Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Вчена Рада ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається статутом Інституту.

Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням хімії та Президією НАН України, а також розглядає:

- питання, пов"язані з удосконаленням структури Інституту;
- питання координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
- проведення нарад і конференцій;
- питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;
- питання науково-видавничої діяльності;
- висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів на здобуття премій, медалей та інших нагород, в т.ч. міжнародних;
- висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
- обрання наукових співробітників та керівників наукових підрозділів за конкурсом;
- порушення клопотань про присвоєння вчених та почесних звань;
- висунення кандидатів для обрання у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.

Вчена рада аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Вчена рада ухвалює:
- програми, проекти та плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- звіти про роботу та найважливіші досягнення Інституту, звіти окремих наукових підрозділів, в т.ч., госпрозрахункових ;
- рішення про присвоєння звання Почесного співробітника Інституту.

Вчена рада затверджує:
- результати атестації наукових працівників;
- теми докторських та кандидатських дисертацій наукових співробітників і аспірантів Інституту, а також їх наукових керівників (консультантів).

Склад Вченої ради Інституту та її секцій затверджено рішенням Бюро Відділення хімії НАН України (протокол від 13.02.2018 р. № 2, § 12, п. 3).