Відділ 8

Відділ органічного та нафтохімічного синтезу

Євдокименко Віталій Олександрович, кандидат хімічних наук.

Основним науковим напрямком відділу є дослідження реакції метатезису та сометатезису різних олефінів, в тому числі олефінів з функціональними групами, та її використання в процесах взаємоперетворення вуглеводнів; пошук та вивчення ефективності дії нових каталітичних систем в реакціях метатезису і сометатезису та дослідження впливу різних факторів на їх перебіг; з’ясування можливості суміщення в одному технологічному циклі реакцій олігомеризації та ізомеризації нижчих олефінів з наступним метатезисом та сометатезисом одержаних продуктів.

Перспективні дослідження та розробки:

У відділі проводяться роботи по розробці технологічних способів знешкодження токсичних промислових відходів різного походження. В основі виконуваних досліджень лежать підходи, які базуються на можливості перетворення таких відходів у безпечні для довкілля матеріали або використання їх як вторинної сировинної бази для одержання цінних продуктів. Останнім часом створено дослідно-промислову технологію по знешкодженню висококонцетрованого токсичного залишку, одержаного після очищення рідких продуктів розкладу органічної складової побутового сміття, а також розроблено спосіб одержання з відходів глиноземного виробництва ефективного коагулянту, який позитивно зарекомендував себе при очищенні стічних вод різної природи та спосіб деструктивного знефенолення феноловмісних промислових стоків.
Значна увага приділяється роботам, пов’язаним з використанням у процесах водоочищення удосконалених коагулянтів-флокулянтів сімейства “Сизол”. Проводяться широкі дослідження ефективності їх дії при очищенні питної води, а також стічних промислових вод. Один із варіантів означеного реагенту ліг в основу промислової технології очищення стічних вод Марганецького гірничо-збагачувального комбінату.

Додаткова інформація про підрозділ:
Відділ № 8, як відділ хімії сульфоланів, створено у 1965 році. Пріоритетним напрямом діяльності підрозділу було вивчення реакційної здатності п’ятичленних циклічних сульфонів, розробка нових методів синтезу їх похідних, всебічне вивчення хімічних та біологічних властивостей нових речовин та впровадження їх у виробництво. За час роботи над цією науковою тематикою було захищено 2 докторські та 17 кандидатських дисертацій. Отримано 112 авторських свідоцтв СРСР та України, 3 іноземних патента. Опубліковано 1 монографію, 5 оглядів і біля 200 наукових статей. З 1965 по 1986 роки відділ очолювала д.х.н. Безменова Т.Е., а з 1986 по 2002 рік д.х.н. Григор’єв А.О.

Найбільш важливі публикації:

1. Кашковский В.И. Перспективы механо- и СВЧ-химии в гетерогенных каталитических процессах // Катализ и нефтехимия, 2003, № 11, стр. 78-84.

2. Тимохина Н.В., Жуковин В.И., Кашковский В.И. Синтез гранулированного цеолита типа NaY без связующих веществ из природного каолина // Химия и технология производств осн-овной химической промышленности. Сб. трудов Государственного научно-исследовательс-кого и проектного института основной химии, 2001, Т.LXXII, стр. 160-164.

3. О возможности получения цеолитовых подложек для катализаторов окисления выхлопных газов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания / Жуковин В.И., Кашковский В.И., Тимохина Н.В., и др. // Там же. – С. 165-168.

4. Кашковський В.І., Войновський В.В., Войновський В.В., Спосіб закріплення високоток-сичних рідких стоків міських звалищ твердих побутових відходів / Патент України, № 62635,
Опубл. 15.12.05 р. Бюл. № 12,

5. Кашковський В.І., Войновський В.В., Зубенко О.В. Спосіб одержання коагулянту / Патент України № 80425. Опубл. 25.08.07 р. Бюл. № 15.

6. Кашковський В.І., Войновський В.В., Матяш Л.П., Зубенко О.В., Матвійчук Д.А. Спосіб одержання коагулянту / Патент України № 77315. Опубл. 15.11. 06 р. Бюл. № 11.

7. Кашковський В.І., Войновський В.В., Матяш Л.П., Решетар Т.П.Спосіб деструктивного очищення стічних вод від фенолів / Патент України № 74733. Опубл. 16.01. 06 р. Бюл. № 1.

8. Кашковський В.І., Кухар В.П. Способи знешкодження високотоксичних стоків звалищ твердих побутових відходів / Наука та інновації. – 2005. – Т. 1, № 6. – С. 107-116

9. Кашковський В.І., Кисельов В.П., Гірник А.П. Мастило графітове високотемпературне для автоматичних скло формуючих машин / Патент України № 65060. Опубл. 15.08. 05 р. Бюл. № 8.

10. Кашковський В.І., Кисельов В.П., Шаповал Г.С., Войновський В.В., Матяш Л.П.. Реше-тар Т.П. Спосіб переробки відходів поліетилентерефталату (ПЕТФ) / Патент України
№ 32053. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12 травня 2008 р. Опубл. 12.05.2008 р. Бюл. № 9.

11. Бедюх О.Р., Кашковський В.І., Степанов А.В., Матусевич Г.Г. Переробка автомобільних шин з використанням методів магнітного удару та термохімії / Вісник Київського універси-тету. Серія 6 радіофізика та електроніка. Випуск 3.- 2007. – С. 218-222.

12. Бедюх О.Р., Кашковський В.І. Комплексный подход к переработке шин и других углево-дородсодержащих отходов / Шина плюс. – 2007, № 4. – С. 26-28.

13. Кашковский В.И., Григорьев А.А. Метатезис олефинов – прошлое, настоящее, будущее / Катализ и нефтехимия. – 2006. – № 4. – С. 1-10.

14. Кашковский В.И., Григорьев А.А. Метатезис олефинов – катализаторы, механизм, ки-нетика / Там же. – С. 11-21.

15. Кашковский В.И., Карпик Э.Н., Доля Л.П. Метатезис гексена-1 и гептена-1 на твердых рений- и молибденсодержащих катализаторах / Украинский химический журнал. – 2008. – Т.74, № 5. – С. 10-15.

16. Кашковский В.И., Карпик Э.Н., Доля Л.П. Кинетика метатезиса олефинов С6-С8 на алюморениевом катализаторе / Катализ и нефтехимия. – 2008, № 16. – С. 38-41.

17. Кашковский В.И., Карпик Э.Н., Доля Л.П. Влияние некоторых факторов на протекание метатезиса гексена-1 на твердых катализаторах / Катализ и нефтехимия. – 2008, № 16. – С. 42-48.

18. Кашковский В.И., Карпик Э.Н., Доля Л.П. Некоторые вопросы регенерации ренийсо-дердержащего катализатора метатезиса / – 2008, № 16. – С. 49-52.

19. Кашковський В.І., Войновський В.В., Зубенко О.В. Спосіб одержання коагулянту / Па-тент України № 45380. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.11.2009 р. Опубл. 10.11.2009 р.. Бюл. № 21.

Область наукових інтересів Нафтопереробка і нафтохімія, гомогенний, гетерогенний каталіз, метатезис, екологічна хімія.

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 50.
Телефон/факс: 559-70-60.