V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry (IBOPC) of the National Academy of Sciences of Ukraine

V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine is a leading scientific institution that conducts systematic basic and applied research in the field of bioorganic chemistry and petrochemistry in Ukraine.

The Institute was established in 1987 as the Institute of Bioorganic Chemistry of the USSR Academy of Sciences. In 2018, the name of the prominent Ukrainian scientist V.P. Kukhar was conferred on the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine.

The main tasks of the Institute are to conduct basic and applied research in relevant areas of science and technology in order to obtain new scientific knowledge and their use for practical purposes, including:

  • synthesis of potentially bioactive compounds and research of relationship between structure and activity;
  • chemical models of biological processes, synthesis and study of biological properties of new bioregulators for application in medicine and agriculture;
  • development of scientific foundations for synthesis and technology of obtaining practically important products and materials from hydrocarbon feed.

In accordance with the Procedure for state certification of scientific institutions, approved by a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 540 of July 19, 2017, in 2020 the Institute was certified, based on the results of which V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine was assigned to the I classification group.

Training of scientific personnel

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за денною формою навчання за спеціальностями 102 «Хімія» та 091 «Біологія та біохімія» відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України № 19–л від 22.02.2021 р.) та акредитованих освітньо-наукових програм; функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальностями 02.00.10 «Біоорганічна хімія» та 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія».

Науково-технічне співробітництво

Інститут приділяє постійну увагу розвитку наукового та науково-технічного співробітництва з установами України та зарубіжжя і має значний авторитет на міжнародній арені. Свідченням цього є численні публікації в закордонних виданнях, участь у міжнародних конференціях різного рівня, співпраця з вітчизняними та закордонними установами і організаціями шляхом укладання угод про наукове співробітництво, виконання спільних наукових проєктів та обмін науковцями і науковим досвідом з українськими та зарубіжними колегами. В Інституті проводяться дослідження, які повною мірою відповідають сучасним світовим тенденціям розвитку біоорганічної хімії та нафтохімії. Науковці Інституту займають вагомі позиції у світовій науці в галузі асиметричного синтезу елементоорганічних аналогів природних сполук, хімії гетероциклів та хімії природних сполук, дослідження механізмів біологічної активності та вивчення залежності між структурою і активністю, цеолітного та металокомплексного каталізу, функціональних матеріалів. Багато досліджень є міждисциплінарними. Результати фундаментальних та прикладних досліджень Інституту публікуються в провідних українських та зарубіжних наукових виданнях з високим імпакт-фактором, узагальнюються в монографіях та оглядових роботах.

Відповідно до міжнародного некомерційного рейтингу National H-index Ranking, який створено з метою прозорого та уніфікованого ранжування університетів, наукових організацій та установ, що спеціалізуються на наукових дослідженнях, Iнсти­тут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї ім. В.П. Кухаря НАН України є лідером з наукового потенціалу в Україні.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 564 від 22.04.2024 р. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України визначено критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

We are open to new spheres of cooperation and are confident that our joint activity will facilitate the acquisition of new knowledge and serve the benefit of man.

Book
is dedicated to the 30th anniversary of the Institute. V.P. Kukhar of NAS of Ukraine

Media about our Institute

Popular science film (two parts) about the activity of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry VP Kukhar of NAS of Ukraine (in Ukrainian)