Аспірантура

Навчальні дисципліни аспірантури

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про систему виявлення плагіату

Забезпечення освітньої діяльності

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Навчальні та робочі програми освітніх дисциплін

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України оголошує набір до аспірантури у 2021р.

Провадження освітньої діяльності в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 111–л від 26.05.2017 року за спеціальністю 102 «Хімія»

Спеціалізації :

«Біоорганічна хімія» (программа вступного іспиту)

«Нафтохімія і вуглехімія» (программа вступного іспиту)

Провадження освітньої діяльності в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 509-л від 15.05.2019 року за спеціальністю 091 «Біологія»

Спеціалізація :

«Біоорганічна хімія» (программа вступного іспиту)

Програма аспірантури розробляється провідними вченими Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України в областях фундаментальної та прикладної хімії, органічної та біоорганічної хімії, нафтохімії та вуглехімії в тісній співпраці з провідними зарубіжними науковими центрами.

Навчання в рамках програми аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи аспірантів. Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, яка володіє понад 70 тис. томів навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання.

Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право. Крім того, починаючи з 3-го року навчання, вони можуть в якості асистента приймати участь в науково-дослідних програмах.

На час навчання в аспірантурі для іногородніх аспірантів надається можливість проживання в гуртожитку НАН України .

Для вступу на навчання в аспірантурі необхідно зібрати наступний перелік документів:

 • заяву на ім’я директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (вимоги до дослідницької пропозиції);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).

Приймальна комісія Інституту діє згідно “Положення про приймальну комісію Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України” та Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085.

Ознайомитись з Правилами прийому в аспірантуру.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року.

Вибір наукового керівника проводиться за основними напрямками його наукових досліджень.

Список імовірних наукових керівників –

102 “Хімія”
Галузь наукової діяльності
Вовк Андрій Іванович – д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, директор ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10. – Біоорганічна хімія
Броварець Володимир Сергійович – д. х. н., професор, заступник директора з наукової роботи ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10. – Біоорганічна хімія
Смолій Олег Борисович – д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії білків і пептидів ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.10. – Біоорганічна хімія
Колодяжний Олег Іванович – д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Пуд Олександр Аркадійович – д. х. н., професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук
02.00.04 – Фізична хімія
Качковський Олексій Дмитрович – д. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.03 – Органічна хімія
Папейкін Олексій Олександрович, к. техн. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Патриляк Любов Казимирівна – д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу каталітичного синтезу ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Кашковський Володимир Ілліч – к. х. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Герус Ігор Іванович – к. х. н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу тонкого органічного синтезу ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Полункін Євген Васильович – к. х. н., в.о. завідувача відділу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Головченко Олександр Володимирович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Шабликін Олег Валентинович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Пільо Степан Григорович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.03 – Органічна хімія
Фрасинюк Михайло Сергійович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.03 – Органічна хімія 02.00.10. – Біоорганічна хімія
Список імовірних наукових керівників – 091 “Біологія”
 
Кравець Володимир Степанович – доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України03.00.04 – Біохімія
02.00.10 – Біоорганічна хімія
Кібірєв Володимир Костянтинович – доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України03.00.04 – Біохімія
02.00.10 – Біоорганічна хімія
Метелиця Лариса Олексіївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу медико-біологічних досліджень ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Циганкова Вікторія Анатоліївна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України03.00.20 – Біотехнологія
Дерев’янчук Михайло Вікторович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Осадчук Тетяна Володимирівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України 03.00.03 – Молекулярна біологія і генетика

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

Список аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України за станом на 01.01.2020 р (з відривом від виробництва).

№№
Прізвище,ім’я та по батькові
Дата зарахування до аспірантури
Дата закінчення аспірантури
Шифр і назва спеціальності
Науковий керівник,
(науковий ступень, учене звання)
1.Савич Олена Володимирівна
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С.- д.х.н., проф.
2.Корній Юрій Євгенович
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С.- д.х.н., проф.
3.Велігіна Євгенія Сергіївна
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Качковський О.Д. – д.х.н.
4.Гомон Антон Андрійович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Герус І.І. – к.х.н.
5.Присяжнюк Дмитро В’ячеславович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Колодяжний О.І. – чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
6.Коноваленко Артем Сергійович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С. – д.х.н., проф.
7.Шульга Юрій Васильович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Вовк А.І. – чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
8.Бруснаков Михайло Юрійович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С. – д.х.н., проф.
9.Микула Марія Сергіївна
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Вовк А.І. – чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
10.Скаленко Євген Олександрович
01.11.2019
31.10.2023
102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)
Броварець В.С.- д.х.н., проф.
11. Білецька Ірина Михайлівна
01.11.2019
31.10.2023
102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)
Фрасинюк М.С. – к.х.н., с.н.с.
12.Малець Єгор Сергійович
01.11.2019
31.10.2023
102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)
Головченко О.В. – к.х.н.
13.Мержиєвський Данило Олександрович
01.11.2019
31.10.2023
102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)
Шабликін О.В. – к.х.н.
14.Гринюкова Анастасія Віталіївна
01.11.2019
31.10.2023
091 «Біологія» (Біоорганічна хімія)
Метелиця Л.О.- к.б.н., с.н.с.
15.Волощук Ірина Валеріївна
01.11.2019
31.10.2023
091 «Біологія» (Біоорганічна хімія)
Циганкова В.А. – д.х.н., с.н.с.
16.Агунович Володимир Андрійович01.11.202031.10.2024102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)Герус І.І. – к.х.н.
17.Татарчук Альона Віталіївна01.11.202031.10.2024102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)Вовк А.І. – чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
18.Мишко
Наталія
Вікторівна
01.11.202031.10.2024102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)Фрасинюк М.С. – к.х.н., с.н.с.
19.Мишко
Андрій Сергійович
01.11.202031.10.2024102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)Фрасинюк М.С. – к.х.н., с.н.с.
20.Северін Олександр
Олегович
01.11.202031.10.2024102 «Хімія» (Біоорганічна хімія)Пільо С.Г. – к.х.н.
21.Картун
Ігор Миколайович
01.11.202031.10.2024102 «Хімія» (Нафтохімія і вуглехімія)Полункін Є.В. – к.х.н.
22.Андрєєв
Андрій
Миколайович
01.11.202031.10.2024091 «Біологія» (Біоорганічна хімія)Циганкова В.А. – д.х.н., с.н.с.
23.Мінаєва
Інна
Вікторівна
01.11.202031.10.2023091 «Біологія» (Біоорганічна хімія)Циганкова В.А. – д.х.н., с.н.с.

Інформація про ефективність роботи аспірантури за 2007- 2018 рр.


Протоколи приймальної комісії

Заяви вступників приймаються з 10 серпня до 10 вересня 2021 р. за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 1 (ст. метро “Лісова”), кабінет 216.

Довідки за тел.: +38(044) 559-52-09 Попільніченко Сергій Валентинович, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua.

Всі освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України є відкритими  для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту popilnichenko@bpci.kiev.ua  з назвою в темі листа – ПРОПОЗИЦІЇ_ДО_ОП НАЗВА.

Анкета для опитування аспірантів


Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: (044) 278-30-13

E-mail: cgoedupart@ukr.net
http://cgo.org.ua/

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон:(044) 278 8971

E-mail: center-fl@ukr.net
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html