н2:вуглеводні = (8-10)/1. Експериментально встановлена продуктивність каталізатора в модельній реакції гідрокрекінгу кумолу по відношенню до вуглеводню становить 0,02 г/(гкат•год).

Керівник розробки: к.х.н. Бортишевський Валерій Анатолійович, тел.: (044) 559-04-95.

Антикорозійне поліестерне покриття “ПЕТОЛ”

Поліестерне покриття “ПЕТОЛ” - конструкційний матеріал, що виготовляється із поліетилентерефталату (ПЕТФ), в тому числі вторинного, пластифікаторів, наповнювачів та цільових домішок. Покриття “ПЕТОЛ” призначене для протикорозійного захисту сталевої поверхні, переважно нафто- та газопроводів, труб тепломереж водопостачання та інших трубопроводів, які експлуатуються в умовах від мінус 40°С до плюс 60°С. Покриття наноситься на заґрунтовану металеву поверхню у вигляді розплаву і застосовується в комплекті з антикорозійною ґрунтовкою ПТ-07 при ізоляції підземних трубопроводів або з протекторною ґрунтовкою ПТ-09 при ізоляції підводних трубопроводів згідно з ГОСТ 25812, ГОСТ 9.602, ВСН 008, ДСТУ 4219 та ГОСТ Р 51164.
Особливістю покриття “ПЕТОЛ” є висока механічна міцність, висока біостійкість, стійкість до термо-, світло- та гідролітичної деструкції в умовах довготривалої експлуатації, за рахунок застосування в складі покриття спеціальних добавок та стабілізаторів гідролітичної деструкції. За захисними та експлуатаційними властивостями покриття “ПЕТОЛ” не поступається відомим аналогам на основі поліестерів, поліуретанів та поліепоксидів. Завдяки застосуванню ґрунтовки ПТ-07 покриття “ПЕТОЛ” сумісне з іншими видами трасової ізоляції трубопроводів.
Застосування вторинного ПЕТФ у вигляді використаної пластикової посуди дозволяє не тільки розширити сировинну базу, але й зберегти довкілля.


Керівник розробки: к.х.н. Конюшенко Володимир Петрович, тел.: (044) 559-98-90.

Порошкова епоксиполіестерна фарба „БІОХІМ”
На основі вторинного поліетилентерефталату (ПЕТФ) розроблена порошкова епоксиполіестерна фарба „БІОХІМ”, що призначена для антикорозійного захисту внутрішньої та зовнішньої поверхонь сталевих трубопроводів. Захист сталевої поверхні полімерними порошковими матеріалами широко застосовується в США, Японії, Китаї та в ряді інших країн В Україні відсутнє виробництво порошкової полімерної фарби через відсутність виробництва порошкових полімерних матеріалів. Тому застосування вторинного ПЕТФ в якості компоненту порошкової фарби сприяє не тільки покращенню екологічної ситуації, але й розширенню ресурсів сировини.
Керівник розробки: к.х.н. Конюшенко Володимир Петрович, тел.: (044) 559-98-90.

Добавка Багатофункціональна МЕГАОКТАН

Багатофункціональна високооктанова добавка «Мегаоктан» призначена для збільшення детонаційної стійкості моторних палив, стабілізації бензинів моторних сумішевих, що містять кисневмісні добавки (біоетанол) та метил карбінол абсолютований технічний (МКАТ). Добавка «Мегаоктан» суттєво поліпшує екологічні характеристики моторних палив. В автомобільних бензинах добавка «Мегаоктан» застосовується на підставі ДСТУ 4063-2001, ГСТУ 320.00149943.015-2000 «Бензини моторні сумішеві. Технічні умови» і ТУ У 00149943.501-98 «Бензини автомобільні з підвищеним кінцем кипіння. Технічні умови». Добавка «Мегаоктан» може застосовуватись самостійно, а також разом з біоетанолом, МКАТ, або будь-якими іншими добавками та присадками.
Приріст октанового числа за моторним методом при додаванні від 0,05 до 0,6% добавки «Мегаоктан» у базові бензини складає від 3 до 14 одиниць. Бензинові і бензиноспиртові суміші з добавкою «Мегаоктан» хімічно стійкі під впливом сонячного світла, низьких температур, а також наявності підтоварних вод. Висока ефективність і низька вартість добавки «Мегаоктан» забезпечує максимальну рентабельність при виробництві і доробці бензинів. Введення добавки «Мегаоктан» у бензини являє собою просте змішування.
Дія добавки «Мегаоктан» заснована на наступних принципах: - максимальна октанопідвищуюча дія добавки досягається за рахунок синергетичного посилення дії її компонентів; - стабілізуюча дія добавки базується на принципі підтримання бензинових сумішей органічними сполуками. Ефект стабілізації виражається у зниженні точки помутніння бензинів моторних сумішевих при введенні добавки на 10-15оС (до – 35оС) у кількості 1% у бензини.
Керівник розробки: к.х.н. Полункін Євген Васильович, тел.: (044) 559-71-81.

Нанокомпозитні матеріали на основі неорганічних наночастинок та електропровідних полімерів

Розроблено нові способи синтезу гібридних напівпровідникових та магнітних наноматеріалів типу полімерне або неорганічне ядро-оболонка з напівпровідникового полімеру поліаніліну (ПАНІ) або полі(3-метилтіофену) (П3МТ). Способи засновані на потенціометричному контролі in situ полімеризаційного процесу, що дозволяє відслідковувати його стадії та управляти їх перебігом.

Схема синтезу:

Приклади сформованих часток гібридних композитів (електронно-мікроскопічні знімки):

Можливі застосування матеріалів: медична діагностика та лікування; сенсорика, гібридні фотовольтаїчні елементи; електромагнітний, антистатичний та антикорозійний захист тощо.
Керівник розробки: д.х.н., проф. Пуд Олександр Аркадійович, тел.: (044) 559-70-03.

Сенсорний матеріал на базі електропровідного та промислового полімерів і система для реєстрації його сенсорного відгуку

Матеріал являє собою прозору композитну полімерну плівку на основі діелектричного промислового полімеру (поліетилентерефталату, поліаміду, полікарбонату, полівініліденфториду тощо), в поверхневому шарі (1-2 мкм) якої розподілено полімеризаційним шляхом сенсорний полімер поліанілін (ПАНІ). В залежності від хімічного стану поліаніліну (емеральдинова основа або сіль), матеріал може взаємодіяти з речовинами з кислотними властивостями (пари або розчини соляної, оцтової, мурашиної кислот тощо), або з основними властивостями (аміак, розчини лугів тощо). В результаті таких взаємодій ПАНІ змінює колір, оптичну густину і електропровідність (рис. 1) і це дозволяє використовувати його композити у відповідних сенсорних пристроях . Діелектрична матриця композиту забезпечує високу міцність та стабільність сенсорного матеріалу.


Рис. 1 Рис. 2

Для реєстрації сенсорного відгуку розроблених матеріалів у газовій фазі по зміні їх оптичної густини розроблено сенсорну систему (рис.2). При використані ПАНІ в основній формі система дає лінійний відгук на сполуки з кислотними властивостями (напр., на мурашину кислоту 150-500 ррм), в сольовій – на сполуки з основними властивостями (напр., на аміак 4-600 ррм). Розроблені матеріал і система можуть бути використані на хімічних виробництвах, де використовується аміак або різні кислоти, для пошуку витоків цих речовин у навколишнє середовище.
Керівник розробки: д.х.н., проф. Пуд Олександр Аркадійович, тел.: (044) 559-70-03.

Олива моторна 10М-БІО для двотактних двигунів

Актуальність проблеми. Сьогодні у всіх економічно розвинутих країнах Західної Європи, США і Канади в парках, міських і приміських зонах відпочинку, сільському, лісовому та водному господарствах законодавчо заборонено використання мастильних матеріалів нафтового походження, які через високу стійкість і сповільнений розклад тривалий час утримуються на поверхні землі і водойм. Замість них повсюдно використовуються екологічно чисті мастильні матеріали на основі рослинних олій, які в природі швидко і повністю засвоюються мікроорганізмами.
В ІБОНХ НАН України проведено маркетинг і визначені прогнозні показники з виробництва і застосування біопалив та мастильних матеріалів з відтворюваної рослинної сировини. На базі ріпакової й соняшникової олій, додаванням детергентно-диспергувальних додатків, розроблена аналогічна зарубіжним екологічно безпечна олива 10М-БІО, яка, за результатами випробувань на підприємствах м.Києва, відповідає світовим стандартам на оливи для двотактних бензинових двигунів.
Олива моторна 10м-Біо характеризується покращеними в’язкісно-температурними властивостями (за ТУ У 23.2-30084964-005-2003 - в’язкість кінематична при 100 оС – 8,0-11,0 мм2/с (сСт); температура спалаху – понад 200 оС) і за базовими показниками відповідає вимогам провідних виробників малогабаритної техніки Husquarna, Dolmar, Stihl. Вона забезпечує високу чистоту двигуна, хороші пускові якості при холодному і гарячому старті, бездоганний стан поршневих кілець і захист від зношування та корозії, високу екологічність (біорозкладність за СЕС-L-33-Т-82 складає понад 95%).
Олива моторна 10м-Біо призначена для використання у двотактних двигунах з водяним чи повітряним охолодженням шляхом попереднього змішування оливи з паливом чи роздільним автоматичним вприскуванням їх в камеру згорання. Рекомендується для моторолерів, мопедів, мотоциклів, моторних човнів, ланцюгових пил, снігоходів, снігоприбиральних машин, газонокосарок, ножниць для підстригання живоплоту тощо.
Завдяки високим антикорозійним властивостям олива може використовуватись також для внутрішньої консервації двотактних двигунів на період зберігання, транспортування і сезонного виведення технічних засобів з експлуатації. олива моторна 10м-Біо змішується з різними типами палив і рекомендується до використання в двотактних бензинових двигунах з урахуванням пропозицій виробника технічних засобів, переважно при співвідношенні “олива:бензин=1:50”.
Вартість оливи 10м-Біо, завдяки використанню власної природної відновлювальної сировини, в 2-4 рази менша за аналогічного типу імпортні оливи, що закуповуються в Швеції чи Німеччині.
Олива моторна 10м-Біо може поставлятися в євробочках місткістю 216,5 л і в поліетиленових каністрах об’ємом 5 л і 1 л. Потенційний виробник – Івано-Франківська фірма “Барва”.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.


Спосіб глибокого знесірчення моторних палив


Розроблено каталітично-адсорбційний спосіб знесірчення (десульфурізації), що дозволяє досягти ефективного видалення з рідких вуглеводневих палив нафтового походження сірковмісних сполук, в т. ч. тіофену, бензтіофену та їх похідних.
На відміну від відомих способів десульфуризації запропонований метод забезпечує:
• Енергозбереження (не потребує високих температур і тисків);
• Ресурсозбереження (не вимагає складного обладнання і дорогих каталізаторів);
• Високий ступінь видалення сірки (до 30 мільйонних часток в бензинах, до 15 м.ч. в дизельних паливах, а при необхідності – до 1 м.ч. і менше для паливних комірок, тобто до європейських нормативів вмісту сірки);
• Видалення похідних тіофену, які не видаляються існуючими способами. В процесі адсорбційно-каталітичної десульфуризації відбувається каталітичне окислення доступними окислювачами сірковмісних сполук, що забруднюють нафтопродукти, до полярних сполук, які видаляються шляхом адсорбції. Процес може бути реалізований як в ємностях з нафтопродуктами, так і в проточному чи проточно-циркуляційному реакторі з нерухомим або псевдозрідженим шаром адсорбенту-каталізатора.
Керівник розробки: к.х.н. Кашковський Володимир Ілліч, тел.: (044) 559-20-71, (044) 559-70-54.

Комплексна технологія тимчасового закриття, освоєння і консервації свердловин в умовах високопроникних колекторів і аномальних пластових тисків

Комплексна технологія включає:
1. Екологічно чистий “Реагент для інвертних емульсій, суспензій і емульсійно-суспензійних систем” на основі побічних продуктів очистки рослинних олій, який сумістимий з більшістю технологічних рідин.
2. Створення на базі “Реагенту…” стійких композицій на олійній основі з регульованими:
• густиною в межах 490-960 кг/м3, 960-2800 кг/м3;
• розмірами твердих часток, які складають понад 1/3 діаметру пор колектора;
• умовною в’язкістю по СПВ-5 в діапазоні від 180 с до гелеподібної нетекучої системи;
• статичною напругою зсуву СНЗ1/10 в діапазоні 5/9 - 28/40 Па;
• стійкістю, яка забезпечує відсутність розділення фаз протягом >30 діб;
• регульованою адгезією до металевих труб і порового середовища колектора;
• нульовою водовіддачею у пластових умовах з температурою 80 оС.
3. “Спосіб закриття свердловин в умовах низьких пластових тисків” (до 0,15 від гідростатичного) чи “Спосіб закриття свердловин в умовах аномально високих пластових тисків” (до 3,2 від гідростатичного) комплексним використанням фізичних і колоїдно-хімічних властивостей окремих інгредіентів та композицій на їхній основі.
4. Спеціальну технологію і спосіб приготування полегшених чи обважнених інвертних дисперсій як на основі твердих часток заданого фракційного складу, так і з використанням полідисперсних матеріалів і колоїдних систем.
5. Високопродуктивний ежекторно-кавітаційний пристрій з регульованими робочими параметрами для швидкого приготування стійких багатокомпонентних систем і полегшення освоєння свердловин.
6. Технологію проведення робіт на свердловині (глушіння, консервація) в умовах високопроникних колекторів і низьких (до 0,15 від гідростатичного) чи аномально високих (до 3,2 від гідростатичного) пластових тисків.
7. Технологію освоєння свердловин як на стадії вводу в експлуатацію після буріння, так і після завершення ремонтних робіт.
Суттєвою перевагою використовуваних систем є те, що вони готуються на фосфатидно-олійній основі, завдяки чому легко регулювати їх стійкість і практично важливі властивості. Крім того, структуровані інвертні емульсії споріднені вуглеводневій продукції свердловин, захищають внутрішньосвердловинне обладнання від корозії і не лише не забруднюють продуктивний пласт, але й сприяють очищенню ПЗС від залишків бурового розчину. З іншого боку, заміна вуглеводневого середовища (нафта, конденсат, нафтопродукти) на синтетичну олійну основу надає системам привабливості не тільки з економічної точки зору, але і з позиції екологічної та пожежної безпеки.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.

Комплексна технологія ліквідації водоприпливів і попередження руйнування привибійної зони свердловин

Комплексна технологія забезпечує збільшення безводного періоду експлуатації, усунення чи зменшення припливу пластової води і уведення свердловин в розробку з бездіяльного фонду. Комплексна технологія включає:
1. Розробку екологічно сприятливих інвертних емульсійних і емульсійно-суспензійних систем на основі олійножирових концентратів, газонаповнених скляних чи алюмосилікатних мікросфер і водонабухаючих полімерів для створення міцного водоізоляційного екрану з регульованими колоїдно-хімічними властивостями.
2. Спеціальну технологію одержання технологічних систем з використанням високопродуктивного ежекторно-кавітаційного пристрою з регульованими робочими параметрами для швидкого приготування стійких багатокомпонентних систем і полегшення освоєння свердловин.
3. Селективну водоізоляцію обробленням ПЗС гідрофобізуючими емульсіями в режимі неповного закриття газових свердловин, що забезпечує додаткову очистку ПЗС від залишків бурових розчинів і підвищує продуктивність свердловин.
4. Герметизацію заколонного простору водонабухаючими полімерами у поєднанні з гідрофобними емульсійними системами.
5. Ліквідацію водопроявів (підошвенних, заколонних) встановленням водонепроникних високов’язких гідрофобно-емульсійних чи емульсійно-полімерних екранів і попередження виносу піску закріпленням привибійної зони свердловин композиціями з високою адгезійно-когезійною міцністю. Безводна експлуатація, що досягається, збільшує дебіт газових свердловин в середньому на 130 тис.м3/добу.
6. Усунення припливу підошвенної води шляхом перекриття обводненого інтервалу перфорації дегоцементною суспензією і водонабухаючими полімерами.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.

Комплексна технологія відновлення територій, забруднених вуглеводнями і технологічними рідинами

Комплексна технологія (КТ) базується на нових матеріалах та малогабаритних пристроях і призначена для очищення ґрунту і води від техногенних забруднень в процесах видобутку, підготовки, зберігання і транспортування вуглеводневої сировини. Вона включає виявлення і локалізацію забруднень, збір аварійно розлитих технологічних рідин і вуглеводневої продукції, зрошення і промивання землі природними поверхнево-активними речовинами (ПАР), мікробіологічне доочищення ґрунту і водойм сучасними біопрепаратами, рекультивацію земель з відновленням природної мікрофлори і повну утилізацію всіх продуктів.
Зокрема, на поверхні озер, боліт, відкритих акваторій і рік, обмеження плями забруднення здійснюють надувними бонами із тканого чи нетканого гідрофобного матеріалу довжиною від 3 до 15 м і діаметром від 150 мм до 500 мм, наповненими вуглецевим сорбентом і цілеспрямовано обважненими для занурення в товщу води на задану глибину. Сорбційне очищення від нафти, нафтопродуктів і інших гідрофобних органічних речовин проводять терморозпушеним графітом, що має унікальну здатність до зв’язування вуглеводнів. Кожен грам такого сорбенту зв’язує до 80 г вуглеводнів і різних гідрофобних інгредієнтів технологічних розчинів. При цьому він практично не сорбує воду (водопоглинання ~0,05%) і може знаходитися на її поверхні необмежений час без втрати плавучості.
Через незначну густину (3-7 кг/м3) і великі транспортні витрати на доставку сорбента, розроблена проста в експлуатації малогабаритна установка для одержання вуглецевого сорбенту продуктивністю до 100 м3 за добу безпосередньо на місці його використання.
Видалення малорухомих концентрованих (8–12%) вуглеводнів із ґрунту проводять методом зрошення забрудненої ділянки поверхнево-активною системою (емульсія, мікроемульсія, міцелярний розчин) на основі біологічно легко розщеплюваних ПАР природного походження. Десорбовані і колоїдно зв’язані вуглеводневі забруднення збирають, відкачують у ділильні ємності й утилізують за розробленою схемою.
Рекультивацію забруднених територій здійснюють шляхом максимального використання природних резервів екосистеми з використанням комплексу агротехнічних і біологічних, інженерних і меліоративних заходів, до повного відновлення культурного ландшафту з продуктивним грунтово-рослинним біогеоценотичним покровом.
Для цього, після зниження вмісту нафтопродуктів до 1-4%, доочищення поверхні води і ґрунту проводять спеціально створеними штамами мікроорганізмів-біодеструкторів, що живляться вуглеводнями, чи шляхом біоремедіації, тобто стимуляції діяльності природних мікроорганізмів, здатних утилізувати даний забруднювач.
Біологічна рекультивація забруднених земель завершується вирівнюванням території ґрунтом чи торфом із збереженням природних поверхневих водотоків і наступним створенням рослинного покрову висівом багатокомпонентних сумішей трав, що рекомендуються, виходячи з кліматичних особливостей конкретної площі.
Передбачувана висока ефективність запропонованої комплексної технології заснована на результатах і практичному досвіді з усунення аварійних розливів нафти з поверхні землі і водойм площею понад 155 га від шару забруднень товщиною до 25 мм і рекультивації ґрунту на Ямбурзькому і Уренгойському газоконденсатних родовищах.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.

Поверхнево-активні речовини на основі олій і фосфатидів

На базі ріпакової й соняшникової олій та побічного продукту від їх очистки кофосу синтезована низка біоПАР, які, у порівнянні з відомими нафтохімічними аналогами (емультал, ЕС-2, нафтохім, нафтенол), характеризуються наступними перевагами.

1. Доступністю, відтворюваністю, токсикологічною й екологічною безпечністю вихідної сировини і синтезованих з неї біоПАР.
2. Підвищеною термостабільністю, емульгуючою і стабілізуючою здатністю біоПАР, що дозволяє використовувати їх при температурах до 140 оС, як безпосередньо в паливно-мастильних матеріалах і змащувально-холодильних рідинах, так і в поєднанні з іншими системами в тривалих технологічних процесах нафтогазовидобутку.
3. Плівкоутворенням і високою захисною здатністю металевих труб, обладнання і устаткування в агресивних газових, сольових і кислотних середовищах.
4. Високою адгезією з керованою гідрофобізацією теригенних і карбонатних порід, щебня і цементного каменю.
5. Структуруючими властивостями, завдяки утворенню ними незвичайної міцелярної структури в розчинах і гелеподібної структури в адсорбційному шарі дисперсних систем.
6. Протизношувальними і антизадирними властивостями.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.


Поверхнево-активні речовини на основі олій і фосфатидів

Традиційні мастильні матеріали - біологічно важко розкладувані продукти (10-30 %). Виробництво їх супроводжується викидами в атмосферу понад 13 т С02, а в процесі використання близько 36 % їх відкладається у вигляді токсичного оливного туману на грунтах і дорогах. У відділі ПАР ІБОНХ НАН України запропоновано комплексне розв’язання проблеми шляхом трансформації побічних продуктів від очистки олій з отриманням екобезпечних поліфункціональних поверхнево-активних присадок до мастильних матеріалів.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.

Екобезпечні технології для паливно-енергетичного комплексу

Виходячи з планетарної стратегії руху до стійкого розвитку паритетним поєднанням найбільшої виробничої, екологічної і економічної ефективності, у відділі ПАР ІБОНХ НАН України розроблені екобезпечні поверхнево-активні системи і комплексні технології які забезпечують:
1. Ефективне безаварійне буріння на рівновазі, якісне розкриття продуктивних пластів перфорацією і глушіння свердловин із збереженням доремонтної продуктивності в ускладнених умовах з коефіціентом аномальності пластового тиску від 0,6-0,2 до 1,5-2,5 і проникністю 0,01-3,5 мкм2.
2. Високу якість і надійність відновлення герметичності свердловин стабільними розчинами омиленого талового пеку в гліколях з одночасним антикорозійним захистом труб і устаткування свердловин.
3. Селективне зв‘язування води поліуретановою композицією низької в’язкості в умовах, що не допускають глушіння свердловин, з наступним закріпленням полімерного екрану полегшеною цементною суспензією на водно-органічній основі.
4. Очищення ПЗС і стимулювання припливу вуглеводневої сировини поєднанням глибинного імпульсного дренування пласта з хімічною дією фосфорорганічними поверхнево-активними композиціями.
5. Комплексне очищення від техногенних забруднень в процесах видобутку, підготовки і транспорту вуглеводневої сировини, включаючи локалізацію забруднень новими гідрофобними матеріалами, механічний збір рідких вуглеводнів і зв’язування їх високоактивними вуглецевими чи полімерними сорбентами, промивання і аерацію землі поверхнево-активними системами природного походження, мікробіологічне доочищення і рекультивацію земель з відновленням природної мікрофлори та повною утилізацією продуктів очистки. Комплексні технології включають інгредієнти (ПАР комплексної емульгуючої, стабілізуючої, гідрофобізуючої й захисної дії, газонаповнені й цільні мікросфери з міцністю до 180 МПа, гліколерозчинні й водонабухаючі полімери, полегшені водно-гліколеві цементні суспензії), реагенти, композиційні склади, технічні засоби, способи і технологічні прийоми.

Керівник розробки: д.х.н. Поп Григорій Степанович, тел.: (044) 559-60-59.


Технологія «КЕСОН»

Призначення: Технологія призначена для покращення екологічних показників та підвищення ресурсу автомобільних двигунів без виводу автомобілів з експлуатації.
Опис розробки: Технологія полягає у періодичному відновленні зношених робочих поверхонь циліндрів двигунів без демонтажу напилюванням протизношувального металокластерного покриття через свічкові або форсуночні отвори. При обробці двигунів за цією технологією очищується камера згоряння від нагарів, відновлюється геометрія циліндрів та «заліковуються» подряпини на робочих поверхнях циліндрів, підвищується на 10-30 % компресія та вирівнюються ії значення по циліндрах, збільшується потужність двигуна, зменшуються димність і токсичність відпрацьованих газів. При багаторазовій обробці двигунів з інтервалом 40-50 тис.км пробігу ресурс експлуатації двигунів у паспортному режимі підвищується у 2-3 рази.
Зовнішній вигляд та результати атомно-силової мікроскопії покриттяКерівник розробки: к.т.н. Пилявський Володимир Степанович, тел. (044) 559-71-81.


Технологія твердих змащувальних покриттів

Призначення: технологія твердих змащувальних покриттів призначена для забезпечення роботоздатності деталей у вузлах сухого тертя без застосування рідких або пластичних змащувальних композицій.
Опис розробки: Тверде змащувальне покриття (ТЗП) виготовляється у вигляді суспензії, яка складається із фторованого поліаміду (ПА-24) , органічного антифрикційного наповнювача та добавок ( антиоксиданти, трібополімерутворюючі компоненти).


Товщина покритя становить 0.15 - 025 мм.
Термообробка для твердіння здійснюється при 190 оС протягом 2 годин, або при 80 оС у присутності каталізатора.

Порівняння з аналогами: ТЗП Металофторопласт
1. Коефіціент тертя 0,03-0.05 - 0.12-0.15;
2. Довговічність (год.) 25-30 0,5;
3. Навантаження до задиру, Н 5000 1600.
Запропоновані ТЗП вперше були застосовані у авіації у вузлах керування предкрилками літака АН -70, а також у робототехніці на внутрішній поверхні пневмоциліндра технічного робота ( сумарна наробка пневмоциліндра становила 1 000 000 циклів).
Керівник розробки: к.х.н. Шелудько Євген Валентинович тел.: (044) 559-71-81.


Комплекс приладів для оцінювання екологічної безпеки транспортних палив

Кількість шкідливих речовин, які викидають в навколишнє середовище автомобільні двигуни, залежить від якості моторних палив. Одним з показників якості бензинів є октанове число, яке визначається за допомогою арбітражного октанометра CFR F2U – громіздкого пристрою, що потребує спеціального приміщення; час для проведення одного дослідження – не менше 30 хв. В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України розроблений комплекс приладів для оцінювання екологічної безпеки транспортних палив, який поєднує вимір вмісту сірки та детонаційних властивостей палив.
В порівнянні з октанометром CFR Fu2:
- Один вимір триває 30 секунд замість 30 хвилин;
- Для одного виміру вистачає 5 мікрограм замість 0,5 кг
- Вага біля 10 кг замість 1 т
- Розміщується на лабораторному столі.
Розроблений комплекс дозволяє в 300 разів прискорити визначення октанових чисел та в 1000 разів зменшити витрати палива для вимірів. Комплекс дешевше за усі прилади такого класу, не потребує для експлуатації спеціального приміщення, обслуговується однією людиною.
Призначення:
- Для вимірювання октанових чисел;
- Для приготування сумішей бензинів;
- Для контролю процесу знесірчення палив;
- Для контролю якості палив на АЗС.Керівник розробки: к.т.н. Кисельов Владислав Петрович, тел.: (044) 559-70-11.

КАТАЛІЗАТОР АЛКІЛУВАННЯ

Високоефективний цеолітний каталізатор та екологічно чисті процеси алкілування ізобутану бутенами для одержання високооктанового компоненту бензину – алкілату, а також алкілування бензолу та толуолу олефінами С20-С24 з метою одержання алкілбензолів для виробництва алкілсульфонатних присадок нафтових змащувальних олив. Пропонований каталізатор та розроблені процеси покликані замінити екологічно ущербні процеси алкілування з використанням висококонцентрованих сірчаної та фтористоводневої кислот і хлориду алюмінію як каталізаторів.

МІКРОСФЕРИЧНИЙ ЦЕОЛІТВМІСНИЙ КАТАЛІЗАТОР КРЕКІНГУ

Розроблений каталізатор характеризується підвищеними (на 1-3 %) в порівнянні з імпортними зразками виходами бензину за рахунок пониженого газо- та коксоутворення.
Виробництво каталізатора орієнтовано на вітчизняну сировину, переважно каолін Просянівського родовища Дніпропетровської області, і намічено для реалізації на базі цеху з випуску емалей Концерну “Хіммаш” (м. Полтава). Згідно з Техніко-економічним обґрунтуванням, капітальні вкладення в установку потужністю 10 тис. тонн каталізатора у рік (11 млн. доларів США) окупляться протягом 24-36 місяців.

НЕТРАДИЦІЙНИЙ КАТАЛІЗАТОР РИФОРМІНГУ

Каталізатор риформування легких бензинових фракцій, що не вміщує благородних, легкоплавких і летких металів, працює при нижчих температурах і тисках, ніж традиційні каталізатори цього процесу.
Результати випробування каталізатора в риформінгу реальної бензинової фракції зіставимі з результатами риформінгу на промислових платино-ренієвих каталізаторах.
Керівник розробки: д.х.н. Патриляк Любов Казимирівна, тел. (044) 559-71-60.

Поліфункціональна присадка до мастильних матеріалів “Етерол-nS”

Додаток до трансмісійних та індустріальних олив, пластичних мастил і мастильно-холодильних рідин для поліпшення їх трибологічних і антиокиснювальних властивостей.
“Етерол-nS” – низка речовин з масовою часткою сульфуру n=5–38 %; не леткі, малонебезпечні прозорі рідини коричневого кольору з кінематичною в’язкістю за 100 оС – 3-8 мм2/с, кислотним числом – 2-10 мг КОН/г, температурою спалаху у відкритому тиглі – 265-270 oС і температурою займання – 319 oС; добре розчинні в оливах.
Поліпшують в’язкісно-температурні, захисні, протизадирні і протизношувальні характеристики мастильних матеріалів в умовах високих навантажень і швидкостей. За експлуатаційними та екологічними властивостями переважають аналоги на базі жирних кислот олій і їх похідних, і не поступаються високоефективному аналогу “Англамол” фірми Лубризол.


Поліфункціональна присадка до нафтопродуктів “Фосфолідін”

Додаток до антифрикційних мастил для змащування підшипників кочення або ковзання, моторних олив, мастильно-холодильних рідин та інших вузлів тертя промислового обладнання, що експлуатуються в умовах високих температур, навантажень та агресивних середовищ.
“Фосфолідін” – мастилоподібна темно-коричнева речовина з температурою текучості 27-29 оС, добре розчиняється у вуглеводнях.
Підвищує на 50 % протизношувальні та у 2,1-2,4 рази антизадирні властивості мастил з одночасним покращенням токсиколого-екологічних і антиокислювальних властивостей, захисної дії щодо чавуну, сталі і міді та зменшенням у 2-6 раз вартості у порівнянні з вітчизняним промисловим діалкілдитіофосфатним додатком ДФ-11.


Мастило для вузлів тертя промислового обладнання

Антифрикційне мастило, високоефективне у вологих і агресивних середовищах за високих температур і навантажень для обладнання підприємств цегляної, скляної, керамічної та цементної промисловостей.
Мастилоподібна маса з температурою крапання >250 оС, межою міцності за 20 оС – 800-830 Па, навантаженням зварювання – 7350 Н, критичним навантаженням – 1470-1842 Н, покращеними трибологічними та захисними характеристиками, підвищеною термоокисною стабільністю. За експлуатаційними і екологічними властивостями переважає як вітчизняні ринкові продукти, так і найкращий зарубіжний аналог – Ceran HV фірми Total.


Антифрикційне мастило для металургійного обладнання

Змащування вузлів тертя металургійного обладнання, що експлуатується в інтервалі від мінус 30 оС до + 150 оС в умовах високих навантажень та можливого впливу агресивних середовищ.
Мастилоподібна маса з температурою крапання >250 оС, межою міцності за 20 оС – понад 400 Па, підвищеною стабільністю до окиснення за 150 °С, покращеними захисними властивостями металевих поверхонь вузлів тертя від корозійних чинників.
За механічною стабільністю, протизношувальними і антизадирними характеристиками мастило переважає вітчизняне мастило “Уніол-2” і найкращі зарубіжні аналоги.

Мастило залізничне ЖРО

Спеціалізоване мастило для вузлів тертя з підшипниками кочення локомотивів, дизель-поїздів та мотор-вагонного рухомого складу підприємств залізничного транспорту.
Однорідна мастилоподібна маса з температурою крапання 190 ?С, пенетрацією за 25 oС в межах 190-250 м•10-4, в’язкістю за мінус 30 oС і середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1 – 1650 Па•с, межою міцності за 50 oС – 480 Па, навантаженням зварювання – 2600 Н.
Завдяки покращеній механічній стабільності, низькотемпературним, трибологічним, захисним та екологічним властивостям, працездатності в умовах високих навантажень в інтервалі температур від мінус 50 oС до +120 oС, мастило переважає як товарне мастило ЖРО, так і найкращі аналоги на основі нафтових олив, загущених літійовими милами жирних кислот вартісної рицинової олії.


Комплексна технологія глушіння, освоєння і консервації свердловин в умовах високопроникних колекторів і аномальних пластових тисків

Технологія базується на екологічно чистих реагентах на основі фосфоліпідів і включає спеціальну технологію приготування інвертних дисперсій з густиною в межах 490-2860 кг/м3 та спосіб глушіння (освоєння, консервації) свердловин в умовах аномальних пластових тисків і температур.
За гнучкістю регулювання густини, стійкості й реологічних властивостей, спорідненості до вуглеводневої продукції свердловин, захисту свердловинного обладнання від корозії та екологічними характеристиками інвертні дисперсії переважають відомі в світі, а комплексна технологія не має аналогів на пострадянському просторі.

Докладніше на постері: