Нормативно-правове забезпечення ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність (ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧЕНОГО УКРАЇНИ)

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з наукової етики при вченій раді

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітньо-наукового процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ПОЛОЖЕННЯ про формування, затвердження та оновлення освітньо-наукових програм

ПОЛОЖЕННЯ про гаранта освітньо-наукової програми

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про систему виявлення та запобiгання академiчному плагiату

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій

ПОЛОЖЕННЯ про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній ocвіті

ПОЛОЖЕННЯ про порядок направлення на стажування аспірантів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін

ПОРЯДОК використання коштiв, передбачених для надання матерiальної допомоги та заохочення аспiрантам

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з пожежної безпеки

ПОЛОЖЕННЯ про службу цивільного захисту

ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці

ПОЛОЖЕННЯ про контрактну форму навчання

ПОРЯДОК присудження ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок оформлення, замовлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії

ПОРЯДОК замовлення, видачi та облiку диплома доктора фiлософii i додатку до нього

Положення про вiдрахування, переривання навчання, переведення i поновлення здобувачiв вищоi освiти в Iнституті бiоорганiчної xiмії та нафтохiмiї iм. В.П. Кухаря НАН України

ВИМОГИ до оформлення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук