Вчена Рада

Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається статутом Інституту.

Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням хімії та Президією НАН України, а також розглядає:

– питання, пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
– питання координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
– проведення нарад і конференцій;
– питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;
– питання науково-видавничої діяльності;
– висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів на здобуття премій, медалей та інших нагород, в т.ч. міжнародних;
– висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
– обрання наукових співробітників та керівників наукових підрозділів за конкурсом;
– порушення клопотань про присвоєння вчених та почесних звань;
– висунення кандидатів для обрання у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.

Вчена рада аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Вчена рада ухвалює:
– програми, проекти та плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
– звіти про роботу та найважливіші досягнення Інституту, звіти окремих наукових підрозділів, в т.ч., госпрозрахункових ;
– рішення про присвоєння звання Почесного співробітника Інституту.

Вчена рада затверджує:
– результати атестації наукових працівників;
– теми докторських та кандидатських дисертацій наукових співробітників і аспірантів Інституту, а також їх наукових керівників (консультантів).

Склад Вченої ради Інституту та її секцій затверджено рішенням Бюро Відділення хімії НАН України (протокол 28.03.2023 р. № 2, § 12, п. 1)