V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry (IBOPC) of the National Academy of Sciences of Ukraine

Iнститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України є провiдною науковою установою, яка здiйснює систематичні фундаментальні та прикладнi дослiдження в галузi бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї в Українi.
Інститут створено в 1987 р. як Інститут біоорганічної хімії АН УРСР, в 1989 р. Інституту було підпорядковано Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії, після чого йому було присвоєно нову назву – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР. В 2018 році Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України було присвоєно ім’я В.П. Кухаря.

Основними завданнями Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки і техніки з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей, у тому числі:

  • синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку між структурою й активністю;
  • хімічні моделі біологічних процесів, синтез і вивчення біологічних властивостей нових біорегуляторів для застосування в медицині і сільському господарстві;
  • розроблення наукових основ синтезу і технологій одержання практично важливих продуктів і матеріалів з вуглеводневої сировини.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 540 від 19 липня 2017 року, в 2020 році було проведено атестацію Інституту, на підставі результатів якої Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України було віднесено до І класифікаційної групи.

Overcoming environmental problems

Значне мiсце в роботi Iнституту займають дослiдження, спрямованi на вивчення i розв’язання ряду гострих екологiчних проблем.

Library

The Scientific Library of the Institute has more than 70 thousand volumes. Since 1995 a scientific collection has been published - "Catalysis and petrochemistry".

Book
is dedicated to the 30th anniversary of the Institute. V.P. Kukhar of NAS of Ukraine

Training of scientific personnel

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями 102 «Хімія» (спеціалізації: біоорганічна хімія; нафтохімія та вуглехімія) та 091 «Біологія» (спеціалізація: біоорганічна хімія) відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (накази МОН України №111 л від 26.05.2017, № 509-л від 15.05.2019 р.), функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка здійснює атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації і приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук.

Cooperation with universities and industry

We actively cooperate with high school, many scientific organizations of the country and industrial enterprises.
The Institute has three divisions, established jointly with the institutions of the Ministry of Education and Science of Ukraine:

  • laboratory of heterocyclic metal complexes (jointly with M. Gogol University of Nizhyn);
  • branch of the Department of Chemistry and Chemical Technology of the National Aviation University;
  • branch of the Department of Technology of Inorganic Substances and General Chemical Technology of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute".

The main task of the joint units is to attract students and undergraduates to scientific work, to prepare scientific change. The links of the Institute's scientists with foreign colleagues are expanding and strengthening. We participate in a number of international scientific projects, work on contracts with foreign firms.

We are open to new spheres of cooperation and are confident that our joint activity will facilitate the acquisition of new knowledge and serve the benefit of man.

Media about our Institute

Popular science film (two parts) about the activity of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry VP Kukhar of NAS of Ukraine (in Ukrainian)