Відділ 2

ВІДДІЛ ХІМІЇ БІОАКТИВНИХ АЗОТОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ ОСНОВ

Доктор хімічних наук В.С.Броварець з аспірантами та науковими співробітниками відділу

Керівник відділу: Броварець Володимир Сергійович
Доктор хімічних наук, професор, відомий фахівець у сфері фосфоровмісних реагентів, хімії гетероциклів та біоорганічної хімії.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 р.

Google Scholar Profile


ОБЛАСТЬ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ ВІДДІЛУ

Органічна хімія, хімія гетероциклічних сполук, біоорганічна хімія, тонкий органічний синтез, сільське господарство, біотехнологія рослин.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛУ

Відділ займається розробкою перспективних синтезів потенційних біорегуляторів гетероциклічної природи на основі оригінальних реагентів з метою пошуку ефективних біопрепаратів: пестицидів, регуляторів росту рослин, модуляторів кальцієвих каналів, бактерицидів, антивірусних ациклонуклеозидів, інгібіторів ферментів та ін.

За останні 5 років наукові дослідження відділу полягали в розробці препаративних методів синтезу функціоналізованих азотовмісних гетероциклічних структур з застосуванням оригінальних ациклічних реагентів, котрі дозволяють регіоселективно вводити азото-, сірко- та фосфоровмісні фармакофорні угруповання в п’яти- та шестичленні азотисті гетероцикли та їх конденсовані похідні. Особлива увага у дослідженнях зосереджена на модифікації синтезованих сполук з метою одержання ефективних біорегуляторів, так як відомо, що більшість сучасних медичних препаратів є похідними азотистих гетероциклів.

Використовуються методи тонкого органічного синтезу, спектральні та рентгеноструктурні дослідження, а також біологічні тестування синтезованих сполук фахівцями нашого Інституту та інших науково-дослідних установ.

Напрямком наукових досліджень був пошук і вивчення нових підходів до синтезу й модифікації природних флавоноїдів та їх аналогів. Велика увага була приділена дослідженню реакції Манніха в ряду природних та синтетичних ізофлавонів, кумаринів, ауронів. Вперше було вивчено електрофільне заміщення під дією алкалоїдів цитизину та алоперину в ряду ізофлавоноїдів та ауронів, синтезовані амінометильні похідні. Показано можливість алкілювання алкалоїду цитизину галогеноалкільними похідними бензопіронів, синтезовано ряд заміщених 7-(N12-цитизинілетокси)ізофлавонів.

Серед синтезованих похідних ізофлавонів виявлено перспективні для подальшого доклінічного вивчення в якості нових лікарських засобів нейрогеропротекторної дії та протипухлинної дії по відношенню до раку простати PC3.

Пошуки біоактивних препаратів серед синтезованих азагетероциклів здійснювались як співробітниками інших відділів біологічного спрямування нашого Інституту, так і спеціалістами Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, Інституту ботаніки НАН України, Запорізького медичного університету, Університету Кентуккі (США), Національного інституту здоров’я (США), Національного інституту вивчення раку (США).

У відділі під керівництвом доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника О.Д. Качковського проводяться фундаментальні дослідження електронних та спектральних властивостей азотистих гетероциклів, зокрема, їх взаємодії з біологічно активними центрами біологічних мішеней, а також квантово-хімічне моделювання біологічних процесів на молекулярному рівні.

В 2014 р. у відділі була створена група скринінгу синтетичних сполук, в якій працює 4 співробітники, серед яких – один доктор наук, два кандидати наук та один інженер першої категорії. Керівник групи – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник В.А. Циганкова.
Основними напрямами фундаментальних досліджень групи є пошук нових ефективних та екологічно безпечних регуляторів росту рослин на основі синтетичних п’яти- та шестичленних низькомолекулярних гетероциклічних сполук з перспективою їх впровадження в практику сільського господарства для покращення росту та розвитку комерційно важливих культур рослин, підвищення їх врожайності, посилення імуно-захисних властивостей рослин від грибкових, бактеріальних, вірусних та паразитичних організмів при скороченні використання високотоксичних хімічних засобів захисту, підвищення стійкості рослин до стресових факторів абіотичного походження (посухи, засоленості ґрунтів, екстремальних температур, високої інтенсивності сонячного опромінення та дефіциту поживних речовин), а також з перспективою впровадження синтетичних низькомолекулярних гетероциклічних сполук в практику біотехнології рослин як ефективних замінників дорогих природних фітогормонів та їх синтетичних аналогів іноземного виробництва для покращення ефективності мікроклонального розмноження рослин у культурах ізольованих клітин сільськогосподарських та лікарських рослин in vitro, а також отримання нових ліній рослин з покращенним морфо-генетичним потенціалом та адаптаційними властивостями до стрес-факторів абіотичного і біотичного характеру.


ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРУПИ У СКЛАДІ ВІДДІЛУ

Група синтезу та дослідження фосфоровмісних гетероцікличних систем керівник групи кандидат хімічних наук О.В.Головченко

Група синтезу та дослідження властивостей флавоноїдних сполук
керівник групи кандидат хімічних наук М.С. Фрасинюк.

Група біологічного скрінінгу
В 2014 р. у відділі була створена група скринінгу синтетичних сполук, в якій працює 6 співробітників, серед яких – один доктор наук, три кандидати наук та два інженера першої категорії. Керівник групи – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник В.А. Циганкова.

Під керівництвом доктора хімічних наук, старшого наукового співробітника О.Д. Качковського у нашому відділі проводяться фундаментальні дослідження електронних та спектральних властивостей азотистих гетероциклів, зокрема, їх взаємодії з біологічно активними центрами біологічних мішеней, а також квантово-хімічне моделювання біологічних процесів на молекулярному рівні.


ПРИКЛАДИ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ВІДДІЛУ


Отримані у відділі енаміди виявились незамінними реагентами
для синтезу великої кількості моно- та поліциклічних азагетероциклів


Досягнення групи біологічного скринінгу за 2019-2020рр.

НАУКОВІ ПРОЕКТИ ВІДДІЛУ

Дослідження відділу спрямовані на розробку препаративних синтезів потенційних біорегуляторів гетероциклічної природи на основі оригінальних реагентів, створених співробітниками відділу. Такий підхід дає можливість синтезувати специфічні похідні азагетероциклів, які іншими способами синтезувати важко або неможливо, особливо що стосується регіоселективного введення азото-, сірко- та фосфоровмісних фармакофорних залишків та транспортних груп в певні положення гетероциклічного фрагменту. Пошуки біоактивних препаратів серед синтезованих азагетероциклів здійснюються як співробітниками інших відділів біологічного спрямування нашого Інституту, так і спеціалістами Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, Інституту ботаніки НАН України, Запорізького медичного університету та Університету Кентуккі (США), Національного інституту здоров’я (США), Національного інституту вивчення раку (США).

Розробка методів синтезу нових азотовмісних гетероциклічних сполук

Похідні 1,3-оксазолу

На основі метилових естерів 2-ациламіно-3,3-дихлороакрилових кислот було отримано ряд біологічно активних функціональнозаміщених оксазолів


Ряд інших оксазолів був синтезований з використанням унікальних поліцентрових реагентів –
N-(2,2-дихлоро-1-ціановініл)амідів


Подальше перетворення ненасичених хлоровмісних азлактонів
дало можливість синтезувати низку інших гетероциклічних сполук.


Похідні 1,3-оксазол(тіазол)-сульфонілхлоридів

N-Заміщені аміди були введені в різноманітні циклоконденсації з метою одержання хлоросульфонільних
похідних оксазолу і тіазолу та відповідних сульфонамідних похідних як потенційних біорегуляторів широкого спектру дії.
Серед цих сполук виявлені препарати з надзвичайно високою протипухлинною та противірусною активностями.


Вивчення біологічної активності азотовмісних гетероциклів


ПУБЛІКАЦІЇ


За час існування відділу опубліковано більше 500 статей,
отримано більше 25 авторських свідоцтв і патентів України,
видано 3 монографії


У відділі захищені дисертації:

Мержиєвський Данило Олександрович – СИНТЕЗ НОВИХ 5-АМІНО-1,3-ОКСАЗОЛ-4-КАРБОНІТРИЛІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ – 2024 р.
Бруснаков Михайло Юрійович – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ 4-ФОСФОРИЛЬОВАНИХ 1,3-ОКСАЗОЛІВ – 2023 р.
Малець Єгор Сергійович –СИНТЕЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ 5-, 7-, ТА 8-АЗАХРОМОНІВ – 2023 р.
Скаленко Євген Олександрович – ФОТОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ПОХІДНИХ АЗАБІЦИКЛО[3.2.0]¬ГЕПТАНІВ ТА АЗАБІЦИКЛО[4.2.0]ОКТАНІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ – 2023 р.
Коноваленко Артем Сергійович – 3-АЦИЛ(АЗА)ІЗОХРОМОНИ В СИНТЕЗІ НОВИХ БІОАКТИВНИХ ГЕТАРИЛЗАМІЩЕНИХ ТА ГЕТЕРОКОНДЕНСОВАНИХ АЗИНІВ – 2023 р.
Білецька Ірина Михайлівна – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ 2-(3,3,3-ТРИФЛУОРОАЦЕТОНІЛ)ХРОМОНІВ – 2023 р.
Савич Олена Володимирівна – СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-1,2,4-ТРИАЗОЛУ ТА 5-АМІНОТЕТРАЗОЛУ – 2023 р.

Велігіна Євгенія Сергіївна – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ОКСАЗОЛО[4,5-D]­ПІРИМІДИНІВ ТА ПІРАЗОЛО­[1,5-А]­[1,3,5]ТРИАЗИНІВ – 2021 р.

Корній Юрій Євгенович – СИНТЕЗ НОВИХ ІМІНОГІДАНТОЇНОВИХ ПОХІДНИХ З ПРОТИВІРУСНОЮ ТА ПРОТИРАКОВОЮ АКТИВНІСТЮ – 2021 р.

Фрасинюк Михайло Сергійович – ХІМІЧНИЙ ДИЗАЙН БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ІЗОФЛАВОНОЇДІВ, АУРОНІВ ТА КУМАРИНІВ – 2021 р.

Штомпель Олександра Ігорівна – ПОШУК РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН СЕРЕД ПОХІДНИХ П’ЯТИ- ТА ШЕСТИЧЛЕННИХ АЗАГЕТЕРОЦИКЛІВ – 2019 р.

Соломянний Роман Миколайович – СИНТЕЗ БІОАКТИВНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК З СІРКО- ТА ФОСФОРОВМІСНИМИ ГРУПАМИ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ЕНАМІНІВ – 2019р.

Качаєва Марина Володимирівна – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ 1,3-ОКСАЗОЛУ – 2019 р.

Синенко Віталій Олегович – ОДЕРЖАННЯ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 1,3-ТІАЗОЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІТІЮЮЧИХ АГЕНТІВ – 2018р.

Синенко Віталій Олегович – ОДЕРЖАННЯ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 1,3-ТІАЗОЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІТІЮЮЧИХ АГЕНТІВ – 2018р.

Попова Антоніна Валеріївна – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ АНАЛОГІВ ПРИРОДНИХ АУРОНІВ – 2018р.

Абдурахманова Есма Рустемівна – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ 4-ФОСФОРИЛЬОВАНИХ 5-(ГІДРОКСИАЛКІЛ)АМІНО-1,3-ОКСАЗОЛІВ – 2017р.

Корнієнко Андрій Миколайович – СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ 1,3-АЗОЛСУЛЬФОНІЛАМІДІВ – 2015р.

Гуренко Артем Олегович – ВЛАСТИВОСТІ ПІРАЗОЛО[3,4-d][1,2,3]ТРИАЗИН-4-ОНІВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ – 2015р.

Лукашук Олена Іванівна СИНТЕЗ НОВИХ ФОСФОРИЛЬОВАНИХ ПЕПТИДОМІМЕТИКІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ 1,3-ОКСАЗОЛУ – 2015р.

Мруг Галина Петрівна- СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ АМІНОМЕТИЛЬНИХ ПОХІДНИХ ІЗОФЛАВОНІВ – 2015р.

Чумаченко Світлана Анатоліївна – СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЛКІЛОКСИ-КАРБОНІЛАМІНО- ТА 2-АЛКАНОЇЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРОАКРИЛОНІТРИЛІВ – 2013р.

Кондратюк Костянтин Михайлович – СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ПОХІДНИХ 1,3-ОКСАЗОЛ-4-ІЛФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ – 2013р.

Туров Костянтин Володимирович – СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ДИ- ТА ТРИФУНКЦІОНАЛЬНОЗАМІЩЕНИХ 1,3-ТІАЗОЛІВ – 2012р.

Прокопенко Володимир Михайлович – СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ 5-N- ТА 5-S-ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 1,3-ОКСАЗОЛ-4-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ – 2011р.

Демидчук Богдан Андрійович – НОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ХЛОРОВМІСНИХ ЕНАМІДІВ ТА 2-АЗА-1,3-ДІЄНІВ У ПОХІДНІ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ – 2009р.

Шабликін Олег Валентинович- СИНТЕЗИ ПОХІДНИХ 5-АМІНО- ТА 5-ГІДРАЗИНО-1,3-ОКСАЗОЛІВ З ПОТЕНЦІЙНИМИ БІОРЕГУЛЯТОРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ – 2008р.

Сливчук Сергій Ростиславович – СІРКОВМІСНІ ПОХІДНІ АЦЕТО- ТА АКРИЛОНІТРИЛІВ В СИНТЕЗАХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОЇ ПРИРОДИ – 2008р.

Свиріпа Віталій Миколайович – НОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 2-АРИЛ-4-ДИХЛОРОМЕТИЛЕН-5(4Н)-ОКСАЗОЛОНІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ – 2007р.

Белюга Олександр Григорович – СИНТЕЗИ БІОАКТИВНИХ ПОХІДНИХ АЗОТИСТИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ НА ОСНОВІ АМІДОФЕНАЦИЛЮЮЧИХ РЕАГЕНТІВ – 2006р.

Головченко Олександр Володимирович – СИНТЕЗИ НОВИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ АЗОЛЬНОГО РЯДУ НА ОСНОВІ 4,5-ДИФУНКЦІОНАЛЬНОЗАМІЩЕНИХ ОКСАЗОЛІВ – 2004р.

Пільо Степан Григорович – СИНТЕЗИ НОВИХ ПОХІДНИХ АЗОЛІВ НА ОСНОВІ 2-АЦИЛАМІНО-3,3-ДИХЛОРАКРИЛОНІТРИЛІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ – 2002р.

Панчишин Світлана Ярославівна – ФОСФОНІЄВІ ІЛІДИ З АЗОТОВМІСНИМИ ГРУПАМИ – ПЕРСПЕКТИВНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЙ – 2001р.


НАЙНОВІШІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 • Була встановлена антистресова дія препарату метіур в умовах засолення грунтів. Ці дослідження проведені в південних районах України (2005-2009рр.). Препарат метіур може бути застосований в рослинництві на засолених грунтах, а також його можна рекомендувати як профілактичний захід для посилення стійкості рослин на випадок несподіваних погодних змін.
 • Розроблений лабораторний регламент одержання азидотимідину – високоефективного інгібітора імунодефіциту людини, що є основою для дослідно-промислового виробництва цього препарату в Україні.
 • розроблені препаративні синтези нових сульфонілзаміщених похідних урацилу та цитозину, котрі є аналогом ациклонуклеозидів типу HEPT, інгібіторів зворотної транскриптази вірусу набутого імунодефіциту людини та ацикловіру, як унікального препарату для лікування герпесних інфекцій.
 • Серед синтезованих похідних азотистих гетероциклів знайдені речовини з імуномодулюючими, протизапальними та бактерицидними властивостями, а також виявлені сполуки, які являються ефективними інгібіторами протеїнкінази СК2.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ РОКИ

 • Свирипа В.Н., Пильо С.Г., Броварец В.С., Русанов Э.Б., Драч Б.С. Синтезы новых производных 1,3-оксазоло[4,5-d]пиримидина на основе 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов // ЖОФАХ. – 2008. – Т. 6, вип. 2(17). – С. 60-66.
 • Balia A.G., Belyuga A.G., Brovarets V,S., Vasylenko A.N., Turov A.V., Gakh A.A., Drach B.S. Original recyclization of s-phenacyl derivatives of 4-acylamino-2-mercapto-1,3-oxazoles and their analogues // Heteroatom Chem. – 2007. – Vol. 18, No. 4, – P. 432-437.
 • Shablykin O.V., Brovarets V.S., Rusanov E.B., Drach B.S. Peculiar reaction of N-2-acyl derivatives of 2-aryl-5-hydrazino-1,3-oxazole-4-carbonitriles with the Lawesson reagent // Heteroatom Chem. – 2007. – Vol. 18, No. 7. – P. 782-785.
 • Метелиця Л.О., Чарочкіна Л.П., Могилевич С.Є., Броварець В.С., Драч Б.С. Імуномодулюючі властивості нових фенілсульфонільних похідних піримідинових та піразоло[1,5-а]піримідинових основ // ЖОФАХ. – 2008. – Т. 5, вип. 3(19). – С. 47-50.
 • Баля А.Г., Чернега А.Н., Бут С.А., Василенко А.Н., Броварец В.С., Драч Б.С. Амидофенацилирующие реагенты в синтезах новых производных 2,5-диамино-1,3-тиазола и 2-тиогидантоина // ЖОХ. – 2008. – Т. 78, вып. 7. – С. 1194-2002.
 • Сливчук С.Р., Броварець В.С., Русанов Е.Б., Драч Б.С. Синтез нових типів ациклонуклеозидів – похідних 5-фенілсульфонілурацилу // Доповіді НАН України. – 2008. – № 7. – С. 140-146.
 • Shablykin O.V., Gakh A.A., Brovarets V.S., Rusanov E.B., Drach B.S. A facile synthesis of new 1,2-dihydro-2?5-[1,3,2]diazaphosphinine derivatives starting from 2-benzoylamino-3,3-dichloroacrylonitrile // Heteroatom Chem. – 2008. – Vol. 19, No. 5. – P. 506-511.
 • Demydchuk B.A., Brovarets V.S., Vasilenko A.N., Drach B.S. Preparative conversion of chloralamides to 2,5-diaryl-3a,6a-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d][1,3]thiazoles with the Lawesson reagent // Heteroatom Chem. – 2008. – Vol. 19, No. 7. – P. 677-681.
 • Шабликін О.В., Кухаренко О.П., Яковенко І.Н., Ярмолюк С.М., Броварець В.С. Пошук специфічних інгібіторів протеїнкінази СК2 і вазоактивних сполук серед похідних 5-аміно-1,3-оксазолів // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2008. – Т. 6, № 1. – С. 28-36.
 • Syntheses of fluorinated 1,3-oxazoles, 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and oxazolo[4,5-d]pyrimidines. V.S. Brovarets, O.P. Mityukhin, A.V. Golovchenko, B.S. Drach. 232nd American Chemical Society National Meeting. Exposition, San Francisco, CA, from 9 to 15 September 2006. Division of Fluorine Chemistry. Опубл. в кн. “Fluorinated Heterocycles” / Eds. A.A. Gakh, K.L. Kirk. Washington, American Chemical Society, 2009, P. 281-289.
 • Превращение продуктов конденсации 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов с имидазолом в производные пиразоло[1,5-а]пиримидина. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, Э.Б. Русанов, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2009. Т. 79, № 5. С. 824-828.
 • Циклоконденсации N-2,2-дихлорэтенилбензамида и его аналогов с амидинами и сероводородом в присутствии оснований. Б.А. Демидчук, С.О. Сеферов, А.Н. Василенко, В.С. Броварец, Б.С. Драч. ЖОХ. 2009. Т. 79, № 3. С. 510-514.
 • Превращение 2-арил-4-дихлорметилен-5(4Н)-оксазолонов в 5-ациламинозамещенные пиримидиновые основания. В.М. Прокопенко, В.Н. Свирипа, С.Г. Пильо, В.С. Броварец, А.Н. Чернега, Б.С. Драч. ЖОХ. 2009. Т. 79, № 3. С. 506-509.
 • Превращение замещенных 5-амино-4-циано-1,3-оксазола в новые производные 3,4,5-триаминопиразола. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т. 80, № 1. С. 133-138.
 • Взаимодействие 2-арил-4-дихлорметилен-5(4Н)-оксазолонов с 2-аминопиридином. В.М. Прокопенко, С.Г. Пильо, В.С. Броварец, А.Н. Василенко, Б.С. Драч. ЖОХ. 2010. Т. 80, № 1. С. 127-132.
 • Синтез производных С-гетерилзамещенных аминометилфосфоновых кислот. А.В. Головченко, Р.Н. Соломянный, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, №4. С. 563-567.
 • 2-Арил-5-арилсульфанил-1,3-оксазол-4-карбоновые кислоты и их производные. С.Г. Пильо, В.М. Прокопенко, В.С. Броварец, Б.С. Драч. ЖОХ. 2010. Т.80, №7. С. 1179-1184.
 • Рециклизация продуктов присоединения амидинов к замещенным 5-амино-4-циано-1,3-оксазолам в новые производные 5,6-диаминопиримидин-4-она. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец, Б.С. Драч. ЖОХ. 2010. Т.80, №5. С. 824-830.
 • Синтез и превращения 3-арил-5-дихлорметил-1Н-1,2,4-триазолов. П.А. Соколюк, Б.А. Демидчук, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, №8. С. 1386-1390.
 • Взаимодействие 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов с 2-аминотиофенолом. О.В. Шаблыкин, С.А. Чумаченко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, №9. С. 1476-1480.
 • 468. Взаимодействие диэтиловых эфиров 1-ациламино-2,2-дихлорвинилфосфоновых кислот и их анлогов с реагентом Лоуссона. С.В. Попильниченко, К.М. Кондратюк, Р.Н. Соломянный, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, № 10. С. 1626-1629.
 • Синтез и превращения производных 2-арил-5-(3,5-диметил-1Н-пиразол-1-ил)-1,3-оксазол-4-карбоновой кислоты. В.М. Прокопенко, С.Г. Пильо, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, № 11. С. 1895-1902.
 • Новый подход к синтезу 4-фосфорилированных 1,2,3-тризамещенных пирролов. Р.Н. Соломянный, С.Р. Сливчук, В.С. Броварец. ЖОХ. 2010. Т.80, № 11. С. 1795-1798.
 • Синтез новой гетероциклической системы 7,8-дигидроимидазо[1,2-с][1,3]-оксазоло[4,5-е]пиримидина. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Чернега, В.С. Броварец. ХГС. 2010. № 9. С. 1384-1390.
 • Синтез 4-гетерилзамещенных производных 5-амино-4,5-сульфанил-1,3-оксазолов. В.М. Прокопенко, С.Г. Пильо, В.С. Броварец. ЖОХ. 2011. Т.81, № 2. С. 307-312.
 • Synthesis of New Heterocyclic System of 4,5,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-c][1,3]-thiazolo[4,5-e][1,3,2]diazaphosphinine starting from 2-aroylamino-3,3-dichloroacrylonitrile. A.P. Kozachenko, O.V. Shablykin, A.A. Gakh, E.B. Rusanov, V.S. Brovarets. Heteroatom Chem. 2010. Vol. 21, N 7. P. 492-498.
 • Неожиданное образование производного 2,3-дигидроиндолизино[2′,1′:4,5]-пиримидо[1,6-а]бензимидазола при алкилировании 2-амино-1-(2-бензимидазолил)-3-(4-метоксибензоил)индолизина. Т.А. Сараева, Г.Е. Хорошилов, В.С. Броварец, Р.И. Зубатюк, О.В. Шашкин. ЖОХ. 2011. Т.81, № 10. С. 1720-1723.
 • Синтез новых 4-фосфорилированных производных 5-амино-1,3-оксазола. К.М. Кондратюк, А.В. Головченко, Т.В. Осадчук, В.С. Броварец. ЖОХ. 2011. Т.81, № 7. С. 1121-1128.
 • Synthesis of 5-arylidene-2-amino-4-azolones and evalnations of their anticancer activity. I. Subtel’na, D. Atamanyuk, E. Szymanska, K. Kiek-Kononowicz, B. Zimenkovsky, O. Vasylenko, A. Gzella, R. Lesyk. Bioorganic& Medicinal Chemistry. 2010. N 18. P. 5090-5102.
 • Новый подход к синтезу замещенных 5-амино-4-цианимидазол-2-онов – предшественников получения производных 3,6,7,9-тетрагидро-8Н-пурин-8-онов. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.П. Козаченко, Т.В. Осадчук, В.С. Броварец. ХГС. 2011. № 3. С. 410-416.
 • Взаимодействие 2-метоксикарбониламино-3,3-дихлоракрилонитрила с фенилгидразином в присутствии триэтиламина. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, В.С. Броварец. ЖОХ. 2011. Т.81, № 3. С. 518-519.
 • Синтез 3-амино-1-бензил-4-бензолсульфонил-1Н-пиррола-2-карбонитрила и получение пирроло[3,2-d]пиримидинов на его основе. Р.Н. Соломянный, С.Р. Сливчук, А.Н. Василенко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, № 2. С. 322-327.
 • Синтез и структура новой гетероциклической системы 7,8-дигидроимидазо[1,2-с][1,3]тиазоло[4,5-е]пиримидина. Козаченко А.П., Шаблыкин О.В., Василенко А.Н., Чернега А.Н., Броварец В.С. ХГС. 2011. № 4. С. 613-620.
 • Новый подход к синтезу производных 6-арилсульфанил-4,5-диаминопиримидинов, а также пуринов на их основе. Попильниченко С.В. Соломянный Р.Н., Броварец В.С. ХГС. 2011. № 4. С. 597-601.
 • Синтез 4-алкил-2-арил[1,3]оксазоло[5,4-d]пиримидин-7(4Н)-тионов и 6-алкил-2-арил[1,3]оксазоло[5,4-d]пиримидин-7(4Н)-онов на основе 2-ароиламино-3,3-дихлоракрилонитрилов. А.П. Козаченко, О.В. Шаблыкин, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, № 2. С. 653-658.
 • Взаимодействие диэтиловых эфиров 1-ациламино-2,2-дихлорэтенилфосфоновых кислот с эфирами аминокислот. К.М. Кондратюк, Е.И. Лукашук, А.В. Головченко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, вып. 4. С. 556-565.
 • Взаимодействие 1,5-дизамещенных 3-метил-2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазол-4-карбонитрилов с сероводородом. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ХГС. 2011. № 7. С. 987-991.
 • A Facile Synthesis of 1,3-thiazole-4-sulfonyl chlorides. B.A. Demydchuk, K.M. Kondratyuk, A.N. Kornienko, V.S. Brovarets, R.Ya. Vasylyshyn, A.A. Tolmachev, O. Lukin. Synthetic Commun. 2012. Vol.42. P. 2866-2875.
 • Взаимодействие 1-тозил-2,2-дихлоренамидов с реагентом Лоуссона. К.В. Туров, Т.К. Виноградова, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, вып.5. С. 741-746.
 • Взаимодействие 1-алкил(арил)-5-алкил(арил)амино-2-оксо-2,3-дигидро-1Н-имидазол-4-карбонитрилов с реагентом Лоуссона. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82, № 7. с. 1100-1104.
 • Синтез и некоторые свойства 5-алкиламино-2-фталимидоалкил-1,3-оксазол-4-карбонитрилов. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, В.С. Броварец. ХГС. 2011. № 8. с. 1238-1247.
 • Образование 2-арилгидразоно-3-ациламино-3-циано-2,3-дигидро-1Н-индолов в реакции 2-ациламино-3,3-дихлоракрилонитрилов с арилгидразинами. С.А. Чумаченко, О.В. Шаблыкин, А.Н. Василенко, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ХГС. 2012. № 6. P. 948-954.
 • Взаимодействие диэтилового эфира 5-гидразино-2(4-метилфенил)-1,3-оксазол-4-илфосфоновой кислоты с ацилизотиоцианатами. К.М. Кондратюк, Е.И. Лукашук, А.В. Головченко, В.С. Броварец. ЖОХ. 2012. Т.82. №11. С. 1789-1795.
 • Автореф. канд. дис. О.П. Козаченко “Синтези нових похідних азолопіримідинів на основі 2-ациламіно-3,3-дихлороакрилонітрилів”. м. Київ, 2011 р.
 • Isorhodanine and Thiorhodanine Motifs in the Synthesis of Fused Thiopyrano[2,3-d]-
  [1,3]thiazoles. D. Kaminskyy, O. Vasylenko, D. Atamanyuk, A. Gzella, R. Lesyk. SYNLETT. 2011. N 10. P. 1385-1388.
 • Превращения 7-арил-7Н-пиразоло[3,4-d][1,2,3]триазин-4-олов под действием пентаоксида, пентасульфида и хлороксида фосфора.. Б.М. Хутова, С.В. Ключко, А.О. Гуренко, А.Н. Василенко, А.Г. Баля, Э.Б. Русанов, В.С. Броварец. ХГС. 2012. № 8. с. 1344-1355.
 • Синтез новой гетероциклической системы 7,8-дигидроимидазо[1,2-с][1,3]-оксазоло[4,5-е][1,2,3]триазина. Гуренко А.О., Шаблыкин О.В., Козаченко А.П., Броварец В.С. ХГС. 2012. № 9. С. 1524-1525.
 • Монография. Синтезы азотистых гетероциклов на основе альфа-галогеналкиламидов. В.С. Броварец, В.С. Зябрев. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2012. 186 p.
 • A Novel Synthetic Approach to Phosphorylated Peptidomimetics. O.I. Lukashuk, K.M. Kondratyuk, A.V. Golovchenko, V.S. Brovarets, V.P. Kukhar. Heteroatom Chem. 2013. Vol.24. №4. P. 289-297.
 • Synthesis of 5-amino-2-aminoalkyl-1,3-oxazol-4-ylphosphonic acid derivatives and their use in the preparation of phosphorylated peptidomimetics. K.M. Kondratyuk, O.I. Lukashuk, A.V. Golovchenko, I.V. Komard, V.S. Brovarets, V.P. Kukhar. Tetrahedron. 2013. Vol.69. P. 6251-6261.
 • Efficient synthesis of 1,3,5-benzotriazocines from tetrachloro-2-aza-1,3-dienes. Vasylyshyn R.Y. Demydchuk B.A., Rusanov E.B., Brovarets V.S. Synthetic Commun., 2014. 44. 714-719.
 • Амидофенацилирующие реагенты в синтезах новых производных 1,3-оксазол- и 1,3-тиазол-4-сульфонилхлоридов и сульфонамидов на их основе. Корниенко А.Н., Пильо С.Г., Прокопенко В.М., Броварец В.С., ЖОХ. 2014. 84. 4. 607-613.
 • Взаимодействие 2-арил-4-циано-1,3-оксазол-5-сульфонилхлоридов с 5-амино-3R-1Н-пиразолами и 5-амино-1Н-1,2,4-триазолом. Корниенко А.Н., Пильо С.Г., Козаченко А.П., Прокопенко В.М., Русанов Э.Б., Броварец В.С. ХГС, 2014. 1. 84-95.
 • Синтез и свойства 2-замещенных 5-хлор-1,3-оксазол-4-карбоксамидов. Корниенко А.Н., Пильо С.Г., Прокопенко В.М., Броварец В.С. ЖОХ, 2014. 84. 6. 1007-1010.
 • Взаимодействие 5-(морфолин-4-ил)-2-(4-фталимидобутил)- и 5-(морфолин-4-ил)-2-(5-фталимидопентил)-1,3-оксазол-4-карбонитрилов с гидразингидратом. Чумаченко С.А. Шаблыкин О.В., Броварец В.С. ХГС, 2014. 12. 1877-1880.
 • Pentapeptide Boronic Acid Inhibitor of Mycobacterium tuberculosis MycP1 Protease. M. S. Frasinyuk, S. Kwiatkowski, J. M. Wagner, T. J. Evans, R. W. Reed, K. V. Korotkov, D. S. Watt. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2014. 24 (15). 3546-3548.
 • Применение производных 5-амино-2-аминоалкил-1,3-оксазол-4-фосфоновых кислот для получения фосфорилированных дигидротирозинсодержащих трипептидов. Лукашук Е.И., Абдурахманова Э.Р., Кондратюк К.М., Головченко А.В., Броварец В.С. ЖОХ, 2015. 85. 1. 77-81.
 • Introduction of chiral aminoalkyl 2-substituens into 5-amino-1,3-oxazol-4-yl phosphonic acid derivatives and their use in phosphonodipeptide synthesis. O.I.Lukashuk, E.R.Abdurakhmanova, K.M. Kondratyuk, A.V. Golovchenko, K.V.Khokhlov, V.S.Brovarets, V.P. Kukhar. RSC Advances, 2015. 5. 11198-11206.
 • Development of 6H-Chromeno[3,4-c]pyrido[3’,2’:4,5]thieno[2,3-e]pyridazin-6-ones as Par-4 Secretagogues. M. S. Frasinyuk, S. P. Bondarenko, V. M. Sviripa, R. Burikhanov, V. M. Rangnekar, C. Liu, D. S. Watt. Tetrahedron Lett., 2015. 56. 23. 3382-3384.
 • Аминометильные производные гидрокси-3-арилкумаринов в реакции Дильса-Альдера с обращенными электронными требованиями. Мруг Г.П., Кондратюк К.М., Бондаренко С.П., Фрасинюк М.С. ХГС. 2016. 52(7). 460-466.
 • Antineoplastic Isoflavonoids Derived from Intermediate ortho-Quinone Methides Generated from Mannich Bases. M.S. Frasinyuk, G. P. Mrug, S. P. Bondarenko, V. P. Khilya, V. M. Sviripa, O. A. Syrotchuk, W. Zhang, X. Cai, M. V. Fiandalo, J. L. Mohler, C. Liu, D. S. Watt. Chem. Med. Chem, 2016. 11. 6. 600-611.
 • A domino reaction for the synthesis of 2H-pyrano- [4”,3”,2”:4′,5′]chromeno[2′,3′:4,5]thieno- [2,3-b]pyridin-2-ones. S.P. Bondarenko, I. V. Zhitnetskyi, S. V. Semenov, M. S. Frasinyuk. Chem. Heterocycl. Compd., 2016. 52. 4. 262-266.
 • New aloperine-isoflavone conjugates. S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk, V. P. Khilya. Chem. Nat. Compd., 2016. 52. 4. 615-619.
 • Inverse electron demand Diels–Alder reactions with aminomethyl derivatives of 3-arylhydro-xycoumarins. G.P. Mrug, K. M. Kondratyuk, S. P. Bondarenko, M.S. Frasinyuk Chem. Heterocycl. Compd., 2016. 52. 7. 460-466.
 • Kovalishyn V., Brovarets V., Dlagodatnyi V., Kopernyk I., Hodyna D., Chumachenko S., Shablykin O., Kozachenko O., Vovk M., Barus M., Bratenko M., Metelytsia L. QSAR studies, synthesis and antibacterial assessment of new inhibitors against multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis. Current Drug Discovery Technologies, 2017. -Vol.14, №1. – P.25-38.
 • Holovchenko O., Naumenko A., Vydzhak R., Abdurakhmanova E., Prostota Ya., Kachkovsky O., Brovarets V. Electronik and spectral properties of phosphonium ylides-betaines, derivatives of 2-oxazoline-5-one. Eur. Chem. Bull., 2017 – V.6, N9. – 380-392.
 • M.V.Kachaeva, D.M.Hodyna, I.V.Semenyuta, S.G.Pilyo, V.M.Prokopenko, V.V.Kovalishyn, L.O.Metelytsia, V.S.Brovarets Design, synthesis and evaluation of novel sulfonamides as potential anticancer agents. Computational biology and chemistry, 2018.-V.74.-P.294-303.
 • Solomyannyi Roman, Slivchuk Sergii, Smee Donald, Choi Jung-ae, Rusanov Eduard, Zhirnov Victor, Brovarets Volodymyr.In vitro activity of the novel pyrimidines and their condensed derivatives against poliovirus.Current Bioactive Comp., 2018. – V.14, N14. – P.1-9.
 • Kachkovsky Alexey, Obernikhina Nataliya, Prostota Yaroslav, Naumenko Antonina, Melnyk Dmitro, Yashchuk Valeriy.Estimation of the basicity of the donor strength of terminal groups in cationic polymethine dyes. J.Molec.Structure, 2018. – V.1154. – P. 606-618.
 • Ocheretniuk A.D., Kobzar O.L., Kozachenko O.P., Brovarets V.S., Vovk A.I. Synthesis and the activity assessment of adamantylcontaining thiazolium inhibitors of butyrylcholinesterase. J.Org.Pharm., 2017. – V.15, N4(60). – P.48-55.
 • Nizhenkovska I., Romanenko A., Sedko K., Grusha M., Brovarets V., Golovchenko A. Studying of vazoactive properties of diethyl esther of 5-alkylamine-2-{N-[N-benzoyl-(4-methylbenzal)-glycyl]aminomethyl}-1,3-oxazole-4-ylphosphonic acid on rat,s isolated aorta. Pharmacology and Drug Toxicology, 2015. – №6(46). – P.76-83.
 • Chalyk B.A., Hrebeniuk K.V., Gavrilenko K.S., Shablykin O.V., Yanshyna O.O., Bash D., Mykhailik P.K., Liashuk O.S., Grygorenko O.O. Synthesis of Bi- and Polyfunctional Isoxazoles from Amino Acid-Derived Halogenoximes and Active Methylene Nitriles. Eur.J.Org.Chem., 2018. – V.22. – P.2753-2761.
 • Popova A.V., Bondarenko C.P., Frasinyuk M.S., Wen Zhang, Xie Yanji, Martin Zachary M., Cai Xianfeng, Fiandalo Michael V., Mohler James L., Liu Chunming, Watt David S., Sviripa V.M..Efficient synthesis of aurone Mannich bases and evaluation of their antineoplastic activity in PC-3 prostate cancer cells. Chemical Papers, 2018. – V.72,N10. – P.2443-2456.
 • Velihina Ye., Kachaeva M.V., Pilyo S.G., Zhirnov V.V., Brovarets V.S. Synthesis, Characterization, and Vitro Anticancer Evaluation of 7-Piperazin-substituted [1,3]oxazolo[4,5-d]pyrimidines. Der Pharma Chemica, 2018. – V.10,N9. – 1-10.
 • Mrug G.P., Demydchuk B.A., Bondarenko S.P., Sviripa V. M., Wyrebek P., Mohler J. L., Fiandalo M.V., Liu C., Frasinyuk M.S., Watt D.S..A Direct Synthesis of 2-(?-Carboxyalkyl)-isoflavones from ortho-Hydroxylated Deoxybenzoins.Eur. J. Org. Chem., 2018. – V. 39. – P.5460- 5463.
 • Tsygankova, V.A., Andrusevich, Y. V., Galkin, A. P., Biliavska, L. O., Galagan, T. O., Yemets, A. I., et al. (2019). RNAi-mediated resistance against plant parasitic nematodes of wheat plants obtained in vitro using bioregulators of microbiological origin. Curr. Chem. Biol. 13, 73–89. DOI : 10.2174/2212796812666180507130017 (ISSN 1872-3136 (Online), ISSN 2212-7968 (Print). (Indexed in Scopus)
 • Iutynska G.O., Biliavska L.O., Babych O.A., Tsygankova V.A., Babych A.G. The Monograph “Plant protection and bioregulation in modern agriculture” / Ed. “Diamond trading tour” Warszawa. Poland, 2019.- 100 p. ISBN: 978-83-66030-73-2
 • The Monograph “Advances and Trends in Biotechnology and Genetics Vol. 3” / Eds. Dr. Tsygankova Victoria Anatolyivna; Prof. Dr. Lanzhuang Che. Book Publisher International. SCIENCEDOMAIN international Ltd. 2019. 166 p. DOI 10.9734/bpi/atbg/v3. ISBN9789389562460. (Indexed in Scopus).
 • The Monograph ” Research Advances in Plant Biotechnology”. Series: Plant Science Research and Practices / Ed. Yaroslav B. Blume. Chapter 6. Victoria A. Tsygankova, Konstantin B. Blyuss, Elena N. Shysha, Lyudmila A. Biliavska, Galina A. Iutynska, Yaroslav V. Andrusevich, Sergey P. Ponomarenko, Alla I. Yemets and Yaroslav B. Blume. Using Microbial Biostimulants to Deliver RNA Interference in Plants as an Effective Tool for Biocontrol of Pathogenic Fungi, Parasitic Nematodes and Insects. Nova Science Publishers, Inc. USA. 2020. 270 p. ISBN: 978-1-53616-432-9

В.С.Броварець та співробітники відділу №2 на VI Міжнародній конференції з хімії азотовмісних гетероциклів CNCH-2012. (12-16 листопада 2012р., Харків).

Співробітники відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2011р.

Співробітники відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2016р.

Зліва направо: (перший ряд) мол.наук.співр., к.х.н. В.М. Прокопенко, мол.наук.співр. С.В. Порхун, аспірантка Е.Р. Абдурахманова, зав. відділом, д.х.н, проф. В.С. Броварець, інженер А.О. Гуренко, наук. співр., к.х.н. Т.К. Виноградова, пров.наук. співр., д.б.н. В.А. Циганкова, мол. наук. співр., к.х.н. С.Я. Панчишин, мол. наук. співр., к.х.н. Т.П. Попович, м.наук. співр. Н.Д. Дідів, (другий ряд): наук. співр., к.х.н. К.М. Кондратюк, ст. наук. співр., к.х.н. С.Г. Пільо, мол. наук. співр. О.П. Козаченко, інженер Т.Л. Ренцевич, наук. співр., к.х.н. С.В. Ключко, ст.наук. співр., д.м.н. В.В.Жирнов, студент В.А. Длужевський, інженер А.В. Попова, мол.наук.співр., к.х.н. А.М. Корнієнко, мол.наук.співр., к.х.н. С.А. Чумаченко, (верхній ряд): наук. співр., к.х.н. О.В. Шабликін, наук. співр., к.х.н Б.А. Демидчук, мол. наук. співр. к.х.н Г.П. Мруг, аспірантка О.І. Штомпель, аспірант П.В. Іванов, наук. співр., к.х.н. Р.М. Виджак, ст. наук. співр., к.м.н. І.Н. Яковенко, ст. наук. співр., к.х.н. О.П. Мітюхін, В.М. Копич, студент В.Є Данильченко, провідний інженер Р.М. Соломянний, мол.наук. співр., к.х.н. К.В. Туров, ст. наук. співр., к.х.н. О. В. Головченко, наук. співр., к.х.н М.С. Фрасинюк, ст.наук. співр., к.х.н. В.С. Зябрєв, наук. співр., к.х.н., інженер В.О. Синенко.

Захист дисертаціїї Абдурахманової Е.Р. Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2017р.


Захист дисертаціїї Попової А.В. Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2018р.


Захист дисертаціїї Синенка В.О. Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, 2018р.


12-16 листопада 2018 року делегація Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України брала участь у 8-й Міжнародній конференції “Хімія азотовмісних гетероциклів” присвячену пам’яті професора Валерія Орлова (8th International Conference “CHEMISTRY OF NITROGEN CONTAINING HETEROCYCLES” in memoriam of Prof. Valeriy Orlov), м. Харків.

Було представлено три усні доповіді:

Dr. Esma Abdurakhmanova “New phosphonopeptidomimetics: synthesis and properties”

Dr. Oleksandr Kozachenko “Syntheses of new azolopyrimidines on the basis of 2 acylamino-3,3-dichloroacrylonitriles”

Dr. Maryna Kachaeva “Anticancer activity of new 1,3-oxazole derivatives: in silico and in vitro”

Аспіранка відділу №2 Євгенія Велігіна була нагороджена дипломом за найкращу стендову доповідь “Synthesis, characterization, and in vitro anticancer evaluation of 7-piperazin-substituted [1,3]oxazolo[4,5-d]pyrimidines“.


Співробітники відділу №2 в дворі Інституту на відкритті новозбудованої альтанки для занять на відкритому повітрі.

Співробітники відділу №2 в дворі Інституту на святкуванні свята Захисників Вітчизни 10.10.2019р.


Фото з захисту кандидатських дисертацій Соломянного Романа Миколайовича і Штомпель Олександри Ігорівни 14.11.2019р.


Співробітники відділу №2 біля альтанки на святкуванні Дня Хіміка 28.05.2020р.


17.09.2020р.
Відбулось вручення нагород лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 рік.
Серед нагороджених – завідуючий відділом хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ доктор хімічних наук, професор Володимир Сергійович Броварець.
Державною премією України за 2019 рік був відзначений проєкт “Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів”.


Співробітники відділу №2 біля альтанки на святкуванні Дня захисника України 13.10.2020р.

Переможці конкурсу на виконання Проєкту Національного фонду досліджень України:
Броварець В.В., Жирнов В.В., Зябрєв В.С., Пільо С.Г., Ковалішин В.В., Качаєва М.В., Велігіна Є.С., Кобзар О.Л., Булденко В.М.

Подяка київського міського голови

25.05.2021

Був нагороджений відзнакою Президії Національної академії наук України “За підготовку наукової зміни” завідуючий відділом хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ доктор хімічних наук, професор Володимир Сергійович Броварець.

Співробітники відділу №2 біля альтанки на святкуванні Дня Хіміка 27.05.2021р.


21 – 22 вересня 2021 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся Всеукраїнський симпозіум з органічної та медичної хімії присвячений 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова. Симпозіум проводився в рамках Всеукраїнської конференції наукових дослідників. Засідання проводились на хімічному факультеті  Львівського національного університету імені Івана Франка, вул Кирила і Мефодія, 6.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України представляли С.Г.Пільо, К.М. Кондратюк, О.О.Северін, М.В.Качаєва, Є.С.Велігіна. З усними доповідями виступили С.Г.Пільо (“Синтез нових азагетероциклів на основі амідоалкілуючих реагентів”), Є.С.Велігіна (“Синтез та властивості нових оксазоло[4,4-d]піримідинів та піразоло[1,5-a][1,3,5]триазинів”). Також були представлені стендові доповіді.


16 вересня 2021 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбувся захист докторської дисертанції Фрасинюка Михайла Сергійовича.


Співробітники відділу №2 біля альтанки на святкуванні Дня Хіміка 26.05.2023р.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України

02094, Київ-94, вул Академіка Кухаря, 1, Україна
Тел.: +38 (044) 2967154
Факс.: +38 (044) 5732561
e-mail: brovarets@bpci.kiev.ua


Корисні посилання

Бібліометрика української науки – посилання на профілі Google Scholar наукових співробітників нашого Інституту.

Бланк заявки на ІЧ дослідження

Повний список публікацій відділу


© Фото: О.Мітюхін