Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України

Iнститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України є провiдною науковою установою, яка здiйснює систематичні фундаментальні та прикладнi дослiдження в галузi бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї в Українi.

Інститут створено в 1987 р. як Інститут біоорганічної хімії АН УРСР, в 1989 р. Інституту було підпорядковано Відділення нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії, після чого йому було присвоєно нову назву – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії АН УРСР. В 2018 році Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України було присвоєно ім’я видатного українського вченого В.П. Кухаря.

Основними завданнями Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки і техніки з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей, у тому числі:

  • синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку між структурою й активністю;
  • хімічні моделі біологічних процесів, синтез і вивчення біологічних властивостей нових біорегуляторів для застосування в медицині і сільському господарстві;
  • розроблення наукових основ синтезу і технологій одержання практично важливих продуктів і матеріалів з вуглеводневої сировини.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 540 від 19 липня 2017 року, в 2020 році було проведено атестацію Інституту, на підставі результатів якої Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України було віднесено до І класифікаційної групи.

Підготовка наукових кадрів

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру за денною формою навчання за спеціальностями 102 «Хімія» та 091 «Біологія та біохімія» відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України № 19–л від 22.02.2021 р.) та акредитованих освітньо-наукових програм; функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальностями 02.00.10 «Біоорганічна хімія» та 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія».

Науково-технічне співробітництво

Інститут приділяє постійну увагу розвитку наукового та науково-технічного співробітництва з установами України та зарубіжжя і має значний авторитет на міжнародній арені. Свідченням цього є численні публікації в закордонних виданнях, участь у міжнародних конференціях різного рівня, співпраця з вітчизняними та закордонними установами і організаціями шляхом укладання угод про наукове співробітництво, виконання спільних наукових проєктів та обмін науковцями і науковим досвідом з українськими та зарубіжними колегами. В Інституті проводяться дослідження, які повною мірою відповідають сучасним світовим тенденціям розвитку біоорганічної хімії та нафтохімії. Науковці Інституту займають вагомі позиції у світовій науці в галузі асиметричного синтезу елементоорганічних аналогів природних сполук, хімії гетероциклів та хімії природних сполук, дослідження механізмів біологічної активності та вивчення залежності між структурою і активністю, цеолітного та металокомплексного каталізу, функціональних матеріалів. Багато досліджень є міждисциплінарними. Результати фундаментальних та прикладних досліджень Інституту публікуються в провідних українських та зарубіжних наукових виданнях з високим імпакт-фактором, узагальнюються в монографіях та оглядових роботах.

Відповідно до міжнародного некомерційного рейтингу National H-index Ranking, який створено з метою прозорого та уніфікованого ранжування університетів, наукових організацій та установ, що спеціалізуються на наукових дослідженнях, Iнсти­тут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї ім. В.П. Кухаря НАН України є лідером з наукового потенціалу в Україні.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 564 від 22.04.2024 р. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України визначено критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Ми відкриті для нових сфер співробітництва і впевнені, що наша спільна діяльність буде сприяти одержанню нових знань і служити на благо людини.

Видання
присвячене 30-річчю діяльності ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

Медіа про наш Інститут

Науково-популярний фільм про діяльність
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
ім. В. П. Кухаря НАН України