Міжнародне співробітництво

2021 рік

Розумні наноматеріали та солдатський сигнальний бейдж для детектування токсичних газів мобільними пристроями – проєкт № G5757 Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (Франція, 2021-2023 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.
Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультирезистентних клінічних ізолятів Acinetobacter baumannii у дослідженнях in silico та in vitro (Німеччина, 2021 р.). Керівник д.б.н. Метелиця Л.О.

2020 рік

Біосинтетичні попередники стероїдних фітогормонів, їх нові похідні і біогенні кон’югати як можливі учасники гормонального сигналінгу: синтез та оцінка ролі в клітинному метаболізмі (Білорусія, 2020-2021 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Синтез нових похідних гетарилхалконів і трифторометилпіролів та оцінка їх активності як інгібіторів терапевтично важливих ферментів (Білорусія, 2020-2021 рр.). Керівник к.б.н. Сорочинський О.Є.

Пошкодження актинового цитоскелету: перехід від імунітету до старіння. (Чехія, 2020 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2019 рік

Білки, що зв’язують саліцилову кислоту в рослинах: вивчення методами біохімії та молекулярної динаміки (Франція, 2019-2020 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Фосфатидилінозитоли: приховані механізми імунних відповідей у рослин (Чеська Республіка, 2019 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.
Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультирезистентних клінічних ізолятів (Німеччина, 2019-2020 рр.). Керівник к.б.н. Метелиця Л.О.

Синтез та властивості нових похідних оксазолу та оксазолопіримідину. Розробка нових потенційних протипухлинних агентів на основі [1,3]оксазоло[5,4-d]піримідинів (Естонія, 2019 р.). Керівник д.х.н., проф. Броварець В.С.

2018 рік

Вивчення хімічно модифікованих трьохмірних органічних матриць (Німеччина, 2018-2022 рр.). Керівник д.х.н. Смолій О.Б.

Дизайн, синтез та спрямовані хімічні трансформації гетероциклічних сполук ряду азолів і азинів (Білорусія, 2018 р.). Керівник к.х.н. Сорочинський О.Є.

Кетостероїдні фітогормони та їх похідні – нові речовини, молекулярні зонди та біохімічні агенти для управління стійкістю та продуктивністю рослин (Білорусія, 2018 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Створення нових регуляторів росту рослин для підвищення імунозахисних властивостей рослин від стрес-факторів абіотичного та біотичного походження  з перспективою їх застосування у галузі сільськогосподарської біотехнології (Велика Британія, 2018 р.). Керівник д.б.н. Циганкова В.А.

2017 рік

Розробка нових наноструктурованих кон’югованих полімерів як сорбентів для вилучення шкідливих речовин з води (США, 2017-2019 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

Метаболізм фосфоліпідів в якості нового компоненту сигнальних шляхів фітогормонів (Чехія, 2017-2019 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2016 рік

Трансформовані брасиностероїди: синтез, фізико-хімічні характеристики, клітинний сигналінг, регуляція метаболізму та вплив на стійкість рослин до несприятливих факторів середовища (Білорусія, 2016-2017 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Синтез фторвмісних N,O-гетероциклів з різними фармакобіофорами на основі 1,3-дикарбонільних сполук (Білорусія, 2016-2017 рр.). Керівник к.х.н. Сорочинський О.Є.

Ліпідна сигналізація і гормональна регуляція: крос-взаємодія в рослин (Франція, 2016-2018 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Роль фосфатидилінозитол-4-кіназ у формуванні кореневої системи рослин та у відповіді на дію гормонів (Чехія, 2016-2017 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2015 рік

Розробка суперселективного адсорбенту проти СДОР (США, Програма «Наука заради миру і безпеки НАТО», 2014-2017 рр.). Керівник к.х.н. Головко Л.В. (2014-2016 рр.). Керівник к.х.н. Поважний В.А. (2016-2017 рр.).

2014 рік

Оцінка ролі родини фосфоліпаз С в адаптації метаболізму рослин до стресових умов з використанням моделі трансгенних рослин Арабідопсису (Чехія, 2014-2016 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Дослідження участі фосфатидилінозитол кіназ у гормональній та стрес сигналізації (Франція, 2014-2017 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Розробка інгібіторів фурину (США, 2014-2017 рр.). Керівник к.б.н. Осадчук Т.В.

Модифікація целюлозних поверхонь флавоноїдами: розробка методів введення антибактеріальних та протигрибкових властивостей (Швеція, 2014 р.). Керівник к.б.н. Осадчук Т.В.

Дослідження нових речовин на антиракову активність (США, 2014-2019 рр.). Керівник к.х.н. Фрасинюк М.С.

2013 рік

Дослідження фазових переходів сумішей енантіомерів, зокрема, сублімації сумішей природних амінокислот (Франція, 2013-2014 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Неклінічне тестування NIAID в Національному інституті здоров’я США (США, 2013-2018 рр.). Керівник д.х.н., проф. Броварець В.С.

Ентеролігнани та їх функціоналізовані аналоги: синтез та застосування (Франція, 2013-2014 рр.). Керівник к.х.н. Федоряк О.Д.

2012 рік

Моделювання і експериментальні дослідження ліпосом та нові синтетичны антиоксиданти (Японія, 2012-2016 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовк А.І.

Екотоксичність наночастинок металів та оксидів металів: експериментальні дослідження та моделювання (Нідерланди, Програма «Наука заради миру і безпеки НАТО», 2012-2015 рр.). Керівник к.б.н. Метелиця Л.О.

Синтез оптично активних амінофосфонатів циклічної і нециклічної будови (Росія, 2012-2013 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Розробка екстрагентів тяжких металів на основі біфункціональних фосфонатів (Росія, 2012 р.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжний О.І.

Природні та хімічно модифіковані брасиностероїди в процесах відновлення і забезпеченні енергетичного гомеостазу клітин рослин за дії стресів на рослини (Білорусія, 2012 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Роль фосфоліпази C та фосфатидилінозитол кіназ в реалізації дії цитокінінів на рослини за нормальних та стресових умов (Росія, 2012 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Синтез іоненів (США, 2012 р.). Керівник к.х.н. Рогальський С.П.

Електрохімічний синтез для фотовольтаїчних застосувань гібридних на-півпровідникових структур (Японія, 2012 р.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2011 рік

Молекулярні особливості реакції рослин на дію абіотичних і біотичних стресів (Чехія, 2011-2013 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Інгібування протеїнтирозинфосфатаз водорозчинними похідними фулеренів (Росія, 2011-2013 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовк А.І.

iPRIOR – он-лайн платформа для прогнозування токсичності та пріоритизації хімічних сполук для відкриття нових ліків (Німеччина, 2011-2013 рр.). Керівник к.б.н. Прокопенко В.В.

Синтез та вивчення органічних молекул, що здатні підвищити ефективність репрограмування соматичних клітин (Мексика, 2011-2012 рр.). Керівник к.х.н. Федоряк О.Д.

Роль генів і ферментів фосфоліпідного та вуглеводного метаболізму в процесах росту і тропізмів рослин (Білорусія, 2011-2012 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Гібридні органічно-неорганічні нанокомпозити для сенсорних застосувань (Франція, 2011-2016 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2010 рік

Неклінічне тестування NCI в Національному інституті вивчення раку США (США, 2010-2017 рр.). Керівник д.х.н., проф. Броварець В.С.

Синтез та оцінка іммобілізованих металом пористих мінеральних оксидів як сорбентів для глибокої десульфуризації транспортного палива (США, 2010-2011 рр.). Керівник к.т.н. Кисельов В.П.

Пошук ефективних інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз за допомогою нанохімічних підходів і оцінка їх біологічної ефективності in silico (проект УНТЦ, 2010-2012 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовк А.І.

Розробка селективних композитних мембран на основі пористих полімерних структур та йонних рідин (Франція, 2010-2011 рр.). Керівник к.х.н. Рогальський С.П.

Гібридні композити типу ядро-оболонка електропровідного полімеру та їх застосування (США, 2010-2012 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2009 рік

Вивчення будови, реакційної здатності та біорегуляторних властивостей фторованих похідних фосфонових та бісфосфонових кислот (Франція, 2009-2011 р.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Високоефективні адсорбенти для уловлювання CO2 у продуктах згоряння (США, 2009-2011 рр.). Керівник к.х.н. Головко Л.В.

Нові перетворення фторовмісних кетонів з фосфорорганічними сполуками (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник к.х.н. Сорочинський О.Є.

Нові синтетичні шляхи до поліфтороалкілвмісних аміно- та\або гідроксикислот з потенційною біологічною активністю (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник к.х.н. Герус І.І.

Вивчення реакцій фосфітів та фторованих ненасичених кетонів (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Природні та хімічно модифіковані брасиностероїди в регуляції проростання насіння та розвитку зернових за оптимальних та екстремальних умов середовища (Білорусія, 2009-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Участь генів і ферментів фосфоліпідного, фенілпропаноїдного метаболізму і антиоксидантних систем в процесах сигнальної трансдукції стресових реакцій в рослинній клітині (Білорусія, 2009-2010 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Молекулярнi основи реакцiї рослин на дiю абiотичних стресів (Китай, 2009-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

Синтез нових фторованих міметиків природних біологічно активних сполук (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Гібридні нанокомпозити карбіду кремнію з поліаніліном (Франція, 2009-2010). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

Полімерні полівініліденфторид-поліанілін (політриметилтіофен) композити типу ядро-оболонка та їх застосування (США, 2009 р.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2008 рік

Нові функціональні матеріали на основі нано- та мікрокомпозитів (Канада, 2008-2011 рр.). Керівник к.х.н. Шелудько Є.В.

Роль фосфоліпаз С і Д в реакції рослин на дію стресів (Чехія, 2008-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.
Експертна система для передбачення активності сполук, що взаємодіють з цитохромом (Німеччина, 2008-2010 рр.). Керівник к.б.н. Ковалішин В.В.

Синтези фторованих азотовмісних гетероциклічних сполук (США, 2008-2009 рр.). Керівник д.х.н., проф. Драч Б.С.

Молекулярні основи реакцій рослин на дію абіотичних та біотичних стресів (Чехія, 2008-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2007 рік

Фторовмісні похідні фосфонової кислоти: синтез і застосування в біо- і медичній хімії (Німеччина, 2007-2010 рр.). Керівник д.х.н., проф. Романенко В.Д.

Розвиток методів ADME/T з застосуванням Асоціативних Нейонних Мереж: нове самонавчальне програмне забезпечення для достовірних прогнозів ADME/T (Німеччина, 2007-2010 рр.). Керівник к.б.н. Прокопенко В.В.

Нові похідні дифторметиленфосфонатів та фосфінатів (Німеччина, 2007-2009 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Брасиностероїди в регуляції метаболізму клітин рослин за дії низькотемпературного стресу (Білорусія, 2007-2008 рр.). Керівник к.б.н. Харченко О.В.

Молекулярні та біохімічні основи адаптації рослин до дії абіотичних стресів (Білорусія, 2007-2008 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

2006 рік

Від дизайну до синтезу нових анти-туберкульозного агентів (Португалія, 2006-2010 рр.). Керівник к.б.н. Прокопенко В.В.

Розробка синтетичних підходів до нових типів похідних азолів та азинів – потенційних біорегуляторів (США, 2006-2009 рр.). Керівник д.х.н., проф. Драч Б.С.

Гібридні органічно-неорганічні гетероструктури для фотовольтаїчних пристроїв (Німеччина, Швеція, США, 2006-2008 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

Розробка реактора для процесу одержання синтетичного палива на композитних протонопровідних мембранах (проект УНТЦ, 2006-2009 рр.). Керівник к.х.н. Бортишевський В.А.

Внутрішня модифікація полікарбонатів (проект УНТЦ, 2006-2009 рр.). Керівник к.х.н. Рогальський С.П.

Вивчення фосфорорганічних сполук методами теоретичної хімії та фотоелектронної спектроскопії (Франція, 2006 р.). Керівник д.х.н., проф. Романенко В.Д.

Дослідження з синтезу фторовмісних амінофоснових кислот (Німеччина, 2006 р.). Керівник к.х.н. Сорочинський О.Є.

2005 рік


Міжфазні впливи електропровідного зарядженого полімеру на електронні та оптичні властивості композитів типу “хазяїн-гість” полімерів з нанокристалами (Франція, 2005-2006 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2004 рік

Нові антифрикційні та протизношувальні покриття для роботи в екстремальних умовах (Італія, Німеччина, 2004-2007 рр.). Керівник к.х.н. Шелудько Є.В.

Кисневий стрес. Механізм дії антиоксидантів та радіопротекторів (США, 2004-2007 рр.). Керівник д.х.н., проф. Шаповал Г.С.

Віртуальна лабораторія розрахункової хімії (Швеція, Німеччина, Великобританія, 2004 р.). Керівник к.х.н. Танчук В.Ю.

Електропровідні полімерні композити (Франція, 2004 р.). Керівник д.х.н., проф. Шаповал Г.С.

Нові засоби захисту рослин природного походження: ізоляція, синтез та застосування їх на головних тепличних і виноградних шкідниках (Греція, 2004-2005 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжний О.І.

2002 рік

Роль фосфоліпаз в реалізації дії цитокінінів (Чехія, Німеччина, Росія, 2002-2005 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2001 рік

Полімерні наноматеріали: звичайні та розумні гелі, що включають фізичні мережі поліелектролітів при взаємодії з ПАР, білками та органічними молекулами (Німеччина, Бельгія, Росія, 2001-2005 рр.). Керівник к.ф-м.н. Гуща Т.О.

Направлений синтез та використання похідних адамантану, каркасних та поліциклічних сполук, тритерпенів, субаріну, талових кислот з метою формування високоефективних протизношувальних плівок на поверхні тертя у високотермостійких середовищах (США, 2001-2003 рр.). Керівник к.х.н. Головко Л.В.

Синтез та дослідження багатокомпонентних оксидних систем як перспективних каталізаторів та адсорбентів (Польща, 2001-2003 рр.). Керівник д.х.н. Патриляк Л.К.

Розробка синтезу латанопроста (Ізраїль, 2001-2002 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

Молекулярна динаміка білків у розчині. Релаксаційні дослідження сироваткового альбуміну людини в широкому діапазоні частот (Німеччина, 2001 р.). Керівник к.ф-м.н. Гуща Т.О.

Асиметричний синтез (Німеччина, 2001 р.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжний О.І.

2000 рік

Синтез дендримерних макромолекул та їх модифікація фторованими замісниками (США, 2000-2001 рр.). Керівник к.х.н. Шелудько Є.В.