Відділ 24

Відділ науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності

Керівник відділу: Попільніченко Сергій Валентинович, кандидат хімічних наук

Основними напрямами діяльності відділу є підготовка науково-організаційних документів, пов’язаних з плануванням і виконанням науково-дослідних робіт, з підготовкою наукових кадрів, роботами з охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності та роботами з стандартизації і нормоконтролем науково-організаційних документів.

Завдання та обов’язки Відділу

Основним завданням Вiддiлу є:

1. В галузі науково-організаційної роботи:
1.1. організація виконання робіт, пов’язаних з плануванням фундаментальних і прикладних досліджень і підготовкою відповідних науково-організаційних документів (тематичних і перспективних планів НДР);
1.2. здійснення інформування керівників наукових підрозділів та всіх науковців про оголошення конкурсів на виконання проектів наукових і науково-технічних програм різного рівня;
1.3. забезпечення своєчасної державної реєстрації виконуваних науково-дослідних робіт та їх етапів;
1.4. здійснення контролю розробок і якості підготовки запитів на фінансування проектів НДР, технічних завдань, техніко-економічних обґрунтувань та інших науково-технічних документів.

2. В галузі підготовки наукових кадрів:
2.1. організація та документальне забезпечення питань, пов’язаних з підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за спеціальністю 102 “Хімія” відповідно до отриманої Інститутом Ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні;
2.2. підготовка документів щодо присвоєння наукових ступенів та вчених звань, проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, щорічної атестації аспірантів та здобувачів наукового ступеня;
2.3. забезпечення підготовки звітів про роботу аспірантури та працевлаштування її випускників.

3. В галузі роботи з об’єктами права інтелектуальної власності:
3.1. реєстрація та облік створених об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) згідно з вимогами чинного законодавства;
3.2. організація патентно-інформаційної роботи, забезпечення працівників Інституту патентною інформацією, методичними рекомендаціями з питань створення, набуття та захисту прав на ОПІВ;
3.3. моніторинг законодавчих актів у сфері охорони ОПІВ та надання пропозицій дирекції Інституту стосовно можливої їх реалізації;
3.4. підготовка статистичної та іншої звітності з питань охорони ОПІВ на запити керівництва Інституту, Президії НАН України та інших організацій;
3.5. контроль за своєчасною сплатою Інститутом зборів та мита за дії, пов’язані з охороною ОПІВ;
3.6. організація та забезпечення методичного керівництва проведенням патентних досліджень підрозділами-виконавцями науково-дослідних робіт відповідно до державних стандартів, у тому числі з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності;
3.7 організація укладання договорів про службові ОПІВ та виплату винагороди з працівниками Інституту згідно з прийнятим в Інституті порядком, ведення реєстру зазначених договорів та Додаткових угод до них.

4. В галузі стандартизації:
4.1. проведення нормоконтролю науково-технічної документації, що розробляється в Інституті (звіти про НДР, технічні завдання, інструкції та інші);
4.2. забезпечення функціонування системи нормативно-технічної документації Інституту, комплектація фондів нормативних документів.

Відділ науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності особливу увагу приділяє роботі щодо використання та застосовування результатів дослідницької роботи Інституту (патенти, ліцензії тощо).

Впродовж останніх років Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України підписав:

– 8 ліцензійних договорів на використання об’єктів авторського права (ТУ України) з Державним підприємством “Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» (ДП «МНТЦ «Агробіотех») з наданням ДП «МНТЦ «Агробіотех» невиключної ліцензії на виробництво регуляторів росту рослин: івіну, емістиму-С, потейтіну, чаркору, агростимуліну, бетастимуліну, зеастимуліну, трептолему;
– 8 ліцензійних договорів на використання об’єктів авторського права (ТУ України) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Високий врожай» (ТОВ «Високий врожай») з наданням ТОВ «Високий врожай» невиключної ліцензії на виробництво регуляторів росту рослин: івіну, емістиму-С, потейтіну, чаркору, агростимуліну, бетастимуліну, зеастимуліну, трептолему;
– 1 ліцензійний договір з Акціонерним товариством закритого типу “Укркомунсервіс” (АТЗТ «Укркомунсервіс») з наданням АТЗТ «Укркомунсервіс» невиключної ліцензії на використання об’єкту авторського права Технічних умов України 88.264.022-95 “Стрічка термоусадкова ізоляційна «Термізол»”;
– 1 ліцензійний договір з Державним підприємством «Експериментальний завод медпрепаратів» ІБОНХ НАН України (ДП «ЕЗМП» ІБОНХ НАН України) з наданням ДП «ЕЗМП» ІБОНХ НАН України виключної ліцензії на використання патенту України на винахід № 108310 «Спосіб одержання мазі Теобону-дитіомікоциду».
За договорами на передачу ОПІВ Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України за період 2016-2018 рр. отримав близько 300 тисяч грн. виплат (роялті) від організацій-користувачів інтелектуального продукту Інституту.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України був нагороджений Почесними грамотами за перемогу у конкурсі установ НАН України у 2016 та 2017 роках за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні і використанні об’єктів інтелектуальної власності й за отримання першого (2016 р.) та другого (2017 р.) місць.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 02094, Київ-94, вул. Академіка Кухаря, 1, Україна
Телефон: +38 (044) 573 2678
E-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, popilnichenko@gmail.com