Аспірантура

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України оголошує набір до аспірантури у 2022р.

Спеціалізації :

«Біоорганічна хімія» Программа вступного іспиту (укр. мова) (англ. мова)

«Нафтохімія і вуглехімія» Программа вступного іспиту (укр. мова) (англ. мова)

Провадження освітньої діяльності в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 111–л від 26.05.2017 року за спеціальністю 102 «Хімія» та № 509-л від 15.05.2019 року за спеціальністю 091 «Біологія».

Освітньо-наукова програма (укр.мова) (англ.мова)

Програма аспірантури розробляється провідними вченими Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України в областях фундаментальної та прикладної хімії, органічної та біоорганічної хімії, нафтохімії та вуглехімії в тісній співпраці з провідними зарубіжними науковими центрами.

Навчання в рамках програми аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи аспірантів. Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, яка володіє понад 70 тис. томів навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті за рахунок коштів Державного бюджету України, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання.

Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право. Крім того, починаючи з 3-го року навчання, вони можуть в якості асистента приймати участь в науково-дослідних програмах.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту

На час навчання в аспірантурі для іногородніх аспірантів надається можливість проживання в гуртожитку НАН України .

Для вступу на навчання в аспірантурі необхідно зібрати наступний перелік документів:

 • заява на ім’я директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
 • відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності у двох примірниках (візується науковим керівником) (вимоги до дослідницької пропозиції);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку); копію довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний рееєстр та документи, що пітверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • папку для подачі документів ( з зав’язками);
 • два конверти з марками по Україні;

Паспорт, диплом та додаток до диплома про про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і  військовий-обліковий документ подаються вступниками особисто.

Приймальна комісія Інституту діє згідно “Положення про приймальну комісію Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України” та Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085.

Правила вступу до аспірантури (Ukr.) (Engl.)

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року.

Вибір наукового керівника проводиться за основними напрямками його наукових досліджень.
Список імовірних наукових керівників

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

Список аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України станом на 01.11.2022 р. (з відривом від виробництва).

Протоколи приймальної комісії


Інформація про ефективність роботи аспірантури за 2007- 2021 рр.


Інформація про вручення дипломів

2022р.

2023р.


Заяви вступників приймаються з 10 серпня до 10 вересня 2022 р. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 1 (ст. метро “Лісова”), кабінет 216.

Контактна особа:
Попільніченко Сергій Валентинович
учений секретар ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України
02094, Україна, Київ, вул. Академіка Кухаря, 1
Телефон: +38 (044) 573 2678
E-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua
http://bpci.kiev.ua/ua/contacts/


Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278-30-13

E-mail: cgoedupart@ukr.net
http://cgo.org.ua/

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971

E-mail: center-fl@ukr.net
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html


Перейти до сторінки Програми навчання і документи відділу аспірантури