Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Відділ 2

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 
Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Доктор хімічних наук В.С.Броварець з аспірантами та науковими співробітниками відділу

Керівник відділу:

Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, професор, відомий фахівець у сфері фосфоровмісних реагентів, хімії гетероциклів та біоорганічної хімії.

Google Scholar Profile

Область наукових інтересів відділу:

Органічна хімія, хімія гетероциклічних сполук, біоорганічна хімія, тонкий органічний синтез, сільське господарство, біотехнологія рослин.

Основні наукові напрями роботи відділу:

Відділ займається розробкою перспективних синтезів потенційних біорегуляторів гетероциклічної природи на основі оригінальних реагентів з метою пошуку ефективних біопрепаратів: пестицидів, регуляторів росту рослин, модуляторів кальцієвих каналів, бактерицидів, антивірусних ациклонуклеозидів, інгібіторів ферментів та ін.

За останні 5 років:

 • досліджені гетероциклізації на основі бета-хлорозаміщених енамідонітрилів з біфункціональними нуклеофілами і одержані п'яти- та шестичленні похідні азотистих гетероциклів, як моноциклічної, так і конденсованої природи;
 • вивчені перетворення ненасичених азлактонів з дихлорметиленовою групою в положенні 4 в похідні азотистих гетероциклів;
 • досліджені продукти гетероциклізацій 1-тозил-2,2-дихлорвінілізотіоціанату з тіофенолами;
 • досліджені циклоконденсації 1-арилсульфонілзаміщених енімідоїлхлоридів з амінами;
 • синтезовані нові похідні 2-аміноімідазо[2,1-b]тіазолу на основі амідофенацилюючих агентів;
 • застосовані амідофенацилюючі агенти для одержання 3,5-дизаміщених 2-ациламінотіазоло[2,3-b]тіазолієвих солей;
 • розроблені нові підходи до синтезу похідних піримідо[1,6-а]бензімідазолу;
 • проведені тестування ряду нових похідних азотистих гетероциклів на бактерицидні та протизапальні властивості, вивчені їх імуномодулюючі властивості, а також досліджена антидепресантна активність препарату "метіур" в польових умовах.

Дослідницькі групи у складі відділу:

Група синтезу та дослідження фосфоровмісних гетероцікличних систем
керівник групи кандидат хімічних наук О.В.Головченко

Група синтезу та дослідження властивостей флавоноїдних сполук
керівник групи кандидат хімічних наук М.С. Фрасинюк.

Група біологічного скрінінгу
керівник групи доктор біологічних наук В.А. Циганкова.

Наукові проекти відділу:

Дослідження відділу спрямовані на розробку препаративних синтезів потенційних біорегуляторів гетероциклічної природи на основі оригінальних реагентів, створених співробітниками відділу. Такий підхід дає можливість синтезувати специфічні похідні азагетероциклів, які іншими способами синтезувати важко або неможливо, особливо що стосується регіоселективного введення азото-, сірко- та фосфоровмісних біофорних залишків та транспортних груп в певні положення гетероциклічного фрагменту. Пошуки біоактивних препаратів серед синтезованих азагетероциклів здійснюються як співробітниками інших відділів біологічного спрямування нашого Інституту, так і спеціалістами Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, Інституту ботаніки НАН України, Запорізького медичного університету.

Розробка методів синтезу нових азотовмісних гетероциклічних сполук:

Заміщені азоли

Вивчення біологічної активності азотовмісних гетероциклів:

Скринінг низькомолекулярних п'яти і шестичленних гетероциклічних сполук як нових ефективних стимуляторів росту і розвитку рослин

 


За час існування відділу опубліковано більше 300 статей, отримано більше 15 авторських свідоцтв і патентів України, видано 3 монографії, присвячені застосуванню амідоалкілюючих агентів для синтезу гетероциклічних сполук.

Захист дисертацій у нашому відділі:

Корнієнко Андрій Миколайович СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ 1,3-АЗОЛСУЛЬФОНІЛАМІДІВ - 2015р.

Гуренко Артем Олегович ВЛАСТИВОСТІ ПІРАЗОЛО[3,4-d][1,2,3]ТРИАЗИН-4-ОНІВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ - 2015р. - див. далі.

Лукашук Олена Іванівна СИНТЕЗ НОВИХ ФОСФОРИЛЬОВАНИХ ПЕПТИДОМІМЕТИКІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ 1,3-ОКСАЗОЛУ - 2015р.

Мруг Галина Петрівна - СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ АМІНОМЕТИЛЬНИХ ПОХІДНИХ ІЗОФЛАВОНІВ - 2015р.

Прокопенко Володимир Михайлович - СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ 5-N- ТА 5-S-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 1,3-ОКСАЗОЛ-4-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ - 2011р.

Шабликін Олег Валентинович - СИНТЕЗИ ПОХІДНИХ 5-АМІНО- ТА 5-ГІДРАЗИНО-1,3-ОКСАЗОЛІВ
З ПОТЕНЦІЙНИМИ БІОРЕГУЛЯТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ - 2008р.

Головченко Олександр Володимирович СИНТЕЗИ НОВИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ АЗОЛЬНОГО РЯДУ НА ОСНОВІ 4,5-ДИФУНКЦІОНАЛЬНОЗАМІЩЕНИХ ОКСАЗОЛІВ - 2004р.

Пільо Степан Григорович - СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ - 2002р.


Найновіші впровадження результатів досліджень в народному господарстві

 • Була встановлена антистресова дія препарату метіур в умовах засолення грунтів. Ці дослідження проведені в південних районах України (2005-2009рр.). Препарат метіур може бути застосований в рослинництві на засолених грунтах, а також його можна рекомендувати як профілактичний захід для посилення стійкості рослин на випадок несподіваних погодних змін.
 • Розроблений лабораторний регламент одержання азидотимідину - високоефективного інгібітора імунодефіциту людини, що є основою для дослідно-промислового виробництва цього препарату в Україні.
 • розроблені препаративні синтези нових сульфонілзаміщених похідних урацилу та цитозину, котрі є аналогом ациклонуклеозидів типу HEPT, інгібіторів зворотної транскриптази вірусу набутого імунодефіциту людини та ацикловіру, як унікального препарату для лікування герпесних інфекцій.
 • Серед синтезованих похідних азотистих гетероциклів знайдені речовини з імуномодулюючими, протизапальними та бактерицидними властивостями, а також виявлені сполуки, які являються ефективними інгібіторами протеїнкінази СК2.

Найважливіші публікації за останні роки:

 • Свирипа В.Н., Пильо С.Г., Броварец В.С., Русанов Э.Б., Драч Б.С. Синтезы новых производных 1,3-оксазоло[4,5-d]пиримидина на основе 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов // ЖОФАХ. - 2008. - Т. 6, вип. 2(17). - С. 60-66.
 • Balia A.G., Belyuga A.G., Brovarets V,S., Vasylenko A.N., Turov A.V., Gakh A.A., Drach B.S. Original recyclization of s-phenacyl derivatives of 4-acylamino-2-mercapto-1,3-oxazoles and their analogues // Heteroatom Chem. - 2007. - Vol. 18, No. 4, - P. 432-437.
 • Shablykin O.V., Brovarets V.S., Rusanov E.B., Drach B.S. Peculiar reaction of N-2-acyl derivatives of 2-aryl-5-hydrazino-1,3-oxazole-4-carbonitriles with the Lawesson reagent // Heteroatom Chem. - 2007. - Vol. 18, No. 7. - P. 782-785.
 • Метелиця Л.О., Чарочкіна Л.П., Могилевич С.Є., Броварець В.С., Драч Б.С. Імуномодулюючі властивості нових фенілсульфонільних похідних піримідинових та піразоло[1,5-а]піримідинових основ // ЖОФАХ. - 2008. - Т. 5, вип. 3(19). - С. 47-50.
 • Баля А.Г., Чернега А.Н., Бут С.А., Василенко А.Н., Броварец В.С., Драч Б.С. Амидофенацилирующие реагенты в синтезах новых производных 2,5-диамино-1,3-тиазола и 2-тиогидантоина // ЖОХ. - 2008. - Т. 78, вып. 7. - С. 1194-2002.
 • Сливчук С.Р., Броварець В.С., Русанов Е.Б., Драч Б.С. Синтез нових типів ациклонуклеозидів - похідних 5-фенілсульфонілурацилу // Доповіді НАН України. - 2008. - № 7. - С. 140-146.
 • Shablykin O.V., Gakh A.A., Brovarets V.S., Rusanov E.B., Drach B.S. A facile synthesis of new 1,2-dihydro-2?5-[1,3,2]diazaphosphinine derivatives starting from 2-benzoylamino-3,3-dichloroacrylonitrile // Heteroatom Chem. - 2008. - Vol. 19, No. 5. - P. 506-511.
 • Demydchuk B.A., Brovarets V.S., Vasilenko A.N., Drach B.S. Preparative conversion of chloralamides to 2,5-diaryl-3a,6a-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d][1,3]thiazoles with the Lawesson reagent // Heteroatom Chem. - 2008. - Vol. 19, No. 7. - P. 677-681.
 • Шабликін О.В., Кухаренко О.П., Яковенко І.Н., Ярмолюк С.М., Броварець В.С. Пошук специфічних інгібіторів протеїнкінази СК2 і вазоактивних сполук серед похідних 5-аміно-1,3-оксазолів // Ukrainica Bioorganica Acta. - 2008. - Т. 6, № 1. - С. 28-36.
 • Syntheses of fluorinated 1,3-oxazoles, 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and oxazolo[4,5-d]pyrimidines. V.S. Brovarets, O.P. Mityukhin, A.V. Golovchenko, B.S. Drach. 232nd American Chemical Society National Meeting. Exposition, San Francisco, CA, from 9 to 15 September 2006. Division of Fluorine Chemistry. Опубл. в кн. "Fluorinated Heterocycles" / Eds. A.A. Gakh, K.L. Kirk. Washington, American Chemical Society, 2009, P. 281-289.
 • Превращение продуктов конденсации 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов с имидазолом в производные пиразоло[1,5-а]пиримидина. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, Э.Б. Русанов, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2009. Т. 79, № 5. С. 824-828.
 • Циклоконденсации N-2,2-дихлорэтенилбензамида и его аналогов с амидинами и сероводородом в присутствии оснований. Б.А. Демидчук, С.О. Сеферов, А.Н. Василенко, В.С. Броварец, Б.С. Драч. ЖОХ. 2009. Т. 79, № 3. С. 510-514.
 • Превращение 2-арил-4-дихлорметилен-5(4Н)-оксазолонов в 5-ациламинозамещенные пиримидиновые основания. В.М. Прокопенко, В.Н. Свирипа, С.Г. Пильо, В.С. Броварец, А.Н. Чернега, Б.С. Драч. ЖОХ. 2009. Т. 79, № 3. С. 506-509.
 • Превращение замещенных 5-амино-4-циано-1,3-оксазола в новые производные 3,4,5-триаминопиразола. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т. 80, № 1. С. 133-138.
 • Взаимодействие 2-арил-4-дихлорметилен-5(4Н)-оксазолонов с 2-аминопиридином. В.М. Прокопенко, С.Г. Пильо, В.С. Броварец, А.Н. Василенко, Б.С. Драч. ЖОХ. 2010. Т. 80, № 1. С. 127-132.
 • Синтез производных С-гетерилзамещенных аминометилфосфоновых кислот. А.В. Головченко, Р.Н. Соломянный, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, №4. С. 563-567.
 • 2-Арил-5-арилсульфанил-1,3-оксазол-4-карбоновые кислоты и их производные. С.Г. Пильо, В.М. Прокопенко, В.С. Броварец, Б.С. Драч. ЖОХ. 2010. Т.80, №7. С. 1179-1184.
 • Рециклизация продуктов присоединения амидинов к замещенным 5-амино-4-циано-1,3-оксазолам в новые производные 5,6-диаминопиримидин-4-она.
  А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец, Б.С. Драч. ЖОХ. 2010. Т.80, №5. С. 824-830.
 • Синтез и превращения 3-арил-5-дихлорметил-1Н-1,2,4-триазолов. П.А. Соколюк, Б.А. Демидчук, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, №8. С. 1386-1390.
 • Взаимодействие 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов с 2-аминотиофенолом. О.В. Шаблыкин, С.А. Чумаченко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, №9. С. 1476-1480.
 • 468. Взаимодействие диэтиловых эфиров 1-ациламино-2,2-дихлорвинилфосфоновых кислот и их анлогов с реагентом Лоуссона. С.В. Попильниченко, К.М. Кондратюк, Р.Н. Соломянный, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, № 10. С. 1626-1629.
 • Синтез и превращения производных 2-арил-5-(3,5-диметил-1Н-пиразол-1-ил)-1,3-оксазол-4-карбоновой кислоты. В.М. Прокопенко, С.Г. Пильо, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, № 11. С. 1895-1902.
 • Новый подход к синтезу 4-фосфорилированных 1,2,3-тризамещенных пирролов. Р.Н. Соломянный, С.Р. Сливчук, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, № 11. С. 1795-1798.
 • Синтез новой гетероциклической системы 7,8-дигидроимидазо[1,2-с][1,3]-оксазоло[4,5-е]пиримидина. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Чернега, В.С. Броварец. ХГС. 2010. № 9. С. 1384-1390.
 • Синтез 4-гетерилзамещенных производных 5-амино-4,5-сульфанил-1,3-оксазолов. В.М. Прокопенко, С.Г. Пильо, В.С. Броварец. ЖОХ. 2011. Т.81, № 2. С. 307-312.
 • Synthesis of New Heterocyclic System of 4,5,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-c][1,3]-thiazolo[4,5-e][1,3,2]diazaphosphinine starting from 2-aroylamino-3,3-dichloroacrylonitrile. A.P. Kozachenko, O.V. Shablykin, A.A. Gakh, E.B. Rusanov, V.S. Brovarets. Heteroatom Chem. 2010. Vol. 21, N 7. P. 492-498.
 • Неожиданное образование производного 2,3-дигидроиндолизино[2',1':4,5]-пиримидо[1,6-а]бензимидазола при алкилировании 2-амино-1-(2-бензимидазолил)-3-(4-метоксибензоил)индолизина. Т.А. Сараева, Г.Е. Хорошилов, В.С. Броварец, Р.И. Зубатюк, О.В. Шашкин. ЖОХ. 2011. Т.81, № 10. С. 1720-1723.
 • Синтез новых 4-фосфорилированных производных 5-амино-1,3-оксазола. К.М. Кондратюк, А.В. Головченко, Т.В. Осадчук, В.С. Броварец. ЖОХ. 2011. Т.81, № 7. С. 1121-1128.
 • Synthesis of 5-arylidene-2-amino-4-azolones and evalnations of their anticancer activity. I. Subtel'na, D. Atamanyuk, E. Szymanska, K. Kiek-Kononowicz, B. Zimenkovsky, O. Vasylenko, A. Gzella, R. Lesyk. Bioorganic& Medicinal Chemistry. 2010. N 18. P. 5090-5102.
 • Новый подход к синтезу замещенных 5-амино-4-цианимидазол-2-онов - предшественников получения производных 3,6,7,9-тетрагидро-8Н-пурин-8-онов. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.П. Козаченко, Т.В. Осадчук, В.С. Броварец. ХГС. 2011. № 3. С. 410-416.
 • Взаимодействие 2-метоксикарбониламино-3,3-дихлоракрилонитрила с фенилгидразином в присутствии триэтиламина. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, В.С. Броварец. ЖОХ. 2011. Т.81, № 3. С. 518-519.
 • Синтез 3-амино-1-бензил-4-бензолсульфонил-1Н-пиррола-2-карбонитрила и получение пирроло[3,2-d]пиримидинов на его основе. Р.Н. Соломянный, С.Р. Сливчук, А.Н. Василенко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, № 2. С. 322-327.
 • Синтез и структура новой гетероциклической системы 7,8-дигидроимидазо[1,2-с][1,3]тиазоло[4,5-е]пиримидина. Козаченко А.П., Шаблыкин О.В., Василенко А.Н., Чернега А.Н., Броварец В.С. ХГС. 2011. № 4. С. 613-620.
 • Новый подход к синтезу производных 6-арилсульфанил-4,5-диаминопиримидинов, а также пуринов на их основе. Попильниченко С.В. Соломянный Р.Н., Броварец В.С. ХГС. 2011. № 4. С. 597-601.
 • Синтез 4-алкил-2-арил[1,3]оксазоло[5,4-d]пиримидин-7(4Н)-тионов и 6-алкил-2-арил[1,3]оксазоло[5,4-d]пиримидин-7(4Н)-онов на основе 2-ароиламино-3,3-дихлоракрилонитрилов. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, № 2. С. 653-658.
 • Взаимодействие диэтиловых эфиров 1-ациламино-2,2-дихлорэтенилфосфоновых кислот с эфирами аминокислот. К.М. Кондратюк, Е.И. Лукашук, А.В. Головченко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, вып. 4. С. 556-565.
 • Взаимодействие 1,5-дизамещенных 3-метил-2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазол-4-карбонитрилов с сероводородом. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ХГС. 2011. № 7. С. 987-991.
 • A Facile Synthesis of 1,3-thiazole-4-sulfonyl chlorides. B.A. Demydchuk, K.M. Kondratyuk, A.N. Kornienko, V.S. Brovarets, R.Ya. Vasylyshyn, A.A. Tolmachev, O. Lukin. Syntetic Commun. 2012. Vol.42. P. 2866-2875.
 • Взаимодействие 1-тозил-2,2-дихлоренамидов с реагентом Лоуссона. К.В. Туров, Т.К. Виноградова, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, вып.5. С. 741-746.
 • Взаимодействие 1-алкил(арил)-5-алкил(арил)амино-2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазол-4-карбонитрилов с реагентом Лоуссона. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, № 7. с. 1100-1104.
 • Синтез и некоторые свойства 5-алкиламино-2-фталимидоалкил-1,3-оксазол-4-карбонитрилов. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ХГС. 2011. № 8. с. 1238-1247.
 • Образование 2-арилгидразоно-3-ациламино-3-циано-2,3-дигидро-1Н-индолов в реакции 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов с арилгидразинами. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ХГС. 2012. № 6. P. 948-954.
 • Взаимодействие диэтилового эфира 5-гидразино-2(4-метилфенил)-1,3-оксазол-4-илфосфоновой кислоты с ацилизотиоцианатами. К.М. Кондратюк, Е.И. Лукашук, А.В. Головченко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82. №11. С. 1789-1795.
 • Автореф. канд. дис. О.П. Козаченко "Синтези нових похідних азолопіримідинів на основі 2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів". м. Київ, 2011 р.
 • Isorhodanine and Thiorhodanine Motifs in the Synthesis of Fused Thiopyrano[2,3-d]-
  [1,3]thiazoles. D. Kaminskyy, O. Vasylenko, D. Atamanyuk, A. Gzella, R. Lesyk. SYNLETT. 2011. N 10. P. 1385-1388.
 • Превращения 7-арил-7Н-пиразоло[3,4-d][1,2,3]триазин-4-олов под действием пентаоксида, пентасульфида и хлороксида фосфора.. Б.М. Хутова, С.В. Ключко, А.О. Гуренко, А.Н. Василенко, А.Г. Баля, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ХГС. 2012. № 8. с. 1344-1355.
 • Синтез новой гетероциклической системы 7,8-дигидроимидазо[1,2-с][1,3]-
  оксазоло[4,5-е][1,2,3]триазина. Гуренко А.О., Шаблыкин О.В., Козаченко А.П., Броварец В.С. ХГС. 2012. № 9. С. 1524-1525.
 • Монография. Синтезы азотистых гетероциклов на основе альфа-галогеналкиламидов. В.С. Броварец, В.С. Зябрев. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012. 186 p.
 • A Novel Synthetic Approach to Phosphorylated Peptidomimetics. O.I. Lukashuk, K.M. Kondratyuk, A.V. Golovchenko, V.S. Brovarets, V.P. Kukhar. Heteroatom Chem. 2013. Vol.24. №4. P. 289-297.
 • Synthesis of 5-amino-2-aminoalkyl-1,3-oxazol-4-ylphosphonic acid derivatives and their use in the preparation of phosphorylated peptidomimetics. K.M. Kondratyuk, O.I. Lukashuk, A.V. Golovchenko, I.V. Komard, V.S. Brovarets, V.P. Kukhar. Tetrahedron. 2013. Vol.69. P. 6251-6261.
 • Victoria Tsygankova, Elena Shysha, Yaroslav Andrusevich, Anatoly Galkin, Galina Iutynska, Alla Yemets, Yaroslav Blume. Using of new microbial biostimulants for obtaining in vitro new lines of Triticum aestivum L. cells resistant to nematode H. avenae / Tsygankova V.A., Shysha E.N., Andrusevich Ya.V., Galkin A.P., Iutynska G.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. // European Journal of Biotechnology and Bioscience. - 2016. - V.4, Issue 4. - P. 41-53. (RJIF (Research Journal Impact Factor): 5.22). ICV (Index Copernicus Value) 2015: 72.59. http://www.biosciencejournals.com/archives/2016/vol4issue4/4-4-26.1.pdf
 • Tsygankova V.A., Bayer O.O., Andrusevich Ya.V., Galkin A.P., Brovarets V.S., Yemets A.I., Blume Ya. B. Screening of five and six-membered nitrogen-containing heterocyclic compounds as new effective stimulants of Linum usitatissimum L.organogenesis in vitro / Tsygankova V.A., Bayer O.A., Andrusevich Ya.V., Galkin A.P., Brovarets V. S., Yemets A.I., Blume Ya.B. // Int. J. Med. Biotechnol. Genetics. - 2016. - S2:001. - P. 1-9. http://scidoc.org/specialissues/IJMBG/S2/IJMBG-2379-1020-S2-001.pdf.
 • Victoria Tsygankova, Yaroslav Andrusevich, Olexandra Shtompel, Artem Hurenko, Roman Solomyannyj, Galyna Mrug, Mikhaylo Frasinyuk, Volodymyr Brovarets. Stimulating effect of five and six-membered heterocyclic compounds on seed germination and vegetative growth of maize (Zea mays L.). International Journal of Biology Research. 2016. V.1 Issue 4, P. 1-14. (RJIF (Research Journal Impact Factor): 5.22).http://www.biologyjournal.in/archives/2016/vol1/issue4/1-4-16
 • Victoria Tsygankova, Yaroslav Andrusevich, Olexandra Shtompel, Artem Hurenko, Roman Solomyannyj, Galyna Mrug, Mikhaylo Frasinyuk, Volodymyr Brovarets. Stimulating effect of five and six-membered heterocyclic compounds on seed germination and vegetative growth of maize (Zea mays L.). International Journal of Biology Research. 2016. V.1 Issue 4, P. 1-14. (RJIF (Research Journal Impact Factor): 5.22). http://www.biologyjournal.in/archives/2016/vol1/issue4/1-4-16
 • Victoria Tsygankova, Yaroslav Andrusevich, Olexandra Shtompel, Stepan Pilyo, Volodymyr Prokopenko, Andrii Kornienko, Volodymyr Brovarets. STUDY OF GROWTH REGULATING ACTIVITY DERIVATIVES OF [1,3]OXAZOLO[5,4-d]PYRIMIDINE AND N-SULFONYL SUBSTITUTED OF 1,3-OXAZOLES ON SOYBEAN, WHEAT, FLAX AND PUMPKIN PLANTS. International Journal of Chemical Studies. 2016. V. 4, Issue 5. P. 106-120. (GIF (Global Impact and Quality Factor): 0.565, RJIF (Research Journal Impact Factor): 4.86), NAAS Rating (National Academy of Agricultural Sciences): 5.31, ICV (Index Copernicus Value) 2015: 70.91. http://www.chemijournal.com/archives/?year=2016&vol=4&issue=5&part=B&ArticleId=325
 • Victoria Tsygankova, Yaroslav Andrusevich, Olexandra Shtompel, Olexandr Myroljubov, Artem Hurenko, Roman Solomyanny, Galyna Mrug, Mykhaylo Frasinyuk, Oleg Shablykin, Volodymyr Brovarets. Study of Auxin, Cytokinin and Gibberellin-like Activity of Heterocyclic Compounds Derivatives of Pyrimidine, Pyridine, Pyrazole and Isoflavones. European Journal of Biotechnology and Bioscience. 2016. V. 4, Issue 12. P. 29-44. (RJIF (Research Journal Impact Factor): 5.22), ICV (Index Copernicus Value) 2015: 72.59. http://www.biosciencejournals.com/archives/2016/vol4/issue12/4-11-21
 • Victoria Tsygankova, Yaroslav Andrusevich, Olexandra Shtompel, Olexandr Romaniuk, Marharyta Yaikova, Artem Hurenko, Roman Solomyanny, Esma Abdurakhmanova, Svitlana Klyuchko, Oleksandr Holovchenko, Olga Bondarenko, Volodymyr Brovarets. Application of Synthetic Low Molecular Weight Heterocyclic Compounds Derivatives of Pyrimidine, Pyrazole and Oxazole in Agricultural Biotechnology as a New Plant Growth Regulating Substances. Int J Med Biotechnol Genetics. 2017; S2:002, 10-32. http://scidoc.org/specialissues/IJMBG/S2/IJMBG-2379-1020-S2-002.pdf
 • Victoria Tsygankova, Elena Shysha, Anatoly Galkin, Lyudmila Biliavska, Galina Iutynska, Alla Yemets, Yaroslav Blume. Impact of Microbial Biostimulants on Induction of Callusogenesis and Organogenesis in the Isolated Tissue Culture of Wheat in vitro. J. Med. Plants. Stud. – 2017. Volume 5, Issue 3. – P. 155-164. (RJIF (Research Journal Impact Factor): 5.69), NAAS Rating (National Academy of Agricultural Sciences): 3.53, ICV (Index Copernicus Value) 2015: 70.52).
  http://www.plantsjournal.com/archives/2017/vol5issue3/PartC/5-3-6-139.pdf


В.С.Броварець та співробітники відділу №2 на VI Міжнародній конференції з хімії азотовмісних гетероциклів CNCH-2012. (12-16 листопада 2012р., Харків).

Співробітники відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2011р.

Співробітники відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2016р.

Зліва направо: (перший ряд) мол.наук.співр., к.х.н. В.М. Прокопенко, мол.наук.співр. С.В. Порхун, аспірантка Е.Р. Абдурахманова, зав. відділом, д.х.н, проф. В.С. Броварець, інженер А.О. Гуренко, наук. співр., к.х.н. Т.К. Виноградова, пров.наук. співр., д.б.н. В.А. Циганкова, мол. наук. співр., к.х.н. С.Я. Панчишин, мол. наук. співр., к.х.н. Т.П. Попович, м.наук. співр. Н.Д. Дідів, (другий ряд): наук. співр., к.х.н. К.М. Кондратюк, ст. наук. співр., к.х.н. С.Г. Пільо, мол. наук. співр. О.П. Козаченко, інженер Т.Л. Ренцевич, наук. співр., к.х.н. С.В. Ключко, ст.наук. співр., д.м.н. В.В.Жирнов, студент В.А. Длужевський, інженер А.В. Попова, мол.наук.співр., к.х.н. А.М. Корнієнко, мол.наук.співр., к.х.н. С.А. Чумаченко, (верхній ряд): наук. співр., к.х.н. О.В. Шабликін, наук. співр., к.х.н Б.А. Демидчук, мол. наук. співр. к.х.н Г.П. Мруг, аспірантка О.І. Штомпель, аспірант П.В. Іванов, наук. співр., к.х.н. Р.М. Виджак, ст. наук. співр., к.м.н. І.Н. Яковенко, ст. наук. співр., к.х.н. О.П. Мітюхін, В.М. Копич, студент В.Є Данильченко, провідний інженер Р.М. Соломянний, мол.наук. співр., к.х.н. К.В. Туров, ст. наук. співр., к.х.н. О. В. Головченко, наук. співр., к.х.н М.С. Фрасинюк, ст.наук. співр., к.х.н. В.С. Зябрєв, наук. співр., к.х.н., інженер В.О. Синенко.

Захист дисертаціїї Абдурахманової Е.Р. Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2017р.


Контактна інформація:

02660, Київ-94, вул Мурманська, 1, Україна
Тел.: +38 (044) 2967154
Факс.: +38 (044) 5732561
e-mail: brovarets@bpci.kiev.ua

Бібліометрика української науки - посилання на профілі Google Scholar наукових співробітників нашого Інституту.

Бланк заявки на ІЧ дослідження

© Фото: О.Мітюхін