Докторантура

Наказ МОН України № 185 від 20.02.2023 р

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснює набір до докторантури за спеціальностями 02.00.10 «Біоорганічна хімія» та 02.00.13. «Нафтохімія та вуглехімія».

До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науковометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Прийом до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради Інституту з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог.

Відділ науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності Інституту формує проєкт рейтингового списку вступників до докторантури та подає його на розгляд вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту, відповідно до виділених Президією НАН України за конкурсом бюджетних місць, розглядає рейтинговий список та документи вступників, заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування приймає рішення про зарахування до докторантури Інституту.

Вчена рада Інституту відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується, оформляється наказом директора Інституту і подається до Президії НАН України.

Для вступу до докторантури Інституту вступник особисто подає такі документи:

 1. заяву про вступ до докторантури;
 2. письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором   наук   з   відповідної   спеціальності,   який   є   штатним   науково-педагогічним або науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 3. розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 4. список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів;
 5. копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 6. особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури;
 7. 2 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 8. копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 9. копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 10.  копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних осіб (крім випадків, передбачених законодавством);
 11. заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При поданні документів вступник зобов’язаний особисто пред’явити оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; диплома доктора філософії або кандидата наук; військово-облікового документа.

При прийнятті на підготовку в докторантурі осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059. 

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в триденний термін після зарахування на підготовку в докторантурі за державним замовленням.

Правила прийому до докторантури

Заяви вступників приймаються з 03 липня до 07 липня 2024 р.
за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 1 (ст. метро “Лісова”), кабінет 216.
Контактна особа:
Попільніченко Сергій Валентинович
учений секретар ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України
02094, Україна, Київ, вул. Академіка Кухаря, 1
Телефон: +38 (044) 573 2678
E-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua
http://bpci.kiev.ua/ua/contacts/