Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України

Наш Інститут створений у 1987 році.

Напрямки наукових дослiджень

Основні напрямки наукових дослiджень Iнституту, затверджені постановою Президії НАН України №110 від 21.05.2014 р.

– синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку між структурою і активністю;
– хiмiчнi моделi бiологiчних процесiв, синтез i вивчення бiологiчних властивостей нових бiорегуляторiв для застосування в медицинi i в сiльському господарствi;
– розробка наукових основ синтезу i технологiї одержання практично важливих продуктiв i матерiалiв з вуглеводневої сировини.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 540 від 19 липня 2017 року, в 2020 році було проведено атестацію Інституту, на підставі результатів якої Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України було віднесено до І класифікаційної групи.

Подолання екологічних проблем

Значне мiсце в роботi Iнституту займають дослiдження, спрямованi на вивчення i розв’язання ряду гострих екологiчних проблем.

Бібліотека

Наукова бібліотека Інституту налічує понад 70 тис. томів, з 1995 р. видається науковий збірник “Каталіз та нафтохімія”.

Видання
присвячене 30-річчю діяльності ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

Підготовка наукових кадрів

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями 102 «Хімія» (спеціалізації: біоорганічна хімія; нафтохімія та вуглехімія) та 091 «Біологія» (спеціалізація: біоорганічна хімія) відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (накази МОН України №111 л від 26.05.2017, № 509-л від 15.05.2019 р.), функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка здійснює атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації і приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук.

Співробітництво з вузами і промисловістю

Ми активно співробітничаємо з вищою школою, багатьма науковими організаціями країни і промисловими підприємствами.
При Iнститутi працюють три підрозділи, створенi спільно з установами Міністерства освіти та науки України:

  • лабораторiя гетероциклiчних металокомплексних сполук (спiльна з Нiжинським університетом ім. М. Гоголя);
  • філія кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету;
  • філія кафедри технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Основним завданням спільних підрозділів є залучення студентів і магістрантів до наукової роботи, підготовка наукової зміни.
Розширюються і зміцнюються зв’язки вчених Інституту з закордонними колегами. Ми беремо участь у виконанні ряду міжнародних наукових проектів, виконуємо роботи за контрактами із закордонними фірмами.

Ми відкриті для нових сфер співробітництва і впевнені, що наша спільна діяльність буде сприяти одержанню нових знань і служити на благо людини.

Медіа про наш Інститут

Науково-популярний фільм про діяльність
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
ім. В. П. Кухаря НАН України