Відділ 16

Відділ хімії функціональних матеріалів

Олександр Аркадійович Пуд, проф., д.х.н

з 2009 р. — завідувач відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Закінчив Київський політехнічний інститут, факультет технології електрохімічних виробництв (1979). У 1985 та 2004 рр. отримав ступінь кандидата та доктора хімічних наук за спеціальністю «хімія високомолекулярних сполук» на хімічному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. У 2011 році отримав звання професора за спеціальністю фізична хімія. На даний момент його наукові інтереси зосереджені головним чином у галузях хімічного та електрохімічного синтезу та дослідження особливостей утворення, властивостей, структури, морфології та функціонування «розумних» гібридних (нано)композитів полімерів з внутрішньо притаманною електропровідністю та/або біосумісних спряжених полімерів/біополімерів з полімерами іншої природи, неорганічними наночастинками (напівпровідниковими, діелектричними, магнітними, тощо), або з вуглецевими матеріалами (вуглецевими нанотрубками, вуглецевими волокнами, графеном тощо); а також на їх застосуванні як сенсорних, електропровідних, термочутливих, фотоактивних і екрануючих матеріалів, носіїв для доставки ліків у живих організмах, сорбентів катіонів важких металів та забруднювачів тощо. https://scholar.google.com.ua/citations?user=a8uQdrsAAAAJ&hl=uk

Огурцов Микола Олександрович, к.х.н.

закінчив хімічний факультет Московського державного університету імені Ломоносова. У 1991 році отримав ступінь кандидата хімічних наук в Інституті фізичної хімії імені Л.В. Пісаржевського НАН України (НАНУ), Київ. З 2001 р. — старший науковий співробітник відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАНУ. Його поточні наукові інтереси зосереджені на синтезі нанокомпозитів на основі електропровідних полімерів та дослідженні зв’язку структура-властивість таких матеріалів.  https://scholar.google.com.ua/citations?user=1H-h2qAAAAAJ&hl=uk

Юрій Васильович Носков, к.х.н.

зараз науковий співробітник відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет (2004). У 2010 році отримав ступінь кандидата наук за спеціальністю «хімія високомолекулярних сполук» на хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його наукові інтереси зосереджені на синтезі спряжених полімерів та їх багатофункціональних гібридних нанокомпозитів, наночастинок та їх застосуванні в якості сенсорних матеріалів, у сонячних елементах, системах доставки ліків тощо.

Наталія Вікторівна Давиденко, к.х.н.

молодший науковий співробітник відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України. Випускниця кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету  ЛНУ ім. Франка (м. Львів, 2009 р.). Отримала ступінь к.х.н. (фізична хімія) у 2016 році у ЛНУ ім.Франка, хімічний факультет. Сфера наукових інтересів: синтез провідних полімерів та їх нанокомпозитів, конструювання газових сенсорів на основі цих нанокомпозитів.

Ірина Євгенівна Миронюк

нині є молодшим науковим співробітником відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет (1994). Її наукові інтереси зосереджені на електропровідних полімерах та їх гібридних нанокомпозитах, виготовленні хімічних та біосенсорів на основі цих багатофункціональних гібридних наноматеріалів.

Ольга Сергіївна Кругляк

зараз інженер відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. Закінчила Київський політехнічний інститут, факультет композиційних матеріалів (1979). Її поточні наукові інтереси – дослідження сенсорних властивостей нанокомпозитів на основі різних електропровідних полімерів, виявлення та кількісна оцінка специфічних газів, що містяться в повітрі приміщень або в навколишньому повітрі.

Коротка історія відділу

Коротко, історія відділу починається з лабораторії електрохімії органічних сполук, організованої в 1987 році під керівництвом доктора хімічних наук, проф. Галини Сергіївни Шаповал у відділенні нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії Академії наук УРСР. У 1988 р. лабораторію, яку очолювала проф. Г.С. Шаповал, було переведено до Інституту біоорганічної хімії (з 1989 р. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії). У 1997 році лабораторія, яка на той час стала досить потужним науковим підрозділом Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, була реорганізована в науково-дослідний відділ Електрохімії органічних сполук.

З 2008 року кафедру очолює доктор хімічних наук, професор Олександр (Олександр) Пуд. У зв’язку зі зміною наукових напрямів у 2011 році кафедра була перейменована на відділ Хімії функціональних матеріалів.

Напрями досліджень, практична спрямованість робіт

Наразі, пріоритетні наукові інтереси нашого відділу охоплюють широкий спектр завдань, пов’язаних з синтезом, дослідженнями  та використанням спряжених біосумісних полімерів, в тому числі електропровідних полімерів) та композитів на їх основі. Зокрема, наші зусилля направлені на:

•          синтез та дослідження особливостей утворення, властивостей, структури, морфології та  функціонування “розумних” гібридних (нано)композитів електропровідних та біосумісних спряжених полімерів/біополімерів з полімерами іншої природи, неорганічними наночастинками (напівпровідниковими, діелектричними, магнітними та ін.) або з вуглецевими матеріалами (вуглецевими нанотрубками, вуглецевими волокнами); 

•          дослідження і контроль специфічних взаємодій, структури та стану біосумісних електропровідних та інших спряжених полімерів на межі поділу з неорганічними та полімерними темплатами/матрицями, а також з компонентами навколишнього середовища;

•          вивчення ефективності синтезованих/сформованих нанокомпозитів електропровідних та  біосумісних спряжених полімерів як сенсорних, електропровідних, термочутливих та фотоактивних матеріалів, носіїв медичних та діагностичних препаратів в живих організмах, для захисту від електромагнітних випромінювань та статичної електрики, сорбентів катіонів важких металів та забруднювачів в природних водах, тощо;

•          встановлення особливостей перетворень синтезованих/сформованих компонентів електропровідних та біосумісних гібридних матеріалів у гетерофазних системах.

Розроблені матеріали, можуть бути також використані в фотовольтаїчних та електрохромних пристроях, для захисту металів від корозії, тощо.

Поточні проекти

Внутрішній

1. Синтез, властивості та специфічні взаємодії нових “розумних” гібридних нанокомпозитів

Виконується в рамках програми фундаментальних досліджень НАНУ (2018 – 2021 рр.)

2. Розробка інтелектуальної сенсорної системи з чутливими елементами на основі гібридних провідних нанокомпозитів для реєстрації екологічно шкідливих летких сполук (2018-2022)

Надано НАН України в рамках науково-технічної програми «Розумні» сенсорні пристрої нового покоління на основі сучасних матеріалів і технологій».

Проект виконується у співпраці з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.

Він спрямований на розробку інтелектуальної сенсорної електронної системи, яка включає хеморезистивні чутливі елементи на основі гібридних електропровідних нанокомпозитів. Система буде реєструвати відгуки сенсорної матриці з цими нанокомпозитами на екологічно шкідливі леткі сполуки (аміак, леткі органічні сполуки (ЛОС), а саме органічні кислоти та розчинники). Розроблені електропровідні нанокомпозити типу «ядро-оболонка» складаються з оболонки електропровідного полімеру (переважно поліаніліну або його кополімерів), синтезованого в присутності темплатних наночастинок (неорганічних алюмосилікатних нанотрубок, діелектричних полімерних наночастинок). Нанокомпозити з високою провідністю будуть використані для приготування та дослідження їх перколяційних нанокомпозитів з діелектричними полімерами для використання їх у сенсорах на аміак та згадані вище ЛОС.

Міжнародний

Проект G5757 «Розумні наноматеріали та солдатський сигнальний бейдж для детектування токсичних газів мобільними пристроями»

Надано НАТО в рамках програми Наука заради миру та безпеки (SPS) Akronim NanoDeTox

Виконується у співпраці з:

Проф. Жан-Люк Вожкієвич, IMT Lille Douai,  Дуе, Франція

Д-р Сіріл Лаєк, IMT Atlantique, кафедра електроніки, Плузане, Франція

д.т.н. Олександр Кукла, В.Є. Інститут фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАНУ, Київ, Україна

 Основною метою проекту є розробка нового «розумного» легкого солдатського тривожного, придатного для носіння бейджа, який використовує нові «розумні» наноматеріали для виявлення токсичних газів.

Посилання на інформаційний сайт проекту

Деякі попередні проекти

Внутрішні:

1. Проект «Дослідження та розробка сенсорів на основі плівок електропровідних полімерних матеріалів» в рамках програми фундаментальних досліджень НАНУ «Дослідження в галузі сенсорних систем і технологій» (2004-2006).

2. Проект «Сенсорна система на основі поліанілінового композиту для реєстрації речовин з кислотно-основними властивостями» цільової комплексної науково-технічної програми «Сенсорні системи медико-екологічних та промислово-технологічних проблем» НАНУ (2007-2012).

3. Проект «Синтез та дослідження гібридних нанокомпозитів на основі проведення полімерів із контрольованою структурою та властивостями» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАНУ «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій» (2010-2014).

4. Проект «Фундаментальні аспекти синтезу та співвідношення структура-властивості поліфункціональних наноструктурованих гібридних матеріалів на основі електропровідних полімерів та вуглецевих нанотрубок» комплексної програми фундаментальних досліджень НАНУ «Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва» (2012-2016).

5. Проект «Утворення, властивості та взаємодії нанокомпозитів електропровідних полімерів і біоактивних сполук у гетерофазних системах» в рамках програми фундаментальних досліджень НАНУ (2013-2017)

6. Спільний проект «Розробка, апробація та метрологічна атестація сенсорної системи на основі композитів електропровідних полімерів для реєстрації речовин з основними та кислотними властивостями. Розробка та оптимізація чутливих матеріалів на основі композитів електропровідних полімерів з полімерними діелектриками та неорганічними напівпровідниками» цільової комплексної програми НАНУ «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація» (2013-2017 рр.).

7. Проект «Особливості синтезу, структури та міжфазових взаємодій як системних факторів, що впливають на функціональні властивості нових гібридних матеріалів на основі біосумісних полімерів та речовин біологічного походження» в рамках програми фундаментальних досліджень НАНУ (2018 – 2021 рр.)

8. Проект “Нові наноструктуровані гібридні композити на основі полімерів для моніторингу та захисту навколишнього середовища» Програми фундаментальних досліджень НАН України «Нові функціональні речовини та матеріали для хімічної інженерії» (2017-2021)

Міжнародні:

1. Проект №3746 «Гібридні органо-неорганічні гетероструктури для фотоелектричних пристроїв», наданий УНТЦ (2007-2008).

2. Ряд проектів «Електропровідні полімерні композити» (P100, P100a, P100b) з компанією Atofina (Франція) як партнерські проекти в рамках Наукового та Технологічного центру в Україні (УНТЦ) (2002-2004).

3. Проект «Дослідити інгібуючі корозію впливи полімерів з внутрішньо притаманною провідністю, зокрема поліанілінових композицій на сталевих та алюмінієвих субстратах» з компанією PPG Industries, Inc (США) (1997-1998)

Співпраця з науково-дослідними установами

  • IMT Lille Douai, Institut Mines-Télécom, Univ Lille, Centre for Environment and Energy (France)
  • IMT Atlantique, OPT Department; Technopôle Brest-Iroise (France)
  • Department of functional transducers for sensory technology, V.E.Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine
  • Department of Environmental Engineering and Earth Sciences, Clemson University, Clemson (USA)
  • Department of Chemistry of Macromolecular Compounds Taras Shevchenko National University of Kyiv

Основні теоретичні та практичні результати, найбільш важливі публікації

“The Impact of Interfacial Interactions on Structural, Electronic and Sensing Properties of Poly(3‐methylthiophene) in the Core‐shell Nanocomposites Application to the CWA Simulants Detection”, N.A. Ogurtsov, A.V. Mamykin, O.L. Kukla, A.S. Pavluchenko, M.V. Borysenko, Yu.P. Piryatinski, J.-Luc Wojkiewicz, A.A. Pud, Macromolecular Materials and Engineering

DOI: 10.1002/mame.202100762

“Synthesis and properties of core–shell halloysite–polyaniline nanocomposites”, Yu. Noskov, N. Ogurtsov, V. Bliznyuk, Yu. Lvov, I. Myronyuk, A. Pud, Applied Nanoscience, 2021.

DOI: 10.1007/s13204-021-01812-9

“Specific interactions and charge transport in ternary PVDF/polyaniline/MWCNT nanocomposite films”, R.M. Rudenko, O.O. Voitsihovska, V.M. Poroshin, M.V. Petrychuk, S.P. Pavlyuk, A.S. Nikolenko, N.A. Ogurtsov, Yu.V. Noskov, D.O. Sydorov, A.A. Pud, Composites Science and Technology 2020, 198, 108284.

DOI: 10.1016/j.compscitech.2020.108284

“Thermosensitive ternary core–shell nanocomposites of polystyrene, poly(N-isopropylacrylamide) and polyaniline”, L.O. Vretik, Yu.V. Noskov, N.A. Ogurtsov, O.A. Nikolaeva, A.V. Shevchenko, A. I. Marynin, M. S. Kharchuk, O. M. Chepurna, T. Y. Ohulchanskyy, A. A. Pud, Applied Nanoscience 2020, 10, 4951–4964.

DOI: 10.1007/s13204-020-01424-9

“On the importance of interface interactions in core-shell nanocomposites of intrinsically conducting polymers”, A.A. Pud, N.A. Ogurtsov, Yu.V. Noskov, S.D. Mikhaylov, Yu.P. Piryatinski, V.N. Bliznyuk, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 2019, 22, 470-478.

DOI: 10.15407/spqeo22.04.470

“Polyaniline Doping by α, α-Difluoro-β-amino Acids”, Yu. Noskov, A. Sorochinsky, V. Kukhar, A. Pud, ACS Omega 2019, 4, 7400-7410.

DOI: 10.1021/acsomega.9b00207

“High effectiveness of pure polydopamine in extraction of uranium and plutonium from groundwater and seawater”, V.N. Bliznyuk, K. Kołacińska, A.A. Pud, N.A. Ogurtsov, Yu.V. Noskov, B.A. Powell, T.A. DeVol, RSC Advances 2019, 9, 30052-30063       1.

DOI: 10.1039/C9RA06392G

 Polyaniline nanocomposites based sensor array for breath ammonia analysis. Portable e-nose approach to non-invasive diagnosis of chronic kidney disease

P Le Maout, JL Wojkiewicz, N Redon, C Lahuec, F Seguin, L Dupont, Sergei Mikhaylov, YuriyNoskov, NikolayOgurtsov, AlexanderPud

Sensors and Actuators B: Chemical 274, 616-626    31        2018

DOI: 10.1016/j.snb.2018.07.178

 “Effect of the dopant anion and oxidant on the structure and properties of nanocomposites of polypyrrole and carbon nanotubes”, NA Ogurtsov, YV Noskov, OS Kruglyak, SI Bohvan, VV Klepko, M.V. Petrychuk, A.A. Pud, Theoretical and Experimental Chemistry 2018, 54, 114-121.

DOI: 10.1007/s11237-018-9554-x

“Poly (vinylidene fluoride)/poly (3-methylthiophene) core–shell nanocomposites with improved structural and electronic properties of the conducting polymer component”, N.A. Ogurtsov, V.N. Bliznyuk, A.V. Mamykin, O.L. Kukla, Yu.P. Piryatinski, A.A. Pud, Physical Chemistry Chemical Physics 2018, 20), 6450-6461.

DOI: 10.1039/C7CP07604E

“New nanocomposites of polystyrene with polyaniline doped with lauryl sulfuric acid”, A.A. Pud, O.A. Nikolayeva, L.O. Vretik, Yu.V. Noskov, N.A. Ogurtsov, O.S. Kruglyak, E.A. Fedorenko, Nanoscale research letters 2017, 12, 493.

DOI: 10.1186/s11671-017-2265-8

“UV-light induced solid-phase photodegradation in PANI nanocomposites”, S. Mikhaylov, A. Pud, J.-L. Wojkiewicz, P. Coddeville, 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP), 2017, 03NNSA09-1-03NNSA09-4.

DOI: 10.1109/NAP.2017.8190257

“Influence of dispersed nanoparticles on the kinetics of formation and molecular mass of polyaniline”, N.A. Ogurtsov, S.D. Mikhaylov, P. Coddeville, J.-L. Wojkiewicz, G.V. Dudarenko, A.A. Pud, The Journal of Physical Chemistry B 2016, 120, 10106-10113.

DOI: 10.1021/acs.jpcb.6b05944

“Acid-dopant effects in the formation and properties of polycarbonate-polyaniline composites”, Yu. Noskov, S. Mikhaylov, P. Coddeville, J.-L. Wojkiewicz, A. Pud, Synthetic Metals 2016, 217, 266-275.

DOI: 10.1016/j.synthmet.2016.04.015

“The PANI-DBSA content and dispersing solvent as influencing parameters in sensing performances of TiO2/PANI-DBSA hybrid nanocomposites to ammonia”, S. Mikhaylov, N.A. Ogurtsov, N. Redon, P. Coddeville, J.-L. Wojkiewicz, A. Pud, RSC Advances 2016, 6, 82625-82634.

DOI: 10.1039/C6RA12693F

“Evolution and Interdependence of Structure and Properties of Nanocomposites of Multiwall Carbon Nanotubes with Polyaniline”, N.A. Ogurtsov, Yu.V. Noskov, V.N. Bliznyuk, V.G. Ilyin, J.-L. Wojkiewicz, E.A. Fedorenko, A.A. Pud, The Journal of Physical Chemistry C 201, 120, 230-242.

DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b08524

“Anion-chromic” interactions of emeraldine base with hydroxide and halide anions in the solid polymer matrix”, A. Pud, I. Duboriz, Yu. Piryatinski, O. Dimitriev, Synthetic Metals 2015, 209, 232-239.

DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.07.034

“Effect of multiwalled carbon nanotubes on the kinetics of the aniline polymerization: the semi-quantitative OCP approach”, N.A. Ogurtsov, Yu.V. Noskov, A.A. Pud, The Journal of Physical Chemistry B 2015, 119, 5055-5061.

DOI: 10.1021/jp511665q

“Ammonia/amine electronic gas sensors based on hybrid polyaniline–TiO2 nanocomposites. The effects of titania and the surface active doping acid”, S Mikhaylov, N Ogurtsov, Y Noskov, N Redon, P Coddeville, J.-L. Wojkiewicz, A. Pud, RSC Advances 2015, 5, 20218-20226.

DOI: 10.1039/C4RA16121A

“Polyaniline/poly(ethylene terephthalate) film as a new optical sensing material”, Ie. Duboriz, A. Pud, Sensors and Actuators B, 2014, 190, 398–407.

DOI: 10.1016/j.snb.2013.09.005

“Poly(3-methylthiophene)–polyaniline couple spectroelectrochemistry revisited for the complementary red–green–blue electrochromic device”, D. Sydorov, Ie. Duboriz, A. Pud, Electrochimica Acta, 2013, 106, 114–120.

DOI: 10.1016/j.electacta.2013.05.071

“Deep Impact of the Template on Molecular Weight, Structure, and Oxidation State of the Formed Polyaniline”, N.A. Ogurtsov, Yu.V. Noskov, K.Yu. Fatyeyeva, V.G. Ilyin, G.V. Dudarenko, A.A. Pud, Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117, 5306–5314.

DOI: 10.1021/jp311898v

“Electrochemically assembled planar hybrid poly (3-methylthiophene)/ZnO nanostructured composites”, D. Sydorov, P. Smertenko, Yu. Piryatinski, T. Yoshida, A. Pud, Electrochimica Acta, 2012, V.81, P. 83– 89.

DOI: 10.1016/j.electacta.2012.07.076

“Tuning of the charge and energy transfer in ternary CdSe/poly (3-methylthiophene)/poly (3-hexylthiophene) nanocomposite system”, Dimitriev O.P., Ogurtsov N.A., Li Y, Pud A.A., Gigli G., Smertenko P.S., Piryatinski Y.P., Noskov Y.V, Kutsenko A.S.Colloid & Polymer Science, 2012, 290, 1145–1156.

DOI: 10.1007/s00396-012-2632-z

“Nanostructured polyaniline-based composites for ppb range ammonia sensing”, J.-L. Wojkiewicz, V.N. Bliznyuk, S. Carquigny, N. Elkamchi, N. Redon, T. Lasri, A.A. Pud, S. Reynaud, Sens. Actuators B, 2011, V. 160, No. 1, P. 1394-1403,

DOI: 10.1016/j.snb.2011.09.084

“Evidence of the controlled interaction between PEDOT and PSS in the PEDOT:PSS complex via concentration changes of the complex solution”, O.P. Dimitriev, Yu.P. Piryatinski, A.A. Pud, The Journal of Physical Chemistry B, 2011, 115, No. 6, P. 1357-1362

DOI: 10.1021/jp110545t

“Synthesis and properties of hybrid poly(3-methylthiophene)-CdSe nanocomposite and estimation of its photovoltaic ability”, N.A. Ogurtsov, A.A. Pud, O.P. Dimitriev, Yu.P. Piryatinski, P.S. Smertenko, Yu.V. Noskov, O.S. Kutsenko, Molecular Crystals and Liquid Crystals 2011, 536, 33-40.

DOI: 10.1080/15421406.2011.538330

“Ternary magnetic nanocomposite based on core–shell Fe3O4/polyaniline nanoparticles distributed in PVDF matrix”, M. Petrychuk, V. Kovalenko, A. Pud, N. Ogurtsov, A. Gubin, Phys. Status Solidi A 2010, 207, 442-447.

DOI: 10.1002/pssa.200824421

PEDOT-PSS films: effect of organic solvent additives and annealing on the film conductivity ,Synthetic Metals, 2009, 159, 2237-2239,Dimitriev O.P., Grinko D., Noskov Yu.V., Ogurtsov N. A., Pud A.A.

DOI:10.1016/j.synthmet.2009.08.022

“New aspects of the low concentrated aniline polymerization in the solution and in SiC nanocrystals dispersion”, A.A. Pud, Yu. V. Noskov, A.Kassiba A., K. Yu. Fatyeyeva, N. A. Ogurtsov, M. Makowska-Jausik, W. Bednarski, M. Tabellout, G.S. Shapoval, J. Phys. Chem., B, 2007, 111,  2174-2180.

DOI: 10.1021/jp0656025

“Corrosion inhibition of aluminium alloy in chloride mediums by undoped and doped forms of polyaniline” N.A. Ogurtsov, A.A. Pud, P. Kamarchik, G.S. Shapoval, Synthetic Metals, 2004, 143, 143-147.

DOI: /10.1016/j.synthmet.2003.10.015

“Some aspects of preparation methods and properties of polyaniline blends and composites with organic polymers”, A.A. Pud, N.A. Ogurtsov, A.Korzhenko, G.S. Shapoval, Prog. Polym. Sci., 2003, 28, 1701-1753.

DOI: 10.1016/j.progpolymsci.2003.08.001

“The poly(ethylene terephthalate)/polyaniline composite: AFM, DRS and EPR investigations of some doping effects”, A.A. Pud, M. Tabellout, A. Kassiba, A.A. Korzhenko, S.P. Rogalsky, G.S. Shapoval, F. Houzé, O. Schneegans, J. R. Emery, J. Mater. Sci. 2001, 36, 3355–3363.

DOI: 10.1023/A:1017983206220

“Reactions at the lower potential limit in aprotic medium at a platinum cathode revisited: their role in indirect electrochemical reductive degradation of polymers” A.A. Pud, S.P. Rogalsky, G.S. Shapoval”, J. Electroanal. Chem. 2000, 480, 1-8.

DOI: 10.1016/S0022-0728(99)00437-4

“Reactions and stability of fluorinated poly(vinyl trimethylsilane) in electrochemical systems” Polymer, A.A. Pud, S.P. Rogalsky, G.S. Shapoval, A.P. Kharitonov, V.V.Teplyakov, H. Strathmann, F. Poncin-Epaillard, 2001, 42, 1907-1913.

DOI: 10.1016/S0032-3861(00)00576-0

“Electrochemical stability and transformations of fluorinated poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)” A.A. Pud, S.P. Rogalsky, G.S. Shapoval, A.P. Kharitonov, A. Kemperman, Polymer Degradation and Stability, 2000, 70, 409-415.

DOI: 1016/S0141-3910(00)00135-X

“The polyaniline/poly(ethylene terephtalate) composite. 1.Peculiarities of the matrix aniline redox polymerization”, A.A. Pud, S.P. Rogalsky, G.S. Shapoval, A.A. Korzhenko, Synthetic Metals, 1999, 99, 175-179.

DOI: 10.1016/S0379-6779(98)01478-7

“Electrochemical behaviour of mild steel coated by polyaniline doped with organic sulfonic acids”, A.A. Pud, G.S. Shapoval, P. Kamarchik, N.A. Ogurtsov, V.F. Gromovaya, I.E. Myronyuk, Yu. V. Kontsur, Synthetic Metals, 1999, V.107, №2, P.111-115

DOI: 10.1016/S0379-6779(99)00155-1

“Electrochemical resistance and degradation of fluorinated polyolefines”, A. Pud,  Surface Coatings International, 1998, Vol.81, N6, P.292-296

DOI: 10.1007/BF02700554

“Electrochemical reduction of some saturated and unsaturated perfluorocarbons”, A.A. Pud, G.S.Shapoval , V.P. Kukhar, O.E. Mikulina, L.L. Gervits, Electrochimica Acta, 1995, 40, 1157-1164.

DOI: 10.1016/0013-4686(95)00030-I

“Electrochemistry as the way to transform polymers”, A.A. Pud, G.S. Shapoval, Macromolar Reports,1995 A 32, № 5&6. P.629-639.

DOI: 10.1080/10601329508018952

“Stability and degradation of conducting polymers in electrochemical systems”, A.Pud, Synthetic Metals, 1994, 66, 1-18.

DOI: 10.1016/0379-6779(94)90155-4